Artykuły - Chemia rolnicza

UE broni rynku nawozowego i nakłada cła

23.01.2020
Autor: Dominik Wójcicki
UE broni rynku nawozowego i nakłada cła

Jak już w tekście wskazano, rosyjscy producenci eksportujący prowadzili wywóz do Unii albo bezpośrednio do niezależnych klientów, albo też za pośrednictwem przedsiębiorstw powiązanych działających jako importerzy, eksporterzy lub handlowcy. W przypadku gdy producenci eksportujący wywozili produkt bezpośrednio do niezależnych klientów w Unii, wówczas cena eksportowa ustalana była na podstawie cen faktycznie zapłaconych lub należnych za produkt sprzedawany na wywóz do Unii.

W przypadku jednak, gdy producenci eksportujący wywozili produkt do Unii za pośrednictwem przedsiębiorstw powiązanych działających jako importer, to wówczas cena eksportowa została ustalona na podstawie ceny, po której produkt przywieziony został po raz pierwszy odsprzedany niezależnym klientom w Unii. W tym przypadku dokonano dostosowań ceny w odniesieniu do wszystkich kosztów poniesionych między przywozem a odsprzedażą, w tym kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz w odniesieniu do rozsądnego zysku.

Co interesujące, następowało również rozcieńczanie produktu. Oto bowiem rosyjscy producenci eksportujący prowadzili wywóz wyłącznie mieszanin mocznika i azotanu amonu o zawartości azotu wynoszącej 32%. Jednak już importerzy powiązani sprzedawali mieszaniny mocznika i azotanu amonu o zawartości azotu wynoszącej 32% albo mniej. Produkt był po prostu rozcieńczany wodą w celu uzyskania niższej zawartości azotu.

W przypadku rosyjskich producentów eksportujących mieszaniny mocznika i azotanu amonu porównano średnią ważoną wartość normalną produktu ze średnią ważoną ceną eksportową produktu eksportowanego. W ten sposób wyliczono tymczasowe średnie ważone marginesy dumpingu, wyrażone jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem. Wyniosły one 31,9% w przypadku Acronu i 34% w przypadku Eurochemu. Warto wyjaśnić, że margines dumpingu stanowi kwotę, o jaką wartość normalna przewyższa cenę eksportową. Pod pojęciem CIF (ang. Cost, Insurance and Freight) kryje się natomiast koszt, ubezpieczenie i fracht.

Dla przedsiębiorstw z Trynidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych tymczasowy średni ważony margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem, wynosił 55,9% (dla MHTL) i 37,3% (dla CFI Industries Holding).

Ceny zostały podcięte

W tym miejscu należy pokazać dane statystyczne, które opisywałyby, jak duży wpływ na unijny rynek nawozowy miał import z krajów, o których w tekście mowa.

Według Fertilizers Europe, całkowita produkcja unijna mieszaniny mocznika i azotanu amonu wynosi rocznie na rynku UE ok. 3,9 mln ton. Z kolei przywóz z Rosji sięgał ok. 550 tys. ton, z Trynidadu i Tobago ok. 440 tys. ton, zaś z USA ok. 640 tys. ton.

Udział rosyjskich produktów na rynku unijnym oszacowano na ok. 11,7% w roku 2017, udział produktów z Trynidadu i Tobago na 9,3%, zaś udział produktów z USA na 13,5%.

W latach 2015-2017 przywóz z tych trzech państw podskoczył o 64%. Wzrost udziału w rynku był jeszcze bardziej widoczny, gdyż zwiększył się o 72%. Biorąc pod uwagę, że w tym samym okresie konsumpcja mieszaniny mocznika i azotanu amonu spadła w UE o 5%, to gwałtowny wzrost udziału produktów z Rosji, TT i USA był jeszcze bardziej niekorzystny dla europejskich uczestników rynku. Jednocześnie ceny importowe z trzech państw spadły średnio o 32%. Spadek ten był szczególnie widoczny w 2016 r., kiedy zmalały ceny surowców (głównie gazu). Jednocześnie jednak dla okresu 2015-2017 ceny importowe mieszaniny mocznika i azotanu amonu w UE spadły o 4%, chociaż ceny surowców, głównie gazu ziemnego, w tym samym czasie wzrosły. Reasumując: unijni producenci z uwagi na wzrost cen surowców musieli produkować i sprzedawać drożej, ale importerzy, pomimo wzrostu cen surowców, sprzedawali dużo taniej.

W efekcie takiego stanu rzeczy nastąpiło tzw. podcięcie cenowe. Parametr ten liczony jest jako różnica między średnią ceną towaru importowanego a średnią ceną towaru krajowego i wyrażony jest w procentach.

Tym samym wyliczono średni ważony margines podcięcia cenowego rzędu 3,4% w przypadku przywozu z Rosji, 6,2% w przypadku przywozu z TT oraz 9,9% w przypadku przywozu z USA. Mając na uwadze, że konkurencja w sektorze nawozowym opiera się w znacznym stopniu na samej cenie, a także to, że ceny produktu są bardzo przejrzyste (tzn. są znane na rynku), taki margines uznano za znaczący. Niewielka różnica cen sprawia bowiem, że nabywca zmienia dostawców, co zresztą zostało potwierdzone przez informacje zebrane z rynku.

Wyświetlono: 1138

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej