Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Uporządkowanie terenu po Zachemie: wciąż mnóstwo do zrobienia

21.02.2020

Ministerstwo Klimatu przekazało informacje na temat prac nad poprawą stanu środowiska naturalnego na terenach po byłych Zakładach Chemicznych Zachem w Bydgoszczy. Rzecz dotyczy konieczności usunięcia z gleby i wód szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych, związanych z działalnością przemysłową byłych zakładów.

W ocenie Ministerstwa Klimatu, określenie realnego terminu podjęcia działań polegających na usunięciu z gleby i wód podziemnych szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych jest uwarunkowane zakończeniem postępowań administracyjnych toczących się wobec syndyka masy upadłości Infrastruktura Kapuściska, czyli następcy prawnego Zachemu oraz z ustaleniem stanu faktycznego, tj. skali zanieczyszczenia i głębokości jego występowania, jak również dokonaniem oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Tego typu działania wymagają pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warto jednak wiedzieć, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ) prowadzi szereg działań niezbędnych do rozpoznania obecnego stanu faktycznego środowiska w rejonie byłych Zakładów Chemicznych Zachem. Przykładem tych działań są m.in. podjęte w 2019 r. badania wstępne na terenie dawnej instalacji do produkcji dinitrotoluenu (DNT). Badania te dotyczą powierzchni ok. 1,5 ha i stanowią pierwszy etap rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego w tym obszarze. Wymagają one jednak dalszej weryfikacji poprzez przeprowadzenie badań szczegółowych, które pozwolą na ustalenie zarówno dokładnego kierunku przepływu wód podziemnych, jak i określenie zasięgu występowania zanieczyszczeń migrujących w kierunku pobliskich osiedli. Badania będą służyły opracowaniu projektu planu remediacji, który jest dokumentem zawierającym szczegółowy opis działań niezbędnych do usunięcia lub zmniejszenia ilości substancji powodujących ryzyko oraz opis czynności, które należy podjąć w celu kontrolowania oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Przetarg na wykonanie badań szczegółowych zostanie ogłoszony w pierwszej połowie 2020 r. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na kwotę 200 tys. zł.

- RDOŚ w Bydgoszczy podejmuje działania w celu rozpoznania stanu środowiska na powierzchni ok. 13 ha, w rejonie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi występującego w granicach byłych Zakładów Chemicznych Zachem, na terenie dawnych składowisk szlamu anilinowego, tzw. dołów anilinowych. Od roku 1950 do przełomu lat 80. i 90. składowano w nich odpady po produkcji aniliny w postaci szlamów, z których część zanieczyszczeń mogła infiltrować do wód podziemnych. Z uwagi na powyższe RDOŚ w Bydgoszczy złożył wniosek o przekazanie środków na realizację badań środowiska gruntowego. RDOŚ w Bydgoszczy  podjął działania naprawcze w związku z zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców osiedli Łęgnowo i Łęgnowo-Wieś na skutek migracji zanieczyszczeń z największego kompleksu składowisk. Realizacja zadań przewidzianych w ramach projektu przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. We wrześniu 2019 r. zakończony został pierwszy etap badań środowiskowych dla stanu wyjściowego, w toku którego przebadana została gleba i ziemia na terenie o powierzchni 26,9 ha, zlokalizowanym między osiedlem Łęgnowo-Wieś a dawnymi Zakładami Chemicznymi Zachem. Przeprowadzone analizy wykazały, że podwyższone stężenia substancji charakterystycznych dla profilu produkcyjnego Zachemu występują w strefie zawodnionej, co świadczy o migracji tych zanieczyszczeń w wodach podziemnych – poinformowała Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu.

Wskazała, że wybudowano cztery studnie przechwytujące i trzy studnie iniekcyjne, które docelowo, wraz z siecią rurociągów oraz jednostką podczyszczającą wody podziemne, stanowić będą system przyszłej innowacyjnej instalacji remediacyjnej. Odwiercono również 16 piezometrów obserwacyjnych, które służyć będą m.in. do kontrolowania skuteczności prowadzonego procesu remediacji. Odbiór techniczny otworów przeprowadzony został w styczniu tego roku. Dzięki temu możliwe było pobranie próbek wód podziemnych do badań laboratoryjnych. Wyniki analiz chemicznych znane będą w marcu 2020 r.

Równolegle trwa również procedura wyboru wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za remediację środowiska gruntowo-wodnego na obszarze 26,9 ha, tj. prowadzenie kompleksowych działań, których celem będzie usunięcie zanieczyszczeń z gleby, ziemi i wód podziemnych. Planowany termin zawarcia umowy dotyczącej etapu badawczo-rozwojowego to drugi kwartał 2020 r.

Wyświetlono: 340

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej