Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energii jest potrzebne

14.02.2020

Ministerstwo Klimatu przekonuje, iż termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energii powinno stanowić uzupełnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Resort zwraca uwagę, że w ostatnich latach pomimo dostępności różnych form dofinansowania ze środków publicznych krajowych i europejskich w wysokości 1,3 mld euro nie powstała w Polsce wystarczająca liczba instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Ponadto, przez wiele lat lokalne systemy gospodarki odpadami komunalnymi niejednokrotnie były oparte przede wszystkim na procesie składowania odpadów, które było najtańszym sposobem na pozbycie się odpadów. To z kolei utrudniało lub wręcz uniemożliwiało potencjalnym inwestorom (publicznym lub prywatnym) wykazanie opłacalności budowy zakładów do termicznego przekształcania odpadów.

- Gospodarka odpadami w Polsce powinna być oparta przede wszystkim na realizacji ustanowionej w przepisach europejskich hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz gospodarce o obiegu zamkniętym. Gospodarka Obiegu Zamkniętego jest to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które podobnie jak materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane – podkreśla Ministerstwo Klimatu.

Zgodnie z wymienioną hierarchią, w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec powinny zostać odpowiednio zagospodarowane, w szczególności przez przygotowanie do ponownego użycia lub recykling. W dalszej kolejności wskazywane są inne procesy odzysku, w tym termiczne przekształcanie z odzyskiem energii. Natomiast unieszkodliwianie (np. składowanie) jest najmniej preferowanym kierunkiem zagospodarowania odpadów.

Dlatego zgodnie z europejską hierarchią sposobów postępowania z odpadami, termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energii można umiejscowić jako metodę alternatywną dla unieszkodliwiania odpadów przez składowanie. Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 wyznacza cele w gospodarce odpadami komunalnymi, m.in. doprowadzenie do funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym m.in. cel ograniczający do 30% udział masy termicznie przekształcanych odpadów w 2020 r.

Termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energii powinno stanowić bowiem uzupełnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przyczyniając się do ograniczenia ilości odpadów kierowanych na składowiska. Nie powinno natomiast wpływać negatywnie na osiągane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Zatem termiczne przekształcanie odpadów powinno dotyczyć odpadów, których nie można przetworzyć w procesach recyklingu.

- W Polsce istnieje konieczność dalszej budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów. Natomiast nagromadzone obecnie odpady frakcji kalorycznej powinny być sukcesywnie spalane w krajowych lub zagranicznych instalacjach. W celu ograniczenia powstawania odpadowej frakcji kalorycznej, czyli odpadów w postaci paliwa alternatywnego, należy w pierwszej kolejności podjąć działania zwiększające efektywność prowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła”, a w dalszej kolejności pozostałe zmieszane odpady komunalne powinny być przetwarzane w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w taki sposób, aby po wydzieleniu odpadów nadających się do recyklingu, z odpadów resztkowych nie nadających się do recyklingu wytworzyć paliwo alternatywne RDF. Zwiększenie udziału selektywnej zbiórki „u źródła”, zdecydowanie wpłynie na zmniejszenie masy i obniżenie kaloryczności odpadów powstających w instalacjach przetwarzających zmieszane odpady komunalne – brzmi stanowisko Ministerstwa Klimatu.

Wyświetlono: 916

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej