Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Zmniejszyć emisję amoniaku do atmosfery

09.07.2019

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Akt ten wdraża unijne przepisy dyrektywy NEC w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, prowadzone były prace wdrożeniowe unijnej Dyrektywy NEC. Ustanawia ona na lata 2020–2030 nowe zobowiązania dotyczące redukcji krajowych emisji sześciu głównych zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, tlenków azotu, lotnych związków organicznych, amoniaku, cząstek stałych (sadzy) i metanu.

Ustawa przynosi ważne zapisy odnoszące się m.in. do nawozów mineralnych i organicznych. W tym obszarze kluczowa jest redukcja emisji amoniaku. Cel dla Polski w redukcji amoniaku to 1% od 2020 do 2029 r. oraz 17% od 2030 r. – redukcje nastąpić mają w porównaniu z wielkością emisji z 2005 roku.

Rolnictwo w dużym stopniu odpowiada za emisję amoniaku do atmosfery - ok. 94% emisji amoniaku pochodzi właśnie z działalności rolniczej. Stąd też poddano je szczególnej uwadze w przyjętej ustawie, wprowadzając w celu zmniejszenia emisji nowe obowiązki i sankcje za ich nieprzestrzeganie, m.in. wprowadzono zakaz stosowania nawozów amonowo - węglanowych, przez które rozumie się węglan amonu i wodorowęglan amonu.

Jednym z głównych celów regulacji jest dostosowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do panujących warunków gospodarczo-społecznych. W tym celu pomniejszono niektóre obciążenia, zarówno dla podmiotów prowadzących instalację, jak i organów administracyjnych. Do takich należy zwłaszcza zwolnienie prowadzącego instalację z obowiązku wnoszenia opłaty rocznej za prowadzenie rachunku w rejestrze Unii od roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o zamknięcie rachunku, ponieważ faktyczne zamknięcie rachunku często następuje później.

Wyświetlono: 1218

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej