Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Wodór ma rozwiązać problemy energetyczne w Europie

17.07.2020
Wodór ma rozwiązać problemy energetyczne w Europie

Komisja Europejską opracowała i przyjęła Strategię UE w zakresie wodoru. Przewiduje ona, że w zintegrowanym systemie energetycznym wykorzystanie wodoru pomoże w dekarbonizacji przemysłu, w tym chemicznego, a także transportu i wytwarzania energii w całej Europie.

Wodór może być źródłem energii w sektorach, które nie nadają się do elektryfikacji i może umożliwić magazynowanie energii w celu zrównoważenia zmiennych jej przepływów ze źródeł odnawialnych. W Europie priorytetem ma być rozwój odnawialnych źródeł wodoru, produkowanego głównie z energii wiatrowej i słonecznej. Jednak w perspektywie krótko- i średnioterminowej potrzebne są inne niskoemisyjne technologie wodorowe, aby szybko ograniczyć emisje i wspierać rozwój rentownego rynku.

Strategia zakłada, że w latach 2020–2024 UE udzieli wsparcia instalacjom elektrolizerów wodorowych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych o mocy co najmniej 6 gigawatów elektrolizerów, produkujących do miliona ton odnawialnego wodoru. Następnie w latach 2025–2030 wodór musi stać się integralną częścią zintegrowanego systemu energetycznego, z elektrolizerami wodorowymi zasilanymi energią ze źródeł odnawialnych o mocy co najmniej 40 gigawatów oraz produkcją do 10 mln ton odnawialnego wodoru w UE. W latach 2030–2050 technologie produkcji odnawialnego wodoru powinny osiągnąć dojrzałość i być wdrażane na dużą skalę we wszystkich sektorach trudnych do dekarbonizacji, w tym w branży chemicznej.

Aby pomóc w realizacji tej strategii, Komisja zainicjowała europejski sojusz na rzecz czystego wodoru, w którym uczestniczą m.in. liderzy przemysłu oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Sojusz stworzy system wspierania inwestycji, służący rozwojowi produkcji czystego wodoru i stymulowaniu popytu na czysty wodór w UE.

Aby ukierunkować wsparcie na najbardziej ekologiczne spośród dostępnych technologii, Komisja będzie dążyć do wprowadzenia wspólnych norm, terminologii i certyfikacji opartej na emisjach dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu, zakotwiczonych w obowiązujących przepisach dotyczących klimatu i energii oraz zgodnie z taksonomią UE dotyczącą zrównoważonych inwestycji. Komisja zaproponuje środki polityczne i regulacyjne w celu zapewnienia pewności dla inwestorów, ułatwienia wykorzystywania wodoru, promowania niezbędnej infrastruktury i sieci logistycznych, dostosowania narzędzi planowania infrastruktury oraz wspierania inwestycji, w szczególności za pomocą planu odbudowy Next Generation EU.

Komisja Europejska podkreśla, iż obecnie systemy energetyczne w Europie nadal bazują na wielu równoległych i pionowych energetycznych łańcuchach wartości, które sztywno przypisują konkretne zasoby energetyczne do określonych sektorów ostatecznego wykorzystania, powodując marnowanie dużych ilości energii. Na przykład w sektorze transportu i jako substraty dla przemysłu dominują produkty ropopochodne. Węgiel i gaz ziemny są wykorzystywane głównie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Sieci elektroenergetyczne i gazowe są projektowane i eksploatowane oddzielnie. Zasady rynkowe są również w dużej mierze specyficzne dla poszczególnych sektorów. Ten model osobnych struktur nie może prowadzić do powstania gospodarki neutralnej dla klimatu. Jest on nieefektywny pod względem technicznym i ekonomicznym oraz prowadzi do znacznych strat w postaci ciepła odpadowego i niskiej efektywności energetycznej.

Jednym ze sposobów na osiągnięcie integracji sektorowej jest wykorzystanie odnawialnego wodoru. Można go wykorzystywać jako substrat, paliwo lub jako nośnik i magazyn energii oraz do wielu potencjalnych zastosowań w przemyśle chemicznym. Co najważniejsze, nie emituje on żadnego zanieczyszczenia CO2 ani prawie żadnego zanieczyszczenie powietrza. Może zatem stanowić rozwiązanie pozwalające obniżyć emisyjność procesów przemysłowych i sektorów gospodarki, w których ograniczenie emisji dwutlenku węgla jest pilnie potrzebne, a zarazem trudne do osiągnięcia.

- Będąc jednym z największych producentów i konsumentów wodoru w Europie, z zadowoleniem przyjmujemy, że nowa strategia KE umieszcza sektor chemiczny w centrum przyszłej europejskiej gospodarki wodorowej. Popieramy przewidywaną integrację sektora energetycznego i jesteśmy gotowi podzielić się naszą wieloletnią wiedzą na temat produkcji i zużycia wodoru, aby pomóc Komisji Europejskiej i państwom członkowskim we wdrażaniu tych strategii. Wodór przyjazny dla klimatu jest jednym ze sprawdzonych sposobów osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Oprócz tego, że jest alternatywnym paliwem i nośnikiem energii, wodór może stać się ważnym elementem niskoemisyjnym w procesach produkcyjnych w przemyśle chemicznym; Stosowanie wodoru jako surowca jest realną opcją dla naszego przemysłu w celu dalszej redukcji emisji dwutlenku węgla. Zgadzamy się, że budowanie gospodarki wodorowej w Europie wymaga pełnego podejścia opartego na łańcuchu dostaw. Sukces Europy neutralnej dla klimatu do 2050 r. oraz odnawialnego wodoru będą zależeć od dostępności niezawodnej i niedrogiej niskoemisyjnej energii elektrycznej. Dlatego wspieranie inwestycji zarówno w infrastrukturę wodorową, jak i odnawialną energię elektryczną powinno stać się integralną częścią planu naprawy dla Europy – stwierdził Marco Mensink, dyrektor Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic).

Tagi


wodór
Wyświetlono: 514

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej