Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Strategia na Rzecz Tworzyw Sztucznych popierana przez rząd

30.10.2018

Polska będzie wspierać zapisy Strategii na Rzecz Tworzyw Sztucznych, czyli dokumentu ogłoszonego na początku tego roku przez Komisję Europejską. W ocenie rządu budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym podniesie konkurencyjność przemysłu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

- Zrównoważony rozwój kraju wymaga racjonalizacji zarządzania zasobami środowiska poprzez uruchomienie potencjału innowacyjnego. Inteligentny, innowacyjny i zrównoważony sektor tworzyw sztucznych, w którym projektowanie i produkcja w pełni uwzględnia potrzeby w zakresie ponownego użycia, naprawy i recyklingu, zwiększa wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie oraz przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w UE i zależności Unii od importowanych paliw kopalnych. Niezbędna jest sprawna gospodarka odpadami, obejmująca ich wtórne wykorzystywanie surowcowe i energetyczne oraz stopniowe zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Konieczne jest zdefiniowanie takich obszarów zastosowań, które bez przeszkód zaakceptują recyklaty oraz przemyślenie form dofinansowania. Dlatego Polska rekomenduje zwiększony nacisk na edukację i podniesienie świadomości konsumentów na temat wartości odpadów tworzyw sztucznych i konieczności selektywnej zbiórki. Równolegle istotne jest wspieranie rozwijania innowacyjnych technik recyklingu i sortowania. Polska popiera także utrzymanie i dalsze zapewnienie możliwości odzysku energii w procesach przemysłowego spalania lub współspalania z odzyskiem energii – stwierdził Marcin Ociepa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Nasz kraj wychodzi z założenia, że prawodawstwo UE powinno chronić rynek europejski przed towarami niespełniającymi wymagań w zakresie obecności niebezpiecznych chemikaliów, a tym samym zahamować import wyrobów gotowych, które zawierają substancje ograniczone lub zakazane w UE. Każde działanie powinno wspierać konkurencyjność i innowacyjność europejskich przedsiębiorców. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na potencjalne oddziaływanie nowych regulacji na małe i średnie przedsiębiorstwa.

- Istotnym celem nowoczesnego przemysłu jest zmierzanie ku obniżeniu surowcochłonności. Działanie takie przyczyni się do optymalnego wykorzystania zasobów surowcowych i oszczędności, a także wymusi innowacyjne rozwiązania w gospodarce. Uważamy, że należy wspierać i promować wszelkie rozwiązania, które mają na względzie jednoczesną realizację głównego celu rozporządzenia REACH, tj. zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska przy równoczesnym propagowaniu działań w obszarze recyklingu i wykorzystywania surowców wtórnych. Wskazana jest ogólnoeuropejska kampania promująca przyjazne środowisku opakowania i produkty z tworzyw sztucznych z materiałów przystosowanych do recyklingu i niepowodujących zanieczyszczenia surowca wtórnego – dodał podsekretarz stanu w MPiT.

Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko jest realizacją działania zaplanowanego w „Strategii UE na Rzecz Tworzyw Sztucznych w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym”, ograniczającego stosowanie produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

Rząd Polski zgadza się z założeniem, że należy ograniczyć wpływ niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Niemniej konieczne jest dogłębne przeanalizowanie listy produktów z tworzyw sztucznych, które miałyby zostać objęte nową regulacją. Zastrzeżenia również pojawiają się w odniesieniu do konkretnych rozwiązań. Rozwiązaniami budzącymi wątpliwości jest m.in. wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do niektórych produktów.

Wyświetlono: 709

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej