Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Woda życiem dla przemysłu chemicznego

02.04.2020
Autor: Dominik Wójcicki
Woda życiem dla przemysłu chemicznego

Bez wody nie byłoby możliwe przeprowadzenie większości procesów technologicznych w szeroko pojętym przemyśle chemicznym.

Znaczenie wody w chemii

W oczywisty sposób wiadomo, że woda jest niezbędnym czynnikiem produkcji chemicznej, by wymienić jedną z najbardziej znanych technik z niej korzystających, mianowicie elektrolizę. W procesie produkcji np. wodorotlenku sodu metodą membranową obie elektrody (tytanową anodę i stalową lub niklową katodę) oddziela membrana, która przewodzi jony. W przestrzeni anodowej jony chlorkowe z solanki zostają utlenione do gazowego chloru, natomiast jony sodu migrują przez membranę do przestrzeni katodowej, przez którą przepływa ług sodowy. Do obiegu katolitu dodawana jest w dużych ilościach właśnie woda, która zostaje zużyta w procesie produkcji do wytworzenia jonów wodorotlenowych i gazowego wodoru. Powstałe w ten sposób aniony wodorotlenowe i kationy sodu tworzą wodorotlenek sodu.

Tylko ten jeden przykład udowadnia, że jest zatem woda używana w podstawowych procesach technologicznych, choć także i w licznych procesach pomocniczych, m.in. w chłodzeniu. Naturalnie w różnych firmach, w zależności od modelu produkcji, zakres tego użycia jest inny.

Dla zobrazowania tego, choćby w Płocku w PKN Orlen woda wykorzystywana jest w procesach produkcyjnych, jako element do produkcji pary w elektrociepłowni, jako medium chłodzące oraz do celów przeciwpożarowych. Naturalnym źródłem zaopatrzenia w wodę w płockim zakładzie jest Wisła. Dla porównania zaś w Tarnowie w kontekście Grupy Azoty na terenie firmy funkcjonują dwa ujęcia wód (ujęcie wody powierzchniowej z rzeki Dunajec oraz ujęcie wód podziemnych), a także stacja uzdatniania wody pitnej, dwie stacje uzdatniania wody do celów przemysłowych, stacja uzdatniania kondensatów oraz sieć przepompowni i rurociągów przesyłowych.

To wyliczenie przykładów daje szerszy ogląd, w którym widać, że przemysł korzysta głównie z wód powierzchniowych z ujęć własnych. Ze względu jednak na znaczny stopień zanieczyszczenia tych wód często sięga także po lepsze jakościowo zasoby wód podziemnych. W jeszcze innych przypadkach, stanowiących mniejszość, posiłkuje się zakupem wody od innych jednostek.

By to ukonkretnić odwołamy się do Grupy Lotos. W 2018 r. zużyła ona 6,673 mln m3 wody, z czego na pobór z wód powierzchniowych (własne ujęcia) przypadło 87,5%, a na pobór z wód podziemnych – gruntowych (własne ujęcia) – 5,3%. Resztę stanowiła gromadzona woda deszczowa, woda zakupiona z wodociągów i od dostawców lokalnych, a także oczyszczone ścieki pochodzące od innych organizacji.

W naszym kraju aktualny, roczny pobór wody wynosi ok. 10,6 km3. Największe jej zużycie notuje się w przemyśle, na potrzeby którego trafia 70% pobieranej wody. Dalsze 20% przypada na gospodarkę komunalną, a najmniej – 10% na rolnictwo i leśnictwo.

Wykorzystana woda zazwyczaj wraca do środowiska w postaci ścieków – tak dzieje się z blisko 85-90% ilości wody pobranej. Największym przemysłowym odbiorcą omawianego zasobu jest sektor paliwowo-energetyczny, czerpiący 80% wody idącej na cele produkcyjne. Przemysł chemiczny znajduje się w tej klasyfikacji na drugim miejscu i eksploatuje 7% wody trafiającej na cele przemysłowe. Jest zatem chemia jednym z podstawowych odbiorców wody.

Firmy pilnują każdej kropli

Fakt bycia liczącym się konsumentem sprawia, że posiada przemysł chemiczny świadomość tego, jak bardzo konieczne jest efektywne wykorzystanie wody, pozwalające na zmniejszenie jej zużycia w procesie produkcyjnym i tym samym oszczędności kosztowe. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie firmy chemiczne starają się znaleźć sposób, aby zdobyć przewagę konkurencyjną nad rywalami, inwestując pokaźne sumy w rozwój technologii optymalizujących zużycie wody oraz uzyskanie wody o najwyższej jakości.

– Zarządzanie zasobami natury w sposób zrównoważony to jeden z filarów strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Azoty na lata 2018-2022, zgodnej i powiązanej z Agendą 2030 przyjętą przez ONZ. Swoją działalność o zasięgu globalnym staramy się prowadzić rozsądnie, korzystając z zasobów naturalnych, w tym wody, którą wykorzystujemy jako surowiec do produkcji i w logistyce, jako szlak transportowy. Jako odpowiedzialny przedsiębiorca mamy świadomość problemu, jakim jest niedostatek wody, dlatego nasze wysiłki kierujemy na podnoszenie efektywności wykorzystania wody w procesach produkcyjnych. Tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzamy rozwiązania pozwalające na jej recykling. Edukujemy też rolników w zakresie efektywnego i zrównoważonego nawożenia, którego celem jest poprawa wydajności wykorzystania zasobów naturalnych – komentuje Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Wyświetlono: 2698

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej