Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Przemysł chemiczny coraz mniej energochłonny

17.07.2015

Przemysł chemiczny dominował w latach 2003 – 2013 w strukturze działowej finalnego zużycia energii w polskim przemyśle przetwórczym. Jednocześnie stawał się coraz mniej energochłonny.

GUS opublikował raport dotyczący efektywności wykorzystania energii w Polsce w latach 2003–2013. Wynika z niego, że w 2013 r. ok. 55% energii zostało zużyte przez przemysły energochłonne: chemiczny hutniczy i mineralny. Dla porównania w 2003 r. było to 60%. Z tego grona największa ilość zużytej energii przypadła na sektor chemiczny. Procentowy udział przemysłu chemicznego w strukturze działowej finalnego zużycia energii w przemyśle przetwórczym wyniósł ok. 22%.

Całkowite zużycie energii pierwotnej wzrosło w Polsce w latach 2003-2013 z 91 Mtoe do prawie 98 Mtoe (0,7%/rok). Spadek zużycia wystąpił w tym okresie w 2009 r. i w latach 2012-2013. W przypadku finalnego zużycia energii, średnioroczne tempo wzrostu wyniosło 1,4% w omawianym okresie. W wielkościach bezwzględnych oznacza to wzrost z 54 Mtoe do ponad 62 Mtoe. W tym przypadku spadek zużycia zanotowano w 2009 r. i w latach 2011-2013.

Jak zauważa GUS, polska energetyka tradycyjnie była zorientowana na wykorzystanie własnych zasobów naturalnych, co miało także wpływ na rodzaje nośników energii zużywanych w innych sektorach gospodarki. Głównym źródłem energii pierwotnej był w analizowanym okresie węgiel kamienny i węgiel brunatny. W przypadku finalnego zużycia energii dominowały paliwa ropopochodne, których udział w latach 2003 - 2013 wyniósł 30%. Udział paliw węglowych w zużyciu finalnym energii także nie uległ zmianie i wyniósł 19%. Identyczna sytuacja nastąpiła w odniesieniu do gazu – w przeciągu omawianego okresu udział nie uległ zmianie i wyniósł 15%. Znaczący wzrost w stosunku do 2003 r. wystąpił natomiast w zużyciu pozostałych nośników energii, które w 2013 r. osiągnęły 10% udziału w zużyciu finalnym.

Ważne jest, iż w Polsce systematycznie następuje poprawa efektywności energetycznej, zarówno w odniesieniu do całości gospodarki jak i w przypadku większości sektorów. Na przestrzeni ostatnich 10 lat energochłonność pierwotna obniżała się o ponad 3% rocznie, a energochłonność finalna o ponad 2% rocznie. Dla przemysłu chemicznego energochłonność kształtowała się w latach 2003 – 2013 w następujący sposób:

Energochłonność przemysłu chemicznego:

 • 2003 r. - 1,497 kgoe/euro05
 • 2004 r. - 1,448 kgoe/euro05
 • 2005 r. - 1,298 kgoe/euro05
 • 2006 r. - 1,174 kgoe/euro05
 • 2007 r. - 1,110 kgoe/euro05
 • 2008 r. - 1,072 kgoe/euro05
 • 2009 r. - 1,071 kgoe/euro05
 • 2010 r. - 0,826 kgoe/euro05
 • 2011 r. - 0,857 kgoe/euro05
 • 2012 r. - 0,812 kgoe/euro05
 • 2013 r. - 0,850 kgoe/euro05
Wyświetlono: 1133

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej