Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Rosną przychody Grupy Azoty

24.05.2019
Rosną przychody Grupy Azoty

Grupa Azoty odnotowała w pierwszym kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 3,365 mld zł, czyli o 868 mln więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. – wzrost o 34,7%. Wzrost cen większości produktów i utrzymujące się odwrócenie trendu ceny kluczowego surowca (gazu) skutkowało osiągnięciem wyniku EBITDA na poziomie 608 mln zł (wzrost o 205 mln zł r/r) i marży EBITDA na poziomie 18,1% (wzrost o 2 p.p.). 

W wynikach finansowych Grupy Azoty po raz pierwszy ujęto przychody i koszty dotyczące Compo Expert, czyli przejętego kilka miesięcy temu producenta nawozów. Na poziomie przychodów ze sprzedaży wkład Compo Expert wyniósł 499 mln zł, a na poziomie EBITDA było to 45 mln zł. W ślad za wzrostem skali obrotów w segmencie nawozowym, zwiększył się również jego udział w strukturze przychodów Grupy Azoty i wynosił w analizowanym okresie 62%, podczas gdy rok wcześniej nie przekraczał 49%.

Grupa Azoty zwraca uwagę, iż cena gazu od ponad pół roku (od września 2018 r.) znajduje się w trendzie spadkowym, osiągając w marcu br. poziom o 30% niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co jest wypadkową głównie rekordowych dostaw LNG do Europy, dużych zapasów magazynowych, a także cieplejszej aury jesienno-zimowej.

- Zostawiamy za sobą trudny rok 2018 i wchodzimy z dużą energią w rok 2019. Poprzednie 12 miesięcy, które z przyczyn makroekonomicznych były trudnym czasem dla rynku chemicznego, w Grupie Azoty wykorzystaliśmy do wprowadzenia szeregu strukturalnych oszczędności. Te prace będą owocowały w przyszłości. Pierwszy kwartał 2019 roku przyniósł wyraźną poprawę wyników. Jednocześnie kontynuowaliśmy strategiczne projekty rozwojowe dla całej Grupy Azoty. W tym miesiącu została podpisana umowa z generalnym wykonawcą „Polimerów Police” i już za trzy lata spodziewamy się rozpoczęcia prac instalacji do produkcji polipropylenu. Dywersyfikujemy również ryzyko związane z tym przedsięwzięciem, prowadząc z sukcesem rozmowy z krajowymi i zagranicznymi partnerami, gotowymi do finansowego zaangażowania w projekt – powiedział Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

- W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa Azoty uzyskała wynik EBITDA niewiele niższy niż ten wypracowany w całym 2018 r. To również pierwszy okres, w którym ujmujemy w pełnym wymiarze wyniki Compo Expert. Kluczowym nośnikiem poprawy wyników finansowych była realizacja komunikowanych na rynek wzrostów cen większości produktów w segmentach Nawozy i Chemia, co w połączeniu ze wzrostem wolumenu sprzedaży i spadkiem cen gazu przyczyniło się do wzrostu marży na poziomie EBITDA, szczególnie imponującego na produkcji nawozów. Zakładamy, że w kolejnych kwartałach uda się nam utrzymać wzrost wyników finansowych w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie zakładamy nakłady inwestycyjne na poziomie 1,3 mld zł w 2019 r. Duża część tej kwoty zostanie przeznaczona na inwestycje o charakterze rozwojowym. W tych szacunkach nie ujmujemy wydatków kapitałowych w projekt „Polimery Police”, który jest realizowany zgodnie z planem w formule project finance – dodał Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse Grupy Azoty.

W pierwszym kwartale bieżącego roku Segment Nawozy odnotował niemal wzrost przychodów z kwoty 1,212 mld zł do kwoty 2,097 mld zł, w tym o 31,8% bez uwzględnienia Compo Expert. Średnie rynkowe ceny niemal wszystkich produktów tego segmentu kształtowały się na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, przekładając się na zdecydowanie wyższy poziom marży EBITDA (19,6% w pierwszym kwartale 2019 r. wobec 13,9% w pierwszym kwartale 2018 r.). Warto również zaznaczyć, że Grupa Azoty na rynku nawozów znajdowała się w pierwszym kwartale bieżącego roku pod wpływem presji w związku ze wzrostem importu nawozów przy jednoczesnej obniżce ich cen na głównych europejskich rynkach oraz umiarkowanym popycie na nawozy azotowe i wieloskładnikowe wobec realizacji pod koniec 2018 r. zakupów ze środków z największego w roku strumienia dopłat bezpośrednich. Harmonogram, a ściśle opóźnienie aplikacji nawozów azotowych wyznaczała nowo wprowadzona dyrektywa azotanowa. Dodatkowo utrudnieniem były pierwsze oznaki suszy.

W segmencie Tworzywa odnotowano niewielką obniżkę przychodów z 411 mln zł do 409 mln zł, tj. o 0,4% oraz obniżkę marży EBITDA o 1,4 p.p. Podaż kluczowego dla segmentu, odpowiedzialnego za niemal 90% przychodów, poliamidu 6 na rynku europejskim utrzymuje się na wysokim poziomie. Popyt jest wciąż niski ze względu na utrzymującą się słabą konsumpcję z sektora motoryzacyjnego. Spodziewane jest ożywienie ze strony tej branży, jako efekt wprowadzenia nowych przepisów dotyczących emisji CO2. Również popyt ze strony innych branż utrzymuje się na niskim poziomie. W ślad za spadkiem cen surowców produkcyjnych (fenol i benzen) średnia cena wytwarzanego przez Grupę Azoty poliamidu 6 w pierwszym kwartale 2019 r. również uległa obniżeniu o ok. 4% w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego.

W segmencie Chemia odnotowano nieznaczne obniżenie przychodów, z 769 mln zł do 753 mln zł, tj. o 2,1% r/r i marży EBITDA o 2,9 p.p. Odwrotnie niż w pozostałych segmentach, ceny podstawowych surowców, za wyjątkiem gazu, wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym. Równocześnie ceny większości produktów Grupy Azoty w tym segmencie również były wyższe, a największy wzrost cen odnotowano na moczniku do celów technicznych (o 20%) oraz siarce (o 15%).

Z drugiej strony warunki rynkowe, w tym głównie nadpodaż i konkurencja cenowa ze strony krajów azjatyckich spowodowały obniżenie cen bieli tytanowej (o 11%) i melaminy (o 5%).

Wyświetlono: 577

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej