Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Wspólnotowy kroczący plan działań (CoRAP): co nowego?

27.11.2018

Wspólnotowy kroczący plan działań (CoRAP- Community rolling action plan) ma na celu ocenę substancji chemicznych wytwarzanych i importowanych do UE. Ma on wyjaśnić, czy wytwarzanie lub zastosowanie danej substancji chemicznej stanowi zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Proces oceny prowadzi wyznaczone dane państwo członkowskie.

Ukazał się draft - projekt planu rocznej aktualizacji CoRAP na lata 2019-2021. Zawiera on cztery dodatkowe substancje podejrzewane o stwarzanie ryzyka dla zdrowia ludzkiego, środowiska w stosunku do wersji poprzedniej. Łącznie w CoRAP znajduje się 100 substancji. 31 substancji jest planowanych do oceny w 2019 r. ECHA publikuje projekt planu CoRAP na swojej stronie internetowej w celu informowania zainteresowanych podmiotów o poczynionych postępach. Ostateczny plan zostanie zatwierdzony i opublikowany w marcu 2019 r.

Na stronie https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-list-of-substances znajduje się   lista substancji CoRAP oraz informacje jakie państwo członkowskie przeprowadza tę ocenę. Wyboru substancji poddawanych procesowi oceny dokonuje się na podstawie kryteriów (artykułu 44), czyli na podstawie informacji dotyczących wielkości obrotu, narażenia, zagrożeń np. podobieństwa strukturalnego do  znanych substancji wzbudzających obawy lub do substancji, które są trwałe i wykazują zdolność do bioakumulacji.

Sam fakt umieszczenia substancji w wykazie zawartym w planie CoRAP nie pociąga za sobą żadnego natychmiastowego skutku prawnego dla rejestrującego i nie musi oznaczać, że substancja stanowi zagrożenie dla ludzkiego zdrowia lub dla środowiska. Państwo członkowskie przeprowadzające ocenę substancji ustala, czy dla wyjaśnienia ewentualnego zagrożenia potrzebne są bardziej szczegółowe informacje.

- W przypadku uznania, że tak jest, wydaje prawnie wiążący wniosek o udzielenie dalszych informacji, skierowany do rejestrujących daną substancję. Rejestrujący nie mogą zakwestionować włączenia substancji do CoRAP (wspólnotowy kroczący plan działania) i muszą przekazać żądane informacje dodatkowe w określonym terminie. Po dokonaniu oceny nowo przekazanych informacji odpowiedzialne państwo członkowskie kończy proces oceny i rozważa, czy i w jaki sposób może wykorzystać otrzymane informacje jako środki zarządzania ryzykiem na poziomie Wspólnoty. Może też dojść do wniosku, że już wprowadzone środki sprawiają, iż zagrożenia w wystarczającym stopniu znajdują się pod kontrolą. ECHA przekazuje wnioski Komisji, rejestrującemu i innym państwom członkowskim. Jeżeli pierwotna obawa zostanie potwierdzona w ocenie substancji, wówczas państwo członkowskie może rozważyć dalsze opcje zarządzania ryzykiem, takie jak zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie, ograniczenie lub zezwolenie dla danej substancji, dopuszczalne stężenie w środowisku pracy, środki ochrony środowiska. Ponadto może ewentualnie nałożyć obowiązek wykonania działań krajowych. Jednak będzie to podlegać odrębnemu procesowi.  Reasumując, włączenie substancji do CoRAP nie oznacza automatycznie, że substancja stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, ale raczej istnieje obawa, że może ona stanowić zagrożenie, które należy wyjaśnić potwierdzić lub oddalić – tłumaczy Elżbieta Rozpończyk-Jasińska, konsultant ds. REACH i CLP w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH i CLP Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości.

Wyświetlono: 486

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej