Artykuły - Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny nie ucieknie od gospodarowania odpadami

16.05.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Przemysł chemiczny nie ucieknie od gospodarowania odpadami

Zarządzanie odpadami stanowi ważny element w wypełnianiu koncepcji przechodzenia gospodarki na model o obiegu zamkniętym, Stąd zaangażowanie firm chemicznych w tego rodzaju działalność.

Obowiązki w gospodarce odpadami

W procesach technologicznych zachodzących w branży chemicznej, poza głównym produktem powstają również liczne produkty uboczne. Ich późniejsze zagospodarowanie stanowi w wielu przypadkach poważne wyzwanie.

Często choćby z powodu braku rynku zbytu takie produkty uboczne stają się po prostu odpadem, z którym coś trzeba zrobić.

Obowiązujące prawo umożliwia uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, jeżeli są spełnione warunki jego wykorzystania, co należy jednak udokumentować odpowiednimi badaniami. Legislacja wskazuje na metody postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz umożliwia zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne po przeprowadzeniu analizy ich właściwości.

Ograniczanie zagrożeń stwarzanych przez odpady niebezpieczne polega na ich unieszkodliwianiu. Sposoby unieszkodliwiania odpadów przemysłowych to choćby ich recykling, będący najlepszą opcją zagospodarowania odpadów, przy czym nie wszystkie można przetworzyć właśnie w ten sposób. Inne metody to np. termiczne unieszkodliwianie odpadów czy też mechaniczne procesy obróbki odpadów przemysłowych (m.in. produkcja paliw).

Gdy mowa o odpadach niebezpiecznych, to warto na konkretnych przykładach wskazać, o co dokładnie chodzi. I tak w przypadku np. Grupy Orlen wśród odpadów niebezpiecznych najliczniej wytwarzane są szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych, pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców, zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich związki. Z kolei wytworzone w Grupie Orlen odpady inne niż niebezpieczne to stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych oraz szlamy z oczyszczania ścieków przemysłowych.

W każdym przypadku posiadacz odpadów jest zobowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk jest niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. We wspomnianym już przypadku Grupy Orlen najczęstszą metodą odzysku jest regeneracja olejów odpadowych lub ich powtórna rafinacja oraz bioremediacja. Unieszkodliwianie odpadów prowadzone jest głównie w instalacjach do ich termicznego przekształcania (Płock był miejscem, w którym taka instalacja została wybudowana jako pierwsza w Polsce) lub oczyszczalniach ścieków.

Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi powinny być tak unieszkodliwiane, aby do składowania trafiały wyłącznie te, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Sam proces gospodarowania odpadami to szereg działań związanych ze zbieraniem, transportem, przetwarzaniem, a także nadzorem nad tego rodzaju działaniami oraz późniejszym postępowaniem z miejscami unieszkodliwiania odpadów. Po stronie firm chemicznych procedura gospodarki odpadami reguluje działania dotyczące ewidencjonowania, magazynowania, zbierania i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w procesach produkcyjnych, energetycznych, magazynowych, pomocniczych i zabezpieczających.

W obszarze postępowania z odpadami spółki dążą do tego, aby możliwie największa ich część była przekazywana odbiorcom zewnętrznym, którzy poddadzą je procesom odzysku lub recyklingu. Odsetek przekazanych odpadów jest oczywiście różny w odniesieniu do różnych firm. W Grupie Lotos aż 18624 ton, tj. 89,9% odpadów przekazanych w 2017 r. odbiorcom zewnętrznym poddanych zostało przez nich procesom odzysku lub recyklingu.

Firmy świadome problemu

W krajowych przedsiębiorstwach chemicznych od wielu już lat obserwuje się wzrost zainteresowania gospodarką odpadami, zarówno w zakresie rozwoju technologii minimalizujących ich ilość, jak i tych związanych z ich unieszkodliwianiem i gospodarczym wykorzystaniem. Aspekt ten bez wątpienia stanowi jedną z najważniejszych form aktywności w zakresie troski o środowisko. Rzecz jasna jednak również kosztuje. Dla przykładu w Grupie Lotos w 2017 r. łączna wielkość wydatków na ochronę środowiskową sięgnęła 96,1 mln zł, z czego konkretnie na utylizację odpadów poszło 26,5 mln zł.

Wyświetlono: 2011

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej