Artykuły - Przemysł chemiczny

Praca ECHA odbija się echem w całym przemyśle chemicznym

22.10.2020
Autor: Karolina Lipiec
Praca ECHA odbija się echem w całym przemyśle chemicznym

Działanie Europejskiej Agencji Chemikaliów wywiera decydujący wpływ na kształt europejskiego przemysłu chemicznego. Dlatego warto wiedzieć, czym w ostatnich miesiącach zajmowała się Agencja.

Zakres działań ECHA W 2019 r.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) rozpoczęła wdrażanie pięcioletniego planu strategicznego, skupiając się na podstawowych procesach regulacyjnych, rozszerzając swój wpływ i kładąc podwaliny pod swoje długoterminowe przyszłe działania.

W ramach tego Agencję na początku tego roku zrestrukturyzowano, łącząc i dostosowując kompetencje personelu i zadania operacyjne, aby móc skorzystać ze wzrostu wydajności i zwiększyć wpływ działań. W rezultacie poziom współpracy i zaangażowania personelu Agencji został zwiększony, czego efektem jest rzeczywisty i znaczny postęp we współpracy Agencji z partnerami w celu zapewnienia bezpiecznego użycia chemikaliów.

Ponad 300 pełnych sprawdzeń zgodności, przeprowadzonych w ostatnim roku, to przykład wydajności zyskanej dzięki ustalaniu priorytetów i upraszczaniu podejmowania decyzji. Jest to obszar, który będzie w nadchodzących latach dalej traktowany priorytetowo.

Sprawdzenie zakresu, w jakim dane złożone przez podmioty rejestrujące spełniają wymogi dotyczące informacji jest bowiem niezbędne do określenia, czy substancje są bezpieczne, czy stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska, a także do wdrożenia środków zarządzania ryzykiem, jeśli jest to konieczne.

Działania te stanowią kontynuację drugiego przeglądu REACH, wykonanego przez Komisję Europejską, z którą Agencja opracowała ambitny plan działań w zakresie wspólnej oceny. Plan przewiduje, że do 2027 r. Agencja zweryfikuje wszystkie rejestracje w przedziale 1-100 ton, złożone w ostatecznym terminie rejestracji, oraz że sprawdzona zostanie zgodność wszystkich substancji, w przypadku których luki w danych uniemożliwiają wyciągnięcie wniosków, co do ewentualnych obaw.

W przypadku substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) procedura udzielania zezwoleń stanowi istotne i skuteczne narzędzie do zarządzania ryzykiem. Już w 2019 r. Agencja otrzymała wytyczne w zakresie procedury udzielania zezwoleń i dalej zbierała informacje zwrotne od zainteresowanych podmiotów i Parlamentu Europejskiego. W rezultacie zmieniono dotychczasowe formaty dotyczące sposobu prezentowania opinii przez komitety przy ECHA, aby uczynić je bardziej zwięzłymi i spójnymi. W przypadku środków biobójczych opracowano plan działań, który w aktywny sposób ponownie przyspieszy program przeglądu. Plan ten proponuje ustalanie priorytetów dla substancji, zapewnienie wsparcia państwom członkowskim i uproszczenie ocen oraz ocen wzajemnych. ECHA poczyniła też znaczne postępy w nowych działaniach: opracowaniu bazy danych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy zawartych w wyrobach; przygotowaniu do uruchomienia serwisu internetowego zapewniającego firmom dostęp do przeglądu przepisów unijnych dotyczących ich substancji (EUCLEF) oraz przygotowaniu do oceny substancji mających kontakt z wodą pitną.

Bezproblemowe zintegrowanie tych nowych uprawnień legislacyjnych i zadań z ciągle powiększaną liczbą usług Agencji pokazuje, że ECHA realizuje swoją wizję bycia centrum wiedzy dotyczącej zrównoważonego zarządzania chemikaliami, współpracując przy opracowywaniu szeregu polityk UE i inicjatyw globalnych z korzyścią dla obywateli i środowiska.

W perspektywie średniookresowej uwaga Agencji będzie skierowana na kolejne wieloletnie ramy finansowe UE oraz utrzymującą się niepewność, co do skutków finansowych opuszczenia Unii przez Zjednoczone Królestwo.

Trzy priorytety Agencji

Rok 2019 dał początek nowym priorytetom politycznym w zakresie Zielonego Ładu dla Europy, europejskiej strategii wzrostu. W minionym roku rozpoczęło się też wdrażanie pięcioletniego planu strategicznego ECHA w celu poprawy bezpieczeństwa chemicznego; przygotowania do przeniesienia Agencji do nowej siedziby, a także pojawiły się niepokoje ze strony podmiotów współpracujących z ECHA dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Wyświetlono: 727

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej