Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Złoty Medal Chemii 2017 dla absolwentki Wydziału Chemii UW

06.12.2017
Złoty Medal Chemii 2017 dla absolwentki Wydziału Chemii UW

Rozstrzygnięto tegoroczną edycję konkursu o Złoty Medal Chemii. Zdobywczynią Złotego Medalu Chemii. Zwyciężczynią okazała się Małgorzata Lewińska, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Po raz pierwszy w siedmioletniej historii nagrody wygrana powędrowała do kobiety. Poza symbolicznym złotym medalem młoda badaczka otrzymała 10 tys. zł. Konkurs organizuje Instytut Chemii Fizycznej PAN, we współpracy z firmą DuPont, która jest również fundatorem nagród.

Złoty Medal Chemii to konkurs, w którym nagradzane są prace dyplomowe młodych naukowców zajmujących się chemią oraz jej pograniczem z fizyką i biologią. W rywalizacji biorą udział absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową. Do tegorocznej edycji zgłoszono 46 prac z 18 uczelni, a 15 najlepszych zostało zakwalifikowanych do sesji finałowej, podczas której autorzy w formie ustnej prezentacji przedstawili wyniki przeprowadzonych badań przed komisją konkursową. Wszyscy finaliści otrzymali możliwość odbycia stażu naukowego w IChF PAN i zrealizowania projektów badawczych w laboratoriach instytutu.

- Konkurs cieszy się prestiżem i dużym zainteresowaniem wśród studentów.  Jest dla nas ogromną satysfakcją, iż możemy wyodrębnić i promować najzdolniejszych absolwentów studiów pierwszego stopnia zajmujących się chemią. Jesteśmy przekonani, że w niedługiej przyszłości laureaci będą wyróżniającymi się pracownikami naukowo-badawczymi w instytutach PAN i na wyższych uczelniach – powiedział prof. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN

W tym roku pierwsze miejsce w konkursie zajęła Małgorzata Lewińska, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, autorka pracy „Wykorzystanie funkcjonalnego charakteru histydyny do modyfikacji właściwości peptydowych kapsuł molekularnych”. Srebrny Medal oraz 5 tys. zł. powędrował do Niny Tarnowicz, absolwentki Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Trzecie miejsce przypadło ex aequo Paulinie Marek i Michałowi Wrzecionkowi. Oboje laureaci studiowali na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej i wzbogacili się o 2,5 tys. zł.

- Organizacja Złotego Medalu Chemii jest istotnym elementem działań na rzecz rozwoju polskiej nauki i branży chemicznej. Młodzi ludzie biorący udział w konkursie znajdują się na stracie swojej kariery, lecz wysoki poziom ich prac jest dowodem, że nie musimy martwić się o przyszłość chemii, jako dyscypliny naukowej, która odgrywa jedną z najbardziej kluczowych ról w przemyśle. To ważne, aby inwestować w jej rozwój i wspierać młodych naukowców od samego początku. Robimy to z przyjemnością – stwierdził Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland.

I Nagroda:

Małgorzata Lewińska Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

„Wykorzystanie funkcjonalnego charakteru histydyny do modyfikacji właściwości peptydowych kapsuł molekularnych”.

Kapsuły molekularne są to złożone porowate układy supramolekularne, które wykorzystuje się do magazynowania substancji, transportowania lub kontrolowanego uwalniania bądź jako środowisko do przeprowadzania reakcji chemicznych. Celem pracy licencjackiej była synteza nowych chiralnych kawitandów lub kapsuł z wykorzystaniem pochodnych L-histydyny oraz zbadanie ich zdolności do samoorganizacji w różnych warunkach. Wykorzystanie aminokwasów w syntezie kapsuł molekularnych umożliwia ich dalsze zastosowanie, np. w farmacji jako nośnika biologicznie czynnej substancji.

II Nagroda:

Nina Tarnowicz, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

„Cząsteczki fotochromowe oddziałujące z nanocząstkami w układach ciekłokrystalicznych”

Informacja jest jednym z najcenniejszych dóbr niematerialnych we współczesnym świecie. Z pomocą w jej przesyłaniu i zapisywaniu przychodzi fotonika - dziedzina nauki wykorzystująca najszybszy znany człowiekowi nośnik informacji, czyli foton. W pracy inżynierskiej podjęto się przygotowania oraz charakterystyki nowej matrycy ciekłokrystalicznej domieszkowanej związkiem fotochromowym oraz nanocząstkami półprzewodnikowymi dla potencjalnych zastosowań w fotonice. Udało się osiągnąć indukowaną światłem przemianę fazową badanego układu, umożliwiającą zastosowanie matrycy, np. do zapisu i usuwania informacji bez jednoczesnego niszczenia materiału.

III Nagroda

Paulina Marek, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

„Eksperymentalne i teoretyczne badania struktury wybranych form witaminy B6”

Praca inżynierska dotyczyła wpływu kwasowości roztworu użytego do krystalizacji witaminy B6 na strukturę molekularną i krystaliczną badanego związku. Określono, jak stopień sprotonowania wpływa na takie właściwości jak aromatyczność czy preferencje do tworzenia wiązań międzycząsteczkowych. W badaniach zastosowano pomiary dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokryształach, a analizę wyników skorelowano z danymi uzyskanymi metodami chemii teoretycznej. Badania takie mogą być m.in. przyczynkiem do lepszego zrozumienia interakcji witaminy B6 z enzymami, a w ogólności oddziaływań lek-białko.

Michał Wrzecionek, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

„Synteza nanoproszków o strukturze kesterytu i zastosowanie ich w ogniwach fotowoltaicznych”

Współcześnie obserwuje się coroczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Planuje się pozyskiwać ją głównie ze źródeł odnawialnych, szczególnie Słońca. Obecnie jednak materiały stosowane w fotowoltaice zawierają toksyczne i drogie pierwiastki. Praca była propozycją zastosowania nowych kesterytowych materiałów pozwalających znacznie obniżyć cenę ogniw słonecznych, a więc zwiększyć ich dostępność. Nowe materiały cechują się także znacznie mniejszą toksycznością. W pracy wytworzono 80 ogniw fotowoltaicznych i zoptymalizowano proces ich otrzymywania.

Wyświetlono: 2536

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej