Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Przemysł nawozowy walczy o rekompensatę kosztów

24.06.2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega zagrożenia związane z powstaniem nowej listy sektorów kwalifikujących się do rekompensaty kosztów pośrednich w czwartej fazie systemu EU ETS i uważa, że może to zagrozić konkurencyjności polskiego przemysłu nawozowego.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wystosował do Komisji Europejskiej pismo w sprawie utrzymania pomocy dla przemysłu nawozowego w Polsce. Pismo zostało wystosowane w związku z ogłoszonymi konsultacjami w ramach przeglądu wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. W nowym, aktualnie opracowywanym w KE projekcie zaproponowano nową listę sektorów kwalifikujących się do otrzymania rekompensaty kosztów pośrednich w czwartej fazie unijnego systemu handlu emisjami EU ETS. Niestety brak na tej liście działu, jakim jest produkcja nawozów i związków azotowych.

Tymczasem potrzeba utrzymania produkcji nawozowej wynika z tego, iż Polska jest znaczącym producentem żywności i tym samym stanowi wkład w samowystarczalność żywnościową w Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo żywnościowe UE zależy więc pośrednio od ciągłości dostaw środków do produkcji rolnej, w tym także nawozów. Energia jest często drugim po gazie wektorem kosztów produkcji nawozów i producenci UE tracą kosztową przewagę konkurencyjną, ponieważ koszty energii – już i tak jedne z najwyższych na świecie – stale rosną, w znacznej mierze za sprawą mechanizmu ETS.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, iż dostrzega specyfikę krajowego rynku, w tym fakt, iż produkcja nawozów i związków azotowych jest jednym z najbardziej energochłonnych sektorów UE, a producenci nawozów zmuszeni są konkurować z producentami spoza Wspólnoty. Brak rekompensaty kosztów pośrednich może skutkować zakłóceniem konkurencji i większą atrakcyjnością produktów spoza UE. Mniej rygorystyczne systemy redukcji emisji gazów cieplarnianych poza Wspólnotą oraz zwiększenie przez nich produkcji nawozów może doprowadzić do zwiększania śladu węglowego na całym świecie (tzw. ucieczka emisji).

- Wydaje się istotne, aby cel w zakresie neutralności klimatycznej osiągać w sposób, który nie tylko pozwoli zachować konkurencyjność państw i gospodarek UE, ale zapewni wzrost gospodarczy na miarę ambicji i potencjału UE, zgodnie z deklaracjami Komisji Europejskiej o Zielonym Ładzie jako nowej strategii wzrostu UE – mówi Jan Białkowski, podsekretarz stanu w MRiRW.

W marcu 2020 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt stanowiska Rządu RP do projektu „Wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021”.

Kwestie rekompensat zostały uwzględnione i wyartykułowane w stanowisku Rządu RP, w tym potrzeba uwzględnienia sektora produkcji nawozów i związków azotowych, jako kwalifikującego się do rekompensaty kosztów pośrednich. Następnie stanowisko Rządu RP zostało przesłane do Komisji Europejskiej.

Wyświetlono: 365

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej