Oferty pracy

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Dodano: 21.01.2020
Kategoria: Badania i rozwój
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdansk
Firma: Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi


Oczekiwania wobec kandydatów:

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi zatrudni pracownika do realizacji działań związanych z projektem „International Centre for Cancer Vaccine Science”, finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. ZAKRES ZADAŃ: • Utrzymywanie w gotowości do pracy laboratoriów Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi • Przygotowanie szkła, plastików, płynów oraz narzędzi chirurgicznych potrzebnych do pracy laboratoryjnej (mycie, autoklawowanie) • Obsługa, nadzór techniczny oraz przygotowanie do pracy podstawnego sprzętu laboratoryjnego (m.in. lodówki, zamrażarki, diuary z ciekłym azotem, inkubatory CO2, komory laminarne) • Odbiór i magazynowanie próbek biologicznych (jak np. próbki tkanek, surowicy i krwi) • Mrożenie i rozmrażanie komórek, hodowla linii komórkowych • Wykonywanie podstawowych analiz laboratoryjnych (np. testy ELISA) oraz testów oceniających czystość materiału biologicznego (m.in. barwienie metodą Grama, wykrywanie endotoksyny) • kontakt i organizacja serwisu aparatury naukowej jednostki • pomoc w organizacji zaopatrzenia jednostki organizacyjnej w odczynniki, sprzęty i usługi WYMAGANIA: • wykształcenie minimum średnie (mile widziane wykształcenie wyższe z zakresu biologii, chemii lub dziedzin pokrewnych) • doświadczenie w pracy laboratoryjnej • umiejętność obsługi podstawowej aparatury w laboratorium biologicznym (m.in. autoklaw) • mile widziana znajomość języka angielskiego • umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office oraz aplikacji internetowych, mile widziana znajomość obsługi aplikacji wykorzystywanych przez Uczelnię WYMAGANE DOKUMENTY: • Curriculum vitae (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia), • List motywacyjny, • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ: Aplikacje proszę składać drogą elektroniczną w terminie do dnia 31.01.2020 na adres: iccvs@ug.edu.pl . Prosimy załączyć zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami oraz prawo do unieważnienia konkursu na ww. stanowisko bez podania przyczyny. Klauzula zgody „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracownika inż.-technicznego w Uniwersytecie Gdańskim oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” Klauzula informacyjna Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista w Uniwersytecie Gdańskim 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3. 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział. 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej. 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: a. prawo dostępu do treści swoich danych, b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem, d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


Kontakt
iccvs@ug.edu.pl