Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Poparcie dla systemu EU ETS nie jest bezwarunkowe

13.03.2018
Poparcie dla systemu EU ETS nie jest bezwarunkowe

Polska Izba Przemysłu Chemicznego podkreśla, iż branża chemiczna w naszym kraju popiera założenia unijnej polityki klimatyczno - energetycznej do 2030 r. oraz wykorzystanie systemu handlu emisjami, jako głównego instrumentu w walce ze zmianami klimatu. Jest jednak jeden warunek tego poparcia: następować musi jednoczesna promocja konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia w krajach UE.

W ocenie PIPC, system EU ETS musi zapewniać zrównoważone podejście: z jednej strony realizować cel redukcji emisji, a z drugiej zagwarantować odpowiednią ochronę energochłonnym przedsiębiorstwom chemicznym, działającym na globalnych rynkach, szczególnie zlokalizowanych w krajach, które nie mogą pozwolić sobie na gwałtowną dekarbonizację swojej gospodarki. Przykładem Polska.

Izba zwraca uwagę na jej zdaniem najbardziej istotne kwestie, które są kluczowe dla zapewnienia stabilnego rozwoju polskiego przemysłu chemicznego w procesie implementacji Dyrektywy EU ETS. Te kwestie to:

- Realna ochrona przemysłu chemicznego przed ucieczką węgla i inwestycji poza kraje Unii Europejskiej poprzez zastosowanie metodologii kalkulacji i analizy danych w ocenie ryzyka narażenia, która uwzględni jak najwięcej sektorów/podsektorów przemysłu chemicznego na liście carbon leakage;

- Wprowadzenie maksymalnej rekompensaty kosztów pośrednich dla przedsiębiorstw w Polsce na cały okres trwania systemu. Brak zharmonizowanych zasad stawia bowiem przemysł energochłonny w Polsce w niekorzystnej sytuacji wobec konkurencji z krajów unijnych, które stać na wygospodarowanie środków na ten cel. Istnieją sektory, dla których koszty pośrednie przewyższają koszty bezpośrednie w ramach ETS, i które nie mogą przenieść ich w cenach swoich produktów bez utraty rynku.

- Aktualizacja wartości benchmarków produktowych na podstawie rzeczywistych, wiarygodnych danych, uwzględniająca specyfikę poszczególnych technologii. Aktualizacja wartości tzw. fall-back benchmarks powinna uwzględniać dostępność zasobów.

- Zapewnienie korzystnych ram wsparcia dla niskoemisyjnych innowacji procesowych i technologicznych w przemyśle chemicznym w ramach Funduszu Innowacyjności. Wybór projektów i nowych technologii powinien zakładać neutralność technologiczną i uwzględniać realne możliwości redukcji: w szczególności ograniczenia technologiczne, termodynamiczne (związane z emisjami procesowymi) i surowcowe.

- Wykorzystanie Funduszu Modernizacyjnego w celu stymulowania inwestycji w niskoemisyjne projekty energetyki przemysłowej.

- Oprócz osłony przemysłów energochłonnych przed ucieczką węgla (rekompensaty kosztów pośrednich), środki ze sprzedaży uprawnień aukcyjnych powinny wesprzeć realizację kompleksowej polityki klimatycznej w Polsce. W szczególności powinno się to odbywać poprzez stymulowanie popytu na termomodernizację i elektryfikację transportu. Konieczne jest przesunięcie akcentów w krajowej polityce energetyczno - klimatycznej w kierunku problemów emisyjnego przemysłu chemicznego.

Wyświetlono: 392

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej