Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Przemysł chemiczny usprawnia gospodarkę wodno - ściekową i odpadową

26.11.2019

Polska Izba Przemysłu Chemicznego dokonała krótkiego podsumowania działalności swoich członków w odniesieniu do gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami.

Jak podkreśla PIPC, istotnym obszarem inwestycyjnym przedsiębiorstw chemicznych w Polsce jest gospodarka wodno-ściekowa. Branża chemiczna przeznacza 12% spośród nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska. Wszystkie te kierunki działania już teraz przynoszą konkretne rezultaty. Głównym źródłem wody dla zakładów produkcyjnych przemysłu chemicznego są przyzakładowe ujęcia wody. Dostarczają one ponad 90% wykorzystywanej wody. Pozostałe źródła wody stanowiły sieci miejskie i inne podmioty. Ilość pobranej wody przez zakłady zmniejszyła się w 2018 r. względem roku wcześniejszego. 50% przedsiębiorstw ograniczyło w 2018 r. ilość pobranej wody. Ponadto połowa podmiotów ograniczyła zużycie wody z ujęć zakładowych.

Z kolei jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, to w 2018 r. odnotowano znaczne zmniejszenie całkowitej ilości odpadów wytworzonych przez podmioty z branży chemicznej. 55% zakładów zredukowało ich poziom. Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych także została obniżona, osiągając wartość mniejszą o 21% w stosunku do roku 2017. Spośród podmiotów składujących odpady, ponad 70% zmniejszyła ilość odpadów przekazywanych na składowisko.

W ocenie Izby, dbałość o środowisko wiąże się z ponoszeniem przez przedsiębiorstwa coraz większych kosztów. Są to m.in. koszty realizowanych działań inwestycyjnych na rzecz ochrony środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty wynikające z zagospodarowania odpadów czy prowadzenia monitoringu. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego nakłady podmiotów przemysłu chemicznego na środki trwałe służące ochronie środowiska stanowią około 31% całkowitych nakładów na ochronę środowiska w przetwórstwie przemysłowym w Polsce. Ponadto w 2018 r. nakłady na środki trwałe w przemyśle chemicznym służące ochronie środowiska wzrosły prawie 18% względem 2010 r. Całkowite koszty z tytułu korzystania ze środowiska poniesione przedsiębiorstwa w 2018 r. wyniosły 349 mln zł. Największe obciążenie finansowe stanowią opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.

Wyświetlono: 383

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej