Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Trudna sytuacja na rynku nawozowym

13.11.2014

Grupa Azoty dokonała analizy otoczenia rynkowego odnoszącego się do własnej działalności w segmencie nawozowym. Ostatnie miesiące przyniosły w tym obszarze kilka istotnych zmian.

Trzeci kwartał tego roku charakteryzował się niskim popytem w odniesieniu do nawozów azotowych. Było to jednak zjawisko typowe dla tego okresu. Wtedy to bowiem zapotrzebowanie osiąga najniższy poziom w całym roku. Jak tłumaczą przedstawiciele Grupy Azoty, nieznaczne ożywienie pod względem popytu na rynku nawozów widoczne było dopiero pod koniec września tego roku, gdy sektor rolny rozpoczął przygotowania pól pod uprawy ozime. Odnotowany wówczas wzrost popytu dostosowany był do poziomu bieżącego zapotrzebowania i wykazywał podobieństwo do sytuacji z ubiegłego roku. Nie zaobserwowano jednak większej tendencji gromadzenia zapasów pod przyszłe aplikacje wiosenne. Import nawozów azotowych pozostawał na niskim poziomie i nie zagrażał sprzedaży produktów krajowych. W odniesieniu do analogicznego okresu 2013 r. średnie ceny nawozów azotowych były zbliżone. Wyjątek stanowił mocznik, który zdrożał o ok. 8%.

W okresie lipiec – wrzesień 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, nastąpił natomiast nieznaczny spadek cen saletry amonowej. Tegoroczna średnia cena kwartalna wynosiła 294 euro za tonę, w ubiegłym roku było to 296 euro za tonę. Ceny saletrzaku były jednak minimalnie wyższe (średnia kwartalna cena wynosiła 231 euro za tonę, zaś w roku ubiegłym 229 euro za tonę). Odnotowane w trzecim kwartale tego roku wzrosty cen nawozów saletrzanych były efektem polityki cenowej największych graczy rynkowych oraz sytuacji na światowym rynku mocznika. Popyt na rynku nawozów azotowych był w tym okresie oceniany jako słaby z uwagi na trwający czas zbioru zbóż i przygotowań pożniwnych.

Znaczna nadpodaż panowała z kolei na rynku siarczanu amonu. Doprowadziła do sytuacji, w której ceny tego nawozu pozostają pod presją. W porównaniu z tym samym okresem 2013 r. odnotowano trend wzrostowy poziomu cen siarczanu amonu - średnia cena kwartalna wynosiła 144 dolary za tonę, a w trzecim kwartale 2013 r. było to 131 dolarów z tonę. Na rynku zaobserwować można także zjawisko wyrównywania cen siarczanu pokoksowniczego i siarczanu o większej granulacji uzyskiwanego w procesie kompaktowania w stosunku do siarczanu typu „white” otrzymywanego przy produkcji kaprolaktamu.

Rośnie cena amoniaku. W trzecim kwartale 2014 r. kształtowała się ona na średnim poziomie 488 dolarów za tonę i była wyższa o 58 dolarów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Popyt i podaż pozostają jednak na niskim poziomie. Od drugiej połowy sierpnia mamy do czynienia ze wzrostem cen amoniaku, który wynikał ze wzrostu zapotrzebowania do celów technicznych w południowo –wschodniej części Azji i sezonowo do celów rolniczych w USA. Na wzrost ceny decydujący wpływ miały też trwające od dłuższego czasu wyłączenia instalacji amoniaku i ograniczenia produkcyjne na Ukrainie, w Trynidadzie i Afryce Północnej. Sytuacja na rynku amoniaku wciąż jest bardzo niestabilna, ze względu na skutki konfliktu ukraińskiego.

W trzecim kwartale roku, w porównaniu z trzecim kwartałem 2013 r., odnotowano widoczny trend wzrostowy ceny mocznika. Średnia cena kwartalna w 2014 r. wyniosła 318 dolarów za tonę, a w roku ubiegłym 295 dolarów za tonę. Głównym czynnikiem wspierającym notowania cen mocznika był napięty bilans popytowo – podażowy tego produktu na rynku światowym - ograniczenia po stronie produkcji (postoje remontowe, sytuacja na Ukrainie, zmiana polityki handlowej Chin), przy jednoczesnych zapowiedziach dużego zapotrzebowania na mocznik ze strony Indii.

Rolnicy i firmy dystrybucyjne cały czas zainteresowane są uzupełnieniem zapasów RSM przed rozpoczęciem sezonu aplikacyjnego. Nawozy te stosowane są głównie na wiosenne dawki zasileniowe rzepaku i zbóż, ale również pod bieżące potrzeby pokarmowe roślin ozimych. Średnia kwartalna cena RSM w trzecim kwartale 2014 r. wyniosła 171 euro za tonę i była zbliżona do ceny z 2013 r. (173 euro za tonę).

Okres żniw w Europie, podobnie jak w Polsce, charakteryzował się słabym popytem oraz stabilizacją cen nawozów NPK. Niskie ceny płodów rolnych nie zachęcały rolników do inwestycji w zakup nawozów NPK. Kupowano minimalne ilości, jedynie pod bieżące potrzeby. W trzecim kwartale 2014 r. średnie kwartalne ceny nawozów wynosiły 361 dolarów za tonę i były niższe niż rok temu (373 dolary za tonę). Rolnicy szukali oszczędności kupując nawozy z importu lub nawozy mniej skoncentrowane. Bezpośrednio przed zasiewem ozimin w drugiej połowie sierpnia na rynku nawozów wieloskładnikowych nastąpił oczekiwany wzrost popytu, który przedłużył się do pierwszej połowy września.

Na rynku soli potasowej odnotowano w trzecim kwartale 2014 r. średnią cenę na poziomie 297 dolarów za tonę. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego był to wyraźny trend spadkowy– w roku ubiegłym cena soli potasowej wynosiła 373 dolarów za tonę.

Wyświetlono: 1741

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej