Artykuły - Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny nie ucieknie od gospodarowania odpadami

16.05.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Przemysł chemiczny nie ucieknie od gospodarowania odpadami

- Wiemy, że prowadzona przez nas działalność generuje odpady, które staramy się ograniczać już na etapie projektowania, uwzględniając ten aspekt również w trakcie wytwarzania produktów. Inwestowanie w nowoczesne technologie oparte na założeniach BAT służy ograniczaniu powstających odpadów przy równoczesnym wzroście produkcji. Z gospodarką odpadami związana jest również świadomość pracowników. Jest ona budowana w oparciu o ustalone wewnętrznie zasady regulowane procedurami czy aktami normatywnymi oraz szkolenia. Dokonujemy selektywnego magazynowania odpadów w wyznaczonych i oznakowanych do tego celu miejscach oraz przekazujemy je podmiotom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia. Wywiązujemy się z obowiązku zapewnienia wymaganego prawem odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych poprzez umowę z Branżową Organizacją Odzysku SA – informują przedstawiciele spółki PCC Exol.

Oczywiście przykład tej firmy nie jest żadnym wyjątkiem: – W Polwax prowadzone są działania redukujące negatywne oddziaływanie powstających odpadów poprzez ich segregację, magazynowanie w oznaczonych miejscach oraz przekazywanie wytworzonych odpadów uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia, a część odpadów przekazywana jest pracownikom zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska. Odpady opakowań z tworzyw sztucznych oraz opakowań z papieru i tektury trafiają na prasę hydrauliczną, a następnie w formie sprasowanej odpady przekazywane są uprawnionej firmie zajmującej się odzyskiem odpadów, w celu poddania ich procesowi recyklingu. Dodatkowo spółka otrzymała dla instalacji w Czechowicach-Dziedzicach zezwolenie na przetwarzanie odpadów parafinowych i zużytych mas odlewniczych w procesie odzysku. Ponadto nasza spółka do minimum ograniczyła również narażenie na wystąpienie ryzyka zanieczyszczenia gruntów, ponieważ w sposób właściwy magazynuje odpady, w tym odpady niebezpieczne oraz surowce i produkty. Dodatkowo w celu uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia gruntów wykonywała badanie przed ich zakupem oraz przed rozpoczęciem inwestycji. W celu uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia gruntów na nowo budowanej instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych będą opracowane i wprowadzone w życie właściwe instrukcje dla operacji związanych z wykorzystywaniem rozpuszczalników na instalacji odolejania – to z kolei zapewnienie idące ze strony spółki Polwax.

– Większość odpadów odzyskiwana jest przez nasze spółki we własnym zakresie lub za pośrednictwem firm zewnętrznych. Śledzimy trend gospodarki o obiegu zamkniętym, analizujemy cykl życia naszych produktów i rozważamy możliwość dalszych działań w tym obszarze. Tak planujemy procesy produkcyjne, aby minimalizować ilość odpadów. W tym celu modernizujemy stare instalacje oraz wprowadzamy niskoodpadowe technologie zgodne z założeniami BAT. Technologie te nie tylko minimalizują ilość odpadów, ale również mają znaczący wpływ na ograniczenie zużytych zasobów. Staramy się też usprawniać na bieżąco zbiórkę odpadów i planujemy ich dalsze wykorzystanie w procesach odzysku i recyklingu – przekonują również w Grupie Azoty.

Konkretem odnoszącym się do Grupy Azoty niech będzie fakt, że w Tarnowie głównym odpadem są popioły i żużle. Mokry popiół jest wykorzystywany gospodarczo, a popiół lotny przekazywany w celu zastosowania go w budownictwie. Większość odpadów niebezpiecznych stanowią zużyte oleje i smary, które w całości przekazywane są do firmy zewnętrznej, a następnie do rafinerii, gdzie używa się ich do produkcji nowego oleju. Odpady tworzyw sztucznych poddawane są procesowi odzysku w instalacjach produkcyjnych compoundingu PA6 oraz compoundingu POM.

Szczegóły o powstających w toku działalności produkcyjnej odpadach przekazały także inne spółki z Grupy Azoty. I tak w Kędzierzynie-Koźlu powstają odpady poprodukcyjne i będące efektem działalności socjalno-bytowej i niektórych prac remontowych.

Spółka posiada pięć zakładowych składowisk odpadów, z czego cztery zostały zamknięte (trzy zrekultywowano, a na kolejnym prowadzono prace rekultywacyjne) oraz jedno składowisko w fazie eksploatacji, na którym składowane są mieszanki popiołowo-żużlowe z zakładowej elektrociepłowni.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 2/2019 DWUMIESIĘCZNIKA "CHEMIA I BIZNES". ZAPRASZAMY.


 

Wyświetlono: 2012

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej