Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Polwax rezygnuje z inwestycji w Projekt Future

17.01.2020
Autor: Dominik Wójcicki
Polwax rezygnuje z inwestycji w Projekt Future

Polwax rezygnuje z kluczowej dla swojej przyszłości inwestycji, jaką była budowa instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi, zwana przez firmę Projektem Future. Podstawową przyczyną tej decyzji jest trwający konflikt ze spółką Orlen Projekt.

Planowana w Czechowicach – Dziedzicach instalacja odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych, w oparciu o licencję Thyssen-Krupp UHDE, miała dysponować zdolnościami wytwórczymi na poziomie 30 tys. ton rocznie. W ten sposób Polwax chciał znacząco zwiększyć możliwość dostarczania wyspecjalizowanych produktów dla odbiorców przemysłowych z branż metalowej, opakowaniowej, spożywczej, gumowej, budowlanej, papierniczej i nawozowej. Aktualnie w Europie istnieją jeszcze dwie podobne instalacje, jednak powstałe przed blisko dwiema dekadami i wykorzystujące technologię z tego okresu. Atutem nowoczesnego rozwiązania w Czechowicach-Dziedzicach miało być zatem dobre skomunikowanie lokalizacji oraz istniejąca w tym miejscu baza przemysłowa. Produktem powstającym w nowej instalacji byłyby dobrze odolejone parafiny i cerezyny. Dla Polwaxu miał to być półprodukt, służący do dalszego blendingu i komponowania produktów parafinowych dla najbardziej wymagających przemysłów. Teraz jednak spółka przekazała do wiadomości, że odstępuje od realizacji zadania. Przyczyną konflikt z firmą Orlen Projekt, która była Generalnym Realizatorem Inwestycji.

Batalia między obydwiema stronami ma wielomiesięczną historię. W kwietniu ubiegłego roku Polwax odstąpił od umowy zawartej z Orlen Projekt w 2017 r. W uzasadnieniu wytknął partnerowi „liczne uchybienia w trakcie realizacji Inwestycji, stanowiące rażące naruszenie postanowień umownych, w szczególności istotne opóźnienie w realizacji prac względem terminów wyznaczonych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wynoszące dla niektórych zadań nawet siedem miesięcy”. Jednocześnie zarzucił Orlen Projekt „naruszanie procedury dotyczącej zgłaszania podwykonawców (…) oraz brak płatności podwykonawcom i dalszym podwykonawcom”, jak również „realizowanie inwestycji przy pomocy podmiotów niezgłoszonych zgodnie z procedurą określoną w umowie oraz brak płatności na rzecz tych podmiotów”. Według Orlen Projekt to tylko wymówka, wobec porzucenia planów o inwestycji.

To zapoczątkowało otwarty spór. Od umowy odstąpił także Orlen Projekt „z powodu nieuzyskania (…) gwarancji zapłaty za roboty budowlane będące przedmiotem umowy”.

W kolejnym kroku Polwax skierował do Orlen Projekt noty obciążeniowe obejmujące kary umowne z tytułu naruszeń postanowień umowy oraz z tytułu odstąpienia od umowy przez Polwax. Łączna wysokość kar umownych została wyliczona przez Polwax na kwotę 27,62 mln zł. Dalej akcja potoczyła się szybko i obie strony wykorzystywały różne narzędzia prawne. W czerwcu ubiegłego roku komornik sądowy przystąpił do czynności zabezpieczających na majątku ruchomym Polwaxu w zakładzie w Czechowicach-Dziedzicach na podstawie sądowego nakazu zapłaty na rzecz Orlen Projekt kwoty w wysokości 6,66 mln zł. W efekcie tego Polwax przelał na rachunek komornika kwotę zabezpieczenia roszczenia na rzecz Orlen Projekt, a komornik dokonał zwolnienia zabezpieczenia na majątku ruchomym Polwax.

Następnie 23 września 2019 r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wpłynęło pismo procesowe Orlen Projekt zawierające rozszerzenie powództwa o kwotę 13,87 mln zł tytułem zwrotu ściągniętej przez Polwax gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania łączącej strony umowy. Jednocześnie z inicjatywy Orlen Projekt wszczęto procedurę przekazania terenu budowy, na którym ma miejsce realizacja inwestycji. Zakończenie tej procedury, skutkujące przejęciem terenu przez Polwax, odbyło się w październiku 2019 r.

Ostatnią próbą porozumienia się stron była propozycja Orlen Projekt w zakresie dokończenia inwestycji oraz sprzedaży urządzeń i dokumentacji dotyczącej realizacji Inwestycji, a także zawarcie umowy dotyczącej zakończenia inwestycji. Polwax uznał jednak, że przedstawiona przez Orlen Projekt oferta nie była ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i stanowiła jedynie zaproszenie do podjęcia negocjacji. Mimo tego negocjacje podjął. Finalnie uznał jednak, że warunki propozycji Orlen Projekt oznaczałyby znaczący wzrost kosztów realizacji inwestycji z kwoty 159,95 mln zł do kwoty 213,53 mln zł.

Dodatkowo przyjęcie oferty skutkowałoby – w ocenie Polwaxu – zwiększeniem jego odpowiedzialności w ramach umowy o realizację inwestycji, a także rodziłoby zobowiązanie tej spółki do zawarcia ugody kończącej spory sądowe z powództwa Orlen Projekt, poprzez uznanie zgłaszanych przez Orlen Projekt roszczeń na kwotę 27 mln zł. Ponadto Polwax dobrowolnie zrezygnowałaby z dochodzenia roszczeń przysługujących mu wobec Orlen Projekt, w szczególności tych dotyczących obciążenia tej spółki karami umownymi związanymi z nieprawidłową realizacją Inwestycji w łącznej wysokości 20,68 mln zł.

Mając to wszystko na uwadze Polwax wycofał się z inwestycji.

Wyświetlono: 345

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej