Wiadomości - Transport i logistyka - Z kraju

Pokonanie szarej strefy w handlu paliwami odsłoniło nowe problemy

20.08.2019

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego diagnozuje problem związany z infrastrukturą w odniesieniu do logistyki paliw. Wyeliminowanie przez rząd przestępczości w obrocie paliwami paradoksalnie ujawniło braki w niewystarczającym potencjale infrastrukturalnym.

Branżowa organizacja zauważyła, że ograniczenie przestępczości w obrocie paliwami doprowadziło do wzrostu dostaw realizowanych przez przedsiębiorstwa działające zgodnie z prawem, które to przedsiębiorstwa wywiązują się ze wszystkich obowiązków prawnych, związanych z obrotem paliwami, w tym m.in. utrzymywania zapasów obowiązkowych. Skutkiem tego jest brak wystarczających zasobów infrastrukturalnych, a w nieodległej przyszłości wystąpić mogą braki w infrastrukturze magazynowej paliw płynnych. Przyczyną takiego stanu jest przede wszystkim fakt, że w minionych kilku latach nie zrealizowano znaczących inwestycji w infrastrukturę naftową. Wobec istotnego udziału paliwa z nielegalnych źródeł dotychczasowa infrastruktura była wystarczająca dla obsługi rynku.

Utrudnieniem w rozwoju logistyki paliwowej są przepisy prawa, nieuwzględniające specyfiki inwestycji w tym sektorze. Wciąż nie jest zakończony proces wdrażania nowej struktury zapasów interwencyjnych, zakładającej podział obowiązków między ARM i przedsiębiorców (odpowiednio 60 dni i 30 dni zapasów).

- Problemem operacyjnym, utrudniającym sprawny transport paliw płynnych cysternami drogowymi jest to, że część dróg, prowadzących do terminali paliwowych, ma ograniczenia w zakresie nacisku na oś – zarówno ze względu na decyzje władz lokalnych, jak też kategorię dróg. Powoduje to konieczność uzyskiwania indywidualnych zezwoleń na dojazd cystern samochodowych. Nadal występuje problem kradzieży paliwa w łańcuchu dostaw, często z udziałem kierowców cystern paliwowych – podkreślają eksperci POPiHN.

By rozwiązać narastające kłopoty, organizacja postuluje doprowadzenie do zapewnienia wymaganej wielkości infrastruktury magazynowej paliw płynnych w Polsce poprzez pilną realizację inwestycji w tym obszarze, a także w obszarze logistyki rurociągowej.

W ocenie POPiHN, usprawnieniu systemu niewątpliwie służyłoby zwiększenie ilości ropy naftowej i paliw przechowywanych przez ARM w ramach zapasów interwencyjnych, a tym samym obniżenie poziomu zapasów obowiązkowych przechowywanych przez przedsiębiorców i zwiększenie adekwatnej puli zapasów agencyjnych w ARM.

- W celu poprawy bilansu pojemności magazynowych zasadna jest również realokacja zapasów agencyjnych z naziemnych baz magazynowych do pojemności podziemnych. Ponadto niezbędne są pilne inwestycje w tym obszarze i rozbudowa pojemności magazynowych w kraju. W celu szybszego i bardziej efektywnego prowadzenia inwestycji niezbędne jest przyjęcie tzw. specustawy dla procesów inwestycyjnych w sektorze logistyki naftowej, w korzystnym dla branży kształcie. Kluczowe jest zakończenie procesu wdrażania nowej struktury zapasów interwencyjnych, a także eliminacja z ustawy o zapasach barier regulacyjnych, wpływających negatywnie na poziom obowiązków dot. zapasów oraz wnoszenia opłaty zapasowej – przekonuje Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

Ułatwieniem dla podmiotów realizujących obowiązek przechowywania zapasów obowiązkowych i jednocześnie szybką metodą na pozyskanie dostępu do nowych pojemności magazynowych miałoby być wykorzystanie zapisów ustawowych, mówiących o możliwości przechowywania części zapasów w pojemnościach poza Polską. Rozwiązanie to byłoby możliwe do wykorzystania tylko w przypadku podpisania umów bilateralnych, umożliwiających relokację zapasów poza granice naszego kraju.

- Konieczne są zmiany w zasadach dopuszczania do ruchu na drogach pojazdów o nacisku na oś 11,5 t, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej. Umożliwiłyby one bezproblemową logistykę drogową paliw po polskich drogach. Proponujemy podjęcie prac nad zmianą przepisów w zakresie sankcji, które powinny dotykać nieuczciwych kierowców, poprzez przywrócenie regulacji, które w przeszłości były ujęte w ustawie o transporcie drogowym (zawieszenie lub pozbawienie uprawnień ADR kierowców, skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym za kradzież paliwa) – sugeruje POPiHN.

Wyświetlono: 2174

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej