Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Trwają prace nad dokładnym wdrożeniem pakietu odpadowego

17.09.2019

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że wciąż trwają prace nad transpozycją do polskiego prawa tzw. pakietu odpadowego, obejmującego nowelizację sześciu unijnych dyrektyw.

Dyrektywy, które będą miały wdrożone do polskiego porządku prawnego to:

1) dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie odpadów;

2) dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie składowania odpadów;

3) dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych;

4) dyrektywa zmieniająca dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji;

5) dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów;

6) dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przewidywane zmiany dotyczą m.in. dostosowania systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w zakresie opakowań do nowych minimalnych wymagań. Zgodnie z tym przepisem ogólne wymagania minimalne obejmują określenie roli i obowiązków wszystkich podmiotów zaangażowanych w system, określenie celów do osiągnięcia. Obejmą też system sprawozdawczy służący do gromadzenia danych oraz równe traktowanie producentów, niezależnie od ich pochodzenia czy wielkości.

Jednocześnie w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta producenci produktów lub organizacje mają posiadać określony zasięg geograficzny, produktowy i materiałowych, zapewniać dostępność systemów zbierania odpadów, środki finansowe niezbędne do wypełnienia obowiązków, mają stosować mechanizm samokontroli oraz udostępniać publicznie informacje o realizacji celów (w przypadku organizacji także o strukturze, wkładach finansowych i procedurze wyboru podmiotów gospodarujących odpadami).

W odniesieniu do wysokości wkładów finansowych producentów na rzecz realizacji rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ich wysokość powinna pokrywać koszty selektywnego zbierania odpadów, a następnie ich transportu i przetwarzania, w tym przetwarzania niezbędnego do osiągnięcia unijnych celów w zakresie gospodarowania odpadami, oraz koszty niezbędne do realizacji innych celów i zadań, koszty informowania posiadaczy odpadów oraz koszty gromadzenia danych i sprawozdawczości.

W związku z powyższym w odniesieniu do opakowań określone zostaną zasady finansowania systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez wprowadzających produkty w opakowaniach w ramach ROP i jego nadzoru, które będą uwzględniać potrzebę dofinansowania gminnych systemów zbierania odpadów komunalnych.

- Odnosząc się do kwestii zapewnienia warunków do osiągnięcia wymaganych przez UE poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych należy wskazać, że podjęte zostały liczne działania legislacyjne, wśród których należy przede wszystkim wyróżnić wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Przepisy rozporządzenia wprowadziły jednolite standardy selektywnego zbierania odpadów komunalnych w całym kraju, w podziale na cztery frakcje, to jest szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Prawidłowe wdrożenie przepisów rozporządzenia powinno skutkować wprowadzeniem w systemie gminnym selektywnego zbierania surowców wtórnych, które zapobiegnie wyrzucaniu ich do odpadów zmieszanych. Wprowadzenie wymagań określonych w tym. rozporządzeniu ma na celu zapewnić zwiększenie osiąganego w Polsce poziomu recyklingu. Ponadto wprowadzenie obowiązku ujednolicenia kolorów pojemników i worków zapewni jednakowe podejście w całej Polsce. Zostało również opublikowane w sierpniu 2018 r. rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. W rozporządzeniu wprowadzono nowy wzór sprawozdania dla podmiotów zbierających frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Dzięki temu sprawozdawczością zostały objęte punkty skupu surowców wtórnych działające na terenach gmin, które również przyjmują odpady komunalne pochodzące od mieszkańców, oraz inne podmioty zbierające odpady komunalne. Jest to ułatwienie wliczania przez gminy odpadów komunalnych przekazanych m. in. do punktów skupu surowców wtórnych, a później poddanych przetwarzaniu, do osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – powiedział Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dodał przy tym, iż Ministerstwo Środowiska zdaje sobie sprawę z wyzwania jakie stoi przed Polską w obliczu wymaganego do osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Wyświetlono: 737

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej