Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

List PZPTS do posłów i senatorów w sprawie dyrektywy SUP

Pixabay.com

2021-10-19

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych rozesłał do posłów i senatorów pismo w sprawie planowanych nowych regulacji prawnych w zakresie gospodarki tworzywami sztucznymi i odpadami. Organizacja podpowiada najlepsze rozwiązania w odniesieniu do implementacji do polskiego porządku prawnego zapisów dyrektywy Single – Use Plastics.

- „Jako branża przyjmujemy ze zrozumieniem odpowiednie zapisy w projekcie krajowym co do listy produktów objętych dyrektywą Komisji Europejskiej, jak również wynikający z tego zakres obowiązków dla przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa wytwarzające artykuły objęte zakazem wprowadzania na rynek miały przynajmniej możliwość częściowego przygotowania do nadchodzących zmian. Jednakże dyrektywa, jak również projekt transpozycji, wprowadza także cele dotyczące szerszej grupy produktów, gdzie dopiero z chwilą wprowadzenia regulacji w Polsce rozpocznie się proces przystosowawczy. To powoduje znaczną niepewność, zwłaszcza w kontekście zaproponowanych opłat, które mogą spowodować wykluczenie również tych produktów z obrotu. Pragniemy przypomnieć, że wytyczne do dyrektywy są nadal dyskutowane przez KE i do tej pory przedsiębiorcy nie znają ich ostatecznego kształtu. Jesteśmy świadomi planowanych ograniczeń, jednakże zwracamy uwagę na dotychczasowe doświadczenia w odniesieniu do lekkich torebek foliowych oraz toreb powyżej 50 mikrometrów z tworzywa sztucznego. Nałożone opłaty w latach 2018 - 2019 w wysokości 0,20 PLN /za sztukę przewyższają o 200-300% średnią wartość produktu” – czytamy w piśmie do posłów i senatorów.

PZPTS wylicza, że wymieniona opłata spowodowała:

  • likwidację miejsc pracy oraz bankructwa firm, które legalnie zainwestowały w park maszynowy;
  • utratę podatków dla budżetu;
  • wprowadzenie alternatywnych produktów z Azji o większym śladzie środowiskowym o czym mówią m.in. badania Ministerstwa Środowiska Danii oraz COBRO-Instytut Łukasiewicza przeprowadzone dla ówczesnego Ministerstwa Środowiska;
  • wyrugowanie z rynku toreb z plastiku o grubości powyżej 50 mikrometrów będących, zgodnie z analizami Komisji Europejskiej, najlepszą opcją środowiskową dla toreb na zakupy.

Mając na względzie odpowiednią transpozycję dyrektywy Single - Use Plastics i jej naczelny cel ograniczenia zaśmiecania i przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego PZPTS przedstawił szereg uwag.

1. Opłata z tytułu wprowadzania kubków i pojemników z tworzywa sztucznego

W opinii PZPTS proponowana opłata maksymalna 1 zł za sztukę jest nieproporcjonalna do celu. Celem dyrektywy jest zmniejszenie zużycia kubków plastikowych oraz określonego typu opakowań przeznaczonych do posiłków gotowych do spożycia, a nie wyłączenie ich z obrotu. W przypadku wysokiej opłaty będzie to oznaczało ich całkowite usunięcie z rynku. Obecnie nie ma powszechnie dostępnych jednorazowych alternatyw niezawierających tworzyw sztucznych (kubki papierowe posiadają w składzie tworzywo, w przeciwnym wypadku nie spełniają warunku szczelności; kubki z tworzyw pochodzenia roślinnego np. PLA są także objęte dyrektywą) / (opakowania jednorazowe z papieru i  pulpy nie są powszechnie dostępne; opakowania te nie zostały przeanalizowane pod kątem bezpieczeństwa dla konsumentów). Natomiast wielorazowe alternatywy wymagają odpowiedniego zaplecza sanitarnego, które w większości placówek obecnie nie istnieje. Zgodnie z dyrektywą środki przyjęte przez kraj członkowski muszą być proporcjonalne i niedyskryminujące.

Propozycja PZPTS:

Zniesienie opłaty. Wprowadzenie obowiązku ewidencji od 3 lipca 2021 roku. Po analizie półrocza 2021 wprowadzenie rozporządzeniem odpowiednich narzędzi począwszy od 3 lipca 2022 r. adekwatnych do konkretnego planu ograniczenia zużycia do 2026 roku.

2. Cele zmniejszenia ilości wprowadzanych produktów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy.

Zgodnie z dyrektywą na państwach członkowskich ciąży obowiązek wykazania zmniejszenia stosowania tych produktów do roku 2026 w porównaniu z 2022. Wobec tego w pierwszej kolejności należy wprowadzić sprawozdawczość, a następnie określone cele i środki zmniejszające. Należy rozważyć ewentualne problemy związane z zaopatrzeniem szpitali, dużych zakładów przemysłowych, punktów opieki medycznej itp., a także wziąć pod uwagę miejsca narażone na zaśmiecanie takie, jak imprezy plenerowe itp.

Propozycja PZPTS:

Zniesienie opłaty. Wprowadzenie obowiązku ewidencji od 3 lipca 2021 roku. Po analizie półrocza 2021 wprowadzenie rozporządzeniem odpowiednich narzędzi począwszy od 3 lipca 2022 r. adekwatnych do konkretnego planu ograniczenia zużycia do 2026 roku.

3. Koszty dla przedsiębiorców z tytułu ROP

Koszty te powinny odzwierciedlać bezpośrednie koszty zarządzania odpadami tych produktów oraz inne szczegółowe koszty, natomiast wyznaczona opłata nie odnosi się do tych kosztów.

Minister właściwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłaty, o której mowa w art. 3k ust. 1, kierując się koniecznością pokrycia kosztów zagospodarowania tych odpadów oraz utworzenia i trzymania publicznych systemów zbierania.

W opinii PZPTS, zapis jest nieprecyzyjny i niezgodny z przepisami dyrektywy, gdzie koszty obciążenia przedsiębiorców są szczegółowo wyspecyfikowane i odnoszą się do rzeczywistych kosztów zagospodarowania tych odpadów. Szacowany koszt opakowań objętych proponowaną opłatą 0,05 zł wzrósłby od 50% do ponad 100%.

Propozycja PZPTS:

Koszty powinny być zgodne z zapisami dyrektywy, a zapisy krajowe powinny je odzwierciedlać. Propozycja powiązanie opłat z kosztami rzeczywistymi.

4. Kolejne obciążenie dla producentów torebek.

Jak przekonuje Związek, nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wprowadziła istotne obciążenie dla producentów lekkich torebek foliowych, co spowodowało drastyczne ograniczenie skali ich działalności i wyrugowanie z rynku w znacznej części przez alternatywy o większym śladzie środowiskowym. Koszty wyspecyfikowane w dyrektywie SUP w odniesieniu do lekkich torebek foliowych są wielokrotnie niższe od obowiązującej w kraju opłaty recyklingowej. W projekcie natomiast obciąża się producentów kolejną opłatą, co nie ma uzasadnienia w statystykach, a także poziomie kosztów wynikających z dyrektywy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest w  posiadaniu danych wskazujących na skuteczną redukcję i osiągnięcie celu ograniczenia zużycia. Wobec tego dodatkowa opłata wydaje się bezzasadna.

Propozycja PZPTS:

Producenci lekkich torebek foliowych powinni być wyłączeni z opłaty ze względu na już wnoszoną opłatę recyklingową.

5. Obowiązek utrzymania dostępności alternatyw przez przedsiębiorców (art. 3b ust. 2).

Obecnie na rynku polskim nie ma surowców alternatywnych, które mogłyby zabezpieczyć nawet w kilku procentach potrzeby rynku na pojemniki objęte projektem (dania na wynos spożywane na miejscu, opakowania do fast foodów itp.). Większość produktów alternatywnych jest produkowana poza Unią Europejską (Azja), co wiąże się z dodatkowym kosztem środowiskowym i emisją CO2 związanymi z transportem. Dodatkowo ich bezpieczeństwo w odniesieniu do kontaktu z żywnością nie jest analizowane. Może to spowodować, że ustawodawca wprowadzi regulacje, które będą skutkowały przejściem na produkty stanowiące zagrożenie dla konsumenta.

PZPTS przywołuje zatem zapis art. 11 dyrektywy, że na państwach członkowskich ciąży obowiązek zapewnienia higieny i bezpieczeństwa żywności. Z kolei odpady alternatywnych produktów, których strumień znacznie wzrośnie, również będą wymagały selekcji i odpowiedniego przetwarzania w odpowiednich instalacjach przemysłowych. Dodatkowo wymóg powyższy w ocenie PZPTS poważnie ogranicza fundamentalną zasadę wolności handlu i zmusza przedsiębiorców do rezygnacji ze specjalizacji w określonych produktach, która w efekcie doprowadziła we współczesnej gospodarce do obniżenia cen produktów dla konsumentów.

Propozycja PZPTS:

Obowiązek ten jest wyłącznie jednym z narzędzi możliwych do zastosowania i nie ma wymogu przerzucania go na przedsiębiorców

6. Wpływ na rynek pracy i produkcję krajową

Zdaniem Związku, producenci opakowań i produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych w Polsce to bardzo istotny sektor przetwórstwa przemysłowego zaopatrujący rynek polski i UE. Szacowana liczba objętych potencjalnymi regulacjami przedsiębiorstw branży opakowań z tworzyw sztucznych przekracza 1 tys. przedsiębiorstw, a przepisy ustawy wpływają nie tylko na producentów opakowań i torebek, a także na producentów folii, którzy zaopatrują producentów opakowań oraz handel. Drastyczne wprowadzanie przepisów ograniczających w krótkim czasie nie daje przedsiębiorcom możliwości adaptacji do nowych warunków. Natomiast działanie takie może dać – w ocenie PZPTS - silny impuls do importu i redukcji popytu u krajowych producentów, co bezpośrednio przełoży się na rynek pracy.

Propozycja PZPTS:

Wprowadzenie odpowiednich regulacji począwszy od 3 lipca 2022 r.

7. Brak jasności dla producenta w odniesieniu do możliwości zakwalifikowania opakowania zgodnie z projektem regulacji

Jak przekonują władze PZPTS w liście do posłów i senatorów, producenci opakowań używanych do żywności spożywanej na miejscu często nie znają dalszego wykorzystania opakowania, które w swojej uniwersalnej formie spełnia wymogi do pakowania żywności nie objętej dyrektywą. Wobec tego dość łatwo, w sposób niezawiniony, mogą popełnić wykroczenie podlegające karze. Przykładem mogą być gotowe dania ze sprzedaży detalicznej, które ze względu na konieczność obróbki cieplnej są wyłączone z dyrektywy. Te same opakowania są często używane do dań objętych dyrektywą.

Propozycja PZPTS:

Doprecyzowanie w przepisach i zaadresowanie określonego obowiązku do miejsc/podmiotów, które będą w stanie wskazać przeznaczenie pojemnika

„Pragniemy zwrócić uwagę na bardzo dobre wyniki Czech w odniesieniu do gospodarki odpadami tworzyw sztucznych oraz aktualny projekt transpozycji dyrektywy przyjęty przez ten kraj. Projekt jest, w naszej opinii, dobrym rozwiązaniem zarówno dla środowiska, jak i dla przedsiębiorców.  Nowe przepisy dotyczące tak ROP, jak i jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych, zdefiniują na długie lata ramy, w jakich przyjdzie funkcjonować przedsiębiorcom. W świetle obecnych projektów regulacji mamy także poważne obawy, że niektóre opakowania zostaną objęte podwójnie opłatami za te same czynności, a natomiast butelki z tworzywa sztucznego aż trzema dublującymi się opłatami z tytułu SUP, ROP i systemu kaucyjnego” – podkreślają władze Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych w piśmie do parlamentarzystów.


Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznychprawotworzywa sztuczneodpady

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualności

WięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)

WięcejSonda

Czy ceny energii mają wpływ na działalność Twojej firmy?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie