Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Wciąż niewielkie wykorzystanie w przemyśle materiałów z recyklingu

18.11.2020

Jak zauważają autorzy raportu „Gospodarka obiegu zamkniętego – szanse i wyzwania” z Instytutu Projektów i Analiz, pomimo zmian obserwowanych w funkcjo­nowaniu przemysłu w UE, zaledwie 11,9% materiałów wykorzystywanych w unijnym przemyśle pochodzi z recyklingu.

Z wyliczeń przedstawionych w raporcie dowiadujemy się, że wskaźnik powtórnego wykorzystania materiałów w Polsce jest nieco niższy niż europejska średnia i wynosi 10,2%, co daje nam pod tym względem w Europie miejsce dziewiąte. Liderem w tej klasyfikacji jest Holandia z rezultatem 28,6%, wyprzedzając Francję (19,4%), Belgię (18,4%), Włochy (17,5%), Wielką Brytanię (17,1%), Estonię (11,6) i Niemcy (11,5%). Ostatnie miejsce zajmują Rumunia i Irlandia (obydwa kraje po 1,7%).

Konieczne jest zatem zwiększenie zaufania wobec procesu gospodarowania odpadami oraz wobec jakości materiałów pochodzących z recyklingu. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez poprawę identyfikacji odpadów, segregacji u źródła i ich gromadzenia; poprawę logistyki odpadów; poprawę przetwarzania odpadów; zarządzanie jakością; właściwe warunki polityczne i ramowe. Tymczasem materiały pochodzące z recyklingu to kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym, skupionej na ponownym wykorzystywaniu raz już użytych materiałów. Takie podejście pozwala zmniejszyć wykorzystanie pierwotnych surowców, a co za tym idzie zmniejszyć koszty pozyskania ich.

Takie samo podejście zakłada Europejski Zielony Ład. Zawiera on plan działań umożliwiających bar­dziej efektywne wykorzystanie zasobów m.in. dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przedstawiono w nim konieczne inwestycje, dostępne narzędzia finansowe i ścieżkę transformacji. Podkre­ślono, że osiągnięcie neutralnej dla klimatu gospo­darki o obiegu zamkniętym wymaga trwałych zmian i skutecznej transformacji sektora przemysłowego, która potrwa co najmniej 25 lat. Jak wskazują statysty­ki, w ciągu ostatnich 50 lat światowe wydobycie surowców potroiło się. Około połowa łącznej emisji gazów cieplarnianych oraz ponad 90% utrata bioróż­norodności i deficytu wody spowodowane są wydobyciem zasobów oraz przetwarzaniem surowców, paliw i żywności.

W tym kontekście wciąż bardzo niewielki odsetek, ledwie przekraczający 10%, materiałów wykorzystywanych w przemyśle w Europie, a pochodzących z recyklingu musi martwić.

Wyświetlono: 241

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej