Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Są pieniądze do wzięcia dla polskiej chemii

12.07.2019
Są pieniądze do wzięcia dla polskiej chemii

Szymon Łokaj, dyrektor zarządzający w PMG R&D Consulting przypomina, że przemysł chemiczny wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, a także większość Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Inteligentne specjalizacje określają obszary priorytetowe z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju i regionów, dlatego fundusze unijne w zakresie badań, rozwoju i innowacji z reguły przyznawane są na realizację projektów z obszaru inteligentnych specjalizacji. Wpisywanie się sektora chemicznego w inteligentne specjalizacje daje zatem szerokie możliwości pozyskiwania wsparcia, w szczególności prac badawczych, rozwojowych, a także inwestycji w infrastrukturę w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

- W 2019 roku tylko w ramach PO IR alokowane jest niespełna 5 mld zł, o które potencjalnie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa chemiczne. Mowa tutaj w szczególności o programie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka” w NCBR z alokacją ponad 2 mld zł, programie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z alokacją 400 mln zł, a także programach 3.2.1 „Badania na rynek” oraz 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” z łączną alokacją ponad 2 mld zł. Zarówno program 3.2.1, jak i 3.2.2 dotyczą wsparcia inwestycji w infrastrukturę niezbędną do wdrożenia innowacyjnych produktów i technologii i są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Szeroką ofertę wsparcia, w analogicznych obszarach, mają również Regionalne Programy Operacyjne, co łącznie daje bardzo duże możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw, w tym chemicznych – mówi Szymon Łokaj w rozmowie z „Chemia i Biznes”.

Przekonuje on ponadto, iż zakończenie programu INNOCHEM praktycznie nie wpływa na możliwości finansowania projektów B+R przez przedsiębiorstwa chemiczne. Budżet programu INNOCHEM wynosił 300 mln zł, z czego wykorzystane zostało tylko około 64%. Dla porównania budżet w najpopularniejszym programie finansowania projektów badawczo- rozwojowych, w tym również w branży chemicznej, tj. „Szybkiej Ścieżce” wynosi 1,94 mld euro, czyli około 8,3 mld zł. INNOCHEM to więc zaledwie 3,6% budżetu Szybkiej Ścieżki. Ponadto INNOCHEM w znacznej mierze był powieleniem programu Szybka Ścieżka, ponieważ zasady aplikowania w obu programach były niemal bliźniacze, poza tym, że INNOCHEM był przeznaczony dla sektora chemicznego, a Szybka Ścieżka dla wszystkich obszarów krajowych inteligentnych specjalizacji. Co więcej, program Szybka Ścieżka daje większe możliwości niż INNOCHEM w zakresie wysokości kosztów kwalifikowanych – w INNOCHEM limit wynosił 20 mln zł, a w Szybkiej Ścieżce – 50 mln euro.

W ocenie eksperta, zaletą Szybkiej Ścieżki jest również elastyczność w terminach aplikowania, bo konkursy trwają przez około sześć – osiem miesięcy w roku, a konkursy INNOCHEM trwały około dwa miesiące i było ich tylko dwa: jeden w 2015 roku i drugi w 2017 roku.

-  Jeżeli pod uwagę wziąć jeszcze ofertę Regionalnych Programów Operacyjnych, to jestem przekonany, że przedsiębiorstwa chemiczne nie odczują braku programu INNOCHEM. Na pewno pomocne dla przedsiębiorstw chemicznych mogą być podmioty zewnętrzne, specjalizujące się we wspieraniu ich w pozyskiwaniu pomocy publicznej na działalność innowacyjną. Firmy doradcze mogą wesprzeć przedsiębiorców na każdym etapie projektu, od jego inicjowania przez aplikację o pomoc publiczną po rozliczenie otrzymanego dofinansowania. Na etapie inicjowania istotna jest analiza prawnych aspektów pozyskania pomocy publicznej, w tym kwalifikowalność podmiotowa i przedmiotowa do konkretnego rodzaju pomocy publicznej oraz analiza statusu przedsiębiorstwa z uwzględnieniem relacji powiązań z innymi podmiotami. Ponadto firmy doradcze, mając szerokie rozeznanie w ofercie instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej, mogą doradzić, który program będzie najkorzystniejszy dla danego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem prawdopodobieństwa otrzymania wsparcia – mówi Szymon Łokaj.

Dodaje on również, że na etapie aplikowania obszary wsparcia obejmują analizę i optymalizację przedsięwzięcia pod kątem wymagań konkursu, bieżące doradztwo w trakcie opracowywania projektu, w tym doradztwo w kształtowaniu budżetu projektu z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych do wsparcia, doradztwo prawne w zakresie przygotowania dokumentów towarzyszących dokumentacji aplikacyjnej, np. umowy z jednostkami naukowymi, umowy konsorcjum, umowy z podwykonawcami, doradztwo w zakresie przeprowadzenia postępowań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności, oraz, co najistotniejsze, koordynowanie projektu realizowanego we współpracy z partnerami biznesowymi lub jednostkami naukowymi i przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Ważne jest również przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z Panelem Ekspertów podczas oceny merytorycznej.

- Kolejny etap to rozliczenie otrzymanego dofinansowania. Na tym etapie najistotniejsze obszary wsparcia dotyczą przygotowania załączników do umowy o dofinansowanie, doradztwo w prowadzeniu ewidencji wydatków w projekcie oraz realizacji obowiązków dotyczących promocji projektu, reprezentowanie w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą, w tym prowadzenie bieżącej korespondencji, obsługa zamówień publicznych w związku z procedurą konkurencyjności, przygotowywanie wniosków o płatności, doradztwo w zakresie dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo- finansowym, w tym przesunięć wydatków, przygotowanie wniosków o ewentualne aneksy do umowy o dofinansowanie, przygotowanie do kontroli i asysta w kontrolach ze strony Instytucji Pośredniczącej – kończy dyrektor zarządzający w PMG R&D Consulting.

Wyświetlono: 510

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej