Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Polwax: o 2% niższe przychody i o 2% wyższy zysk

11.04.2019

O 2% niższe przychody ze sprzedaży oraz wzrost zysku netto o 2% to wynik spółki Polwax za 2018 r. Pomimo problemów władze spółki uznały te rezultaty za satysfakcjonujące.

W ubiegłym roku producent parafin osiągnął przychody ze sprzedaży netto na poziomie 277,93 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 17,56 mln zł. Na podobnym poziomie, jak rok wcześniej utrzymały się wskaźniki rentowności sprzedaży oraz rentowność EBITDA.

- Pomimo bardzo trudnego pierwszego półrocza 2018 r., gdzie mieliśmy do czynienia z jednej strony z dekoniunkturą, a z drugiej z napływem tanich chińskich surowców w drugiej połowie roku nasza spółka wypracowała zakładane wyniki – podkreśla Leszek Stokłosa, prezes zarządu Polwaxu.

W roku 2018 rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji w Czechowicach – Dziedzicach. We wrześniu minionego roku dokonano montażu kluczowych elementów instalacji odolejania gaczy parafinowych, które po połączeniu w ciąg technologiczny, w przyszłości pozwolą na uruchomienie instalacji mającej duży wpływ na wartość spółki i otwierającej dla niej nowe rynki zbytu na kolejne lata.

Ponadto w minionym roku, wraz z realizacją inwestycji, podejmowane były działania ukierunkowane na zapewnienie stabilnego funkcjonowania firmy. Ważnym elementem zapewniającym rozwój i zabezpieczającym ciągłość produkcji było uzgodnienie z jednym z największych dostawców surowców, czyli Grupą Lotos kontraktu o wartości 60 mln zł na ich dostawę w roku 2019. W porównaniu z umowami zawieranymi w poprzednich latach zmniejszył się natomiast wolumen dostępnego dla Polwaxu surowca i niekorzystnej zmianie ulegała formuła cenowa. Pod koniec 2018 roku podpisano także kontrakt zniczowy na obecny rok o wartości 65 mln zł.

- W drugiej połowie roku czynnikiem negatywnie wpływającym na kondycję przedsiębiorstwa było niezadawalające tempo prac budowlano – montażowych realizowanych przez wykonawcę budowy instalacji odolejania spółkę Orlen Projekt, które uniemożliwiło w wymaganym przez bank terminie potwierdzenie przez spółkę Polwax 20% wkładu własnego w realizowaną inwestycję. W konsekwencji bank finansujący przesunął uruchomienie drugiej transzy kredytu inwestycyjnego na pierwszy kwartał 2019 r., co skutkowało koniecznością finansowania bieżących prac ze środków własnych spółki. Pod koniec marca 2019 roku otrzymaliśmy raport Inżyniera Kontraktu, z którego wynika jednoznacznie, że opóźnienia w realizacji zadań objętych umową sięgają nawet siedmiu miesięcy. Teraz przed nami trudny rok. Rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną reorganizację spółki, obejmującą wszystkie aspekty zarządzania organizacją. Dokonamy także weryfikacji i oceny przyjętych ryzyk biznesowych. Zmiana i dostosowanie do wymagań rynkowych obejmie także produkcję, technologię i handel.  Jestem głęboko przekonany, że przedstawiony powyżej zakres planowanych zmian pozwoli na stabilne funkcjonowanie spółki w niełatwym dla niej okresie – ocenia prezes Leszek Stokłosa, który stanowisko objął także w 2018 r.

Przypomnijmy, że 25 marca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 20 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł.

Wyświetlono: 286

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej