Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Rozporządzenie w sprawie F-gazów zmieniło sytuację w branży

01.02.2018

Europejskie rozporządzenie w sprawie F-gazów (WE) nr 517/2014, które zaczęło obowiązywać w 2015 r., zakłada stopniowe ograniczenie stosowania wodorofluorowęglowodorów (HFC) o 79% do 2030 r. Warto zatem podsumować sytuację trzy lata po wejściu w życie nowej regulacji, a także opisać środki, które są niezbędne do osiągnięcia jej celów oraz wskazać na możliwe rozwiązania.

- Centralnym punktem nowego europejskiego rozporządzenia w sprawie F-gazów (WE) nr 517/2014 jest stopniowe ograniczenie i sukcesywne zmniejszenie stosowania HFC o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, ang. Global Warming Potential) w Unii Europejskiej. Celem jest obniżenie emisji dostępnych na rynku HFC, w przeliczeniu na ekwiwalenty CO2, o 79% do 2030 r. Wartość bazowa to ilość ekwiwalentu CO2 (183 megaton) wprowadzona do obrotu w okresie od 2009 r. do 2012 r. Według szacunków dochodzą do tego jeszcze 22 megatony wprowadzone na rynek w napełnionych urządzeniach, które od 1 stycznia 2017 r. muszą być uwzględnione w stopniowym wycofywaniu. Nawet jeśli 2030 rok wydaje się odległy, to istnieją jeszcze dwa bardzo ważne terminy, które mają ogromne znaczenie dla operatorów urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. Pierwsza ważna data to 2018 rok. Wtedy to stosowanie HFC – z uwzględnieniem wprowadzanych na rynek urządzeń napełnionych – musi zostać zmniejszone o 44% w stosunku do 2015 r. Do roku 2021 stosowana ilość ma natomiast zostać zredukowana nawet w sumie o 60%. Ponadto od 1 stycznia 2020 r. urządzenia o wielkości napełnienia przekraczającej 40 ton ekwiwalentnego CO2 będą mieć zakaz serwisowania HFC o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) równym lub powyżej 2500. Dotyczy to większości komercyjnych układów chłodniczych – tłumaczy Joachim Gerstel, Technology & Advocacy Manager EMEA, Opteon Refrigerants w firmie Chemours Deutschland.

Przywoluje on badanie Gapometer, czyli stworzone przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska EPEE (European Partnership for Energy and the Environment) narzędzie wskazujące środki, które są niezbędne do zrealizowania założeń zawartych w rozporządzeniu w sprawie F-gazów. Ponadto aplikacja ta umożliwia mierzenie postępów we wdrażaniu i identyfikowanie ewentualnych luk pomiędzy założeniami a rzeczywistością.

Gapometer wskazuje, że istnieją trzy główne aspekty, którymi należy się zająć, aby osiągnąć redukcję dostępnych ilości ekwiwalentnego CO2, określoną w tzw. ustawie F-gazowej. Po pierwsze, czynniki chłodnicze w nowych urządzeniach muszą zostać konsekwentnie zastąpione odpowiednikami o znacznie niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego.  Po drugie, działające układy chłodnicze muszą zostać dostosowane do rozwiązań alternatywnych o znacznie niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Po trzecie, należy zwiększyć ilości odzyskiwanych czynników HFC. W tym celu niezbędne są inwestycje w techniczne zapewnienie jakości recyklingu i przechowywania. Dopiero wtedy ilość odzyskanych czynników chłodniczych może być wystarczająca.

Badanie Gapometer analizuje również, w jaki sposób ilości ekwiwalentów CO2 są rozdzielane na poszczególne obszary stosowania i jaką rolę pełnią w realizacji celów rozporządzenia w sprawie F-gazów. W samym tylko chłodnictwie komercyjnym stosowane ekwiwalenty CO2 wynoszące 90 megaton mają zostać zmniejszone o połowę do 2018 roku. Dlatego też niezbędne jest szybkie działanie, zanim dojdzie do niedoborów podaży czynników chłodniczych o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego i wielokrotnego wzrostu cen HFC, co już jest obserwowane.

- Środki zaradcze to przede wszystkim wczesne użycie czynników chłodniczych o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP w nowych urządzeniach alternatywnych dla czynnika R-404A oraz konsekwentna modernizacja istniejących układów chłodniczych na czynniki o niskim GWP. Według badania Gapometer, do końca 2017 r. ponad połowa urządzeń chłodniczych z czynnikiem R-404A wykorzystywanych w sprzedaży detalicznej żywności miała zostać przystosowana do alternatywnego czynnika o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. W liczbach oznacza to ponad 50 tys. supermarketów. Niektórzy producenci czynników chłodniczych zareagowali na te nowe wymogi rynku i stworzyli już produkty, które przyczyniają się do spełniania kryteriów ustawy F-gazowej i mogą być wykorzystywane w różnych obszarach zastosowań. Oferują oni m.in. szeroki asortyment czynników chłodniczych o obniżonym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego przeznaczonych do modernizacji istniejących urządzeń oraz do nowych układów chłodniczych- podkreśla Joachim Gerstel, Technology & Advocacy Manager EMEA, Opteon Refrigerants w firmie Chemours Deutschland.

Kontekst:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zakłada, iż emisje gazów innych niż CO2, w tym fluorowanych gazów cieplarnianych, ale z wyłączeniem emisji gazów innych niż CO2 pochodzących z rolnictwa, powinny zostać zredukowane o 72–73% do 2030 r. i o 70–78% do 2050 r. w stosunku do poziomów z 1990 r. W porównaniu z rokiem odniesienia 2005 r. wymagana jest redukcja emisji gazów innych niż CO2, z wyłączeniem tych pochodzących z rolnictwa, o 60–61% do 2030 r.

Emisje fluorowanych gazów cieplarnianych oszacowano na poziomie 90 mln ton (Mt) ekwiwalentu CO2 w 2005 r. Redukcja o 60% oznacza, że emisje należałoby zmniejszyć do ok. 35 Mt ekwiwalentu CO2 do 2030 r. Biorąc pod uwagę, że przy pełnym stosowaniu obowiązującego prawodawstwa UE emisje w 2030 r. szacuje się na 104 Mt ekwiwalentu CO2, wymagana jest dalsza redukcja o ok. 70 Mt ekwiwalentu CO2.

Jeżeli obecne środki ograniczania emisji zostaną w pełni zastosowane, mogą one doprowadzić do redukcji emisji fluorowanych gazów cieplarnianych. Środki te powinny zatem zostać utrzymane i doprecyzowane na podstawie doświadczeń zdobytych przy ich wdrażaniu. Niektóre środki powinny również zostać rozszerzone na inne urządzenia, w których wykorzystywane są znaczne ilości fluorowanych gazów cieplarnianych, takie jak samochody ciężarowe chłodnie i przyczepy chłodnie. Obowiązek tworzenia i prowadzenia dokumentacji urządzeń, które zawierają takie gazy, powinien również obejmować rozdzielnice elektryczne. W związku ze znaczeniem środków ograniczania emisji podczas wycofywania z eksploatacji produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę, jak duże znaczenie ma zastosowanie systemów odpowiedzialności producentów, i zachęcać do ich ustanawiania w oparciu o istniejące najlepsze praktyki.

Wyświetlono: 554

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej