Artykuły - Przemysł chemiczny

REACH: koniec zwieńczył dzieło

13.09.2018
Autor: Elżbieta Rozpończyk - Jasińska, Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Rozwoju
REACH: koniec zwieńczył dzieło

Upłynął ostatni termin rejestracji substancji chemicznych w ramach systemu REACH.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów narzuciło do 31 maja br. obowiązek rejestracji substancji produkowanych i importowanych w ilości powyżej 1 tony rocznie. Europejska Agencja podzieliła substancje na wprowadzone i niewprowadzone oraz ustaliła ostateczne terminy ich rejestracji. Substancja wprowadzona to taka, która:

• jest zamieszczona w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances – EINECS),

• została wyprodukowana w którymkolwiek z państw członkowskich UE przynajmniej raz po 31 maja 1992 r.,

• była wprowadzona do obrotu w którymkolwiek z państw członkowskich UE przed 1 czerwca 2007 r.

Wszystkie substancje, które nie spełniają żadnego z kryteriów dla substancji wprowadzonych podanych wyżej są uznawane za substancje niewprowadzone. W przypadku substancji niewprowadzonych nie mają zastosowania okresy przejściowe i substancje takie muszą zostać zarejestrowane jeszcze przed produkcją, importem lub wprowadzeniem do obrotu w UE. W przypadku substancji wprowadzonych, produkowanych lub importowanych w ilości co najmniej jednej tony rocznie, które zarejestrowano wstępnie, obowiązywały trzy terminy ostateczne, by ułatwić dostosowanie się do systemu REACH bez konieczności przerywania produkcji lub importu takich substancji.

Duża ilość = większe ryzyko dla ludzi i środowiska

Ostateczne terminy rejestracji dla substancji wprowadzonych były ustalone na podstawie wielkości substancji produkowanych lub importowanych przez producenta lub importera, bądź producenta/importera wyrobów. Wynikało to z założenia, że chemikalia produkowane w dużych ilościach w wielu przypadkach stwarzają potencjalnie większe ryzyko dla ludzi i środowiska. Priorytetowo traktowane były również substancje wzbudzające szczególnie duże obawy, m.in. substancje rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) oraz substancje działające bardzo toksycznie na organizmy wodne, które mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zakończono dziesięcioletni okres rejestracji

Obowiązywały trzy terminy rejestracji dla substancji wprowadzonych. Trzeci i ostatni termin rejestracji dotyczył substancji produkowanych lub importowanych w zakresie 1-100 ton. Rejestracja została zamknięta 31 maja br. Tym samym termin ten zakończył dziesięcioletni okres rejestracji REACH dla wprowadzonych substancji chemicznych.

Pierwszy termin kończył się 30 listopada 2010 r. i dotyczył substancji produkowanych lub importowanych w dużych ilościach (≥ 1000 ton rocznie) oraz tych, które są najbardziej niebezpieczne. Drugi termin upływał 31 maja 2013 r. i dotyczył substancji produkowanych lub importowanych w ilościach od 100 do 1000 ton rocznie.

Przedsiębiorstwa mogłyby skorzystać z tych terminów, jeżeli produkowałyby lub importowały wprowadzone substancje, których prawidłowa rejestracja wstępna została dokonana w 2008 r. lub najpóźniej rok przed odpowiednim terminem. Przedsiębiorstwa mogły zarejestrować się w ECHA w dowolnym momencie pomiędzy wejściem w życie REACH w 2008 r. a odpowiednim terminem.

Wyświetlono: 1333

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej