Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

PCC Exol w 2018 r.: lepsze wyniki i inwestycje rozwojowe

08.04.2019
PCC Exol w 2018 r.: lepsze wyniki i inwestycje rozwojowe

W 2018 r. Grupa PCC Exol poprawiła przychody ze sprzedaży o 2,4%, a zysk netto o 13%.

Przychody PCC Exol w 2018 r. wyniosły 561,67 mln zł, podczas gdy dla porównania w roku 2017 sięgały one 548,32 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 21,11 mln zł, natomiast w roku wcześniejszym wyniósł on 18,1 mln zł.

W ocenie władz spółki z Brzegu Dolnego, największy wpływ na wzrost przychodów miała większa o 23,9 mln zł sprzedaż zanotowana w odniesieniu do produktów do zastosowań przemysłowych o specjalistycznych, często unikatowych właściwościach. Tym samym udział tych surfaktantów w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów wzrósł zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. Z kolei sprzedaż produktów do zastosowania w detergentach i kosmetykach spadła wartościowo o 18 mln zł przy jednoczesnym wzroście wolumenu o 0,4%. Spadek wartości sprzedaży był w tym przypadku konsekwencją niższych cen sprzedaży produktów naftowych, które są silnie skorelowane z cenami surowców, co jest zresztą charakterystyczne dla tego rynku. PCC Exol podkreśla przy tym, iż w ramach tej grupy surfaktantów, obok produktów masowych, wytwarzane są również surfaktanty zaawansowane technologicznie, ekologiczne i łagodne dla środowiska.

Firma informuje również, iż w 2018 roku nastąpiła poprawa wyniku na jej pozostałej działalności operacyjnej o 2,3 mln zł. Pozytywny wpływ na osiągnięte rezultaty miał przychody z tytułu różnic kursowych z działalności operacyjnej w wysokości 1,4 mln zł, wobec straty w wysokości 1,6 mln zł w 2017 r.

Osiągnięte rezultaty potwierdzają ukierunkowanie grupy na rozwój produktów specjalistycznych przeznaczonych do różnorodnych zastosowań. Produkty specjalistyczne stanowią większość branży surfaktantów do wymagających zastosowań przemysłowych. W 2018 r. miały miejsce utrudnienia z dostępnością tlenku etylenu. Niespodziewanie długi przestój produkcyjny głównego dostawcy tego surowca, trwający łącznie prawie sześć zamiast planowanych trzech tygodni, skutkujący ogłoszeniem siły wyższej u tego dostawcy spowodował konieczność ogłoszenia siły wyższej także w PCC Exol. Jednak dywersyfikacja portfela dostawców pozwoliła zminimalizować skutki ogłoszonej siły wyższej i utrzymać sprzedaż na porównywalnym poziomie do 2017 r.

W 2018 r. 54% wartości sprzedaży PCC Exol osiągnął na rynku polskim, 21% z tytułu eksportu do krajów Europy Zachodniej, a 13% do Ameryki Płn.

- Na osiągnięcie tak dobrych skonsolidowanych rezultatów, wobec okresu porównawczego, miała wpływ m.in. marża na sprzedaży na poziomie blisko 15%. Tak wysoki poziom marży zawdzięczamy przede wszystkim wyższej sprzedaży w grupie produktów do zastosowań przemysłowych. Tym samym udział tych surfaktantów w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów wzrósł zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. Osiągnięte rezultaty potwierdzają ukierunkowanie naszej grupy na rozwój produktów specjalistycznych przeznaczonych do licznych branż. Produkty specjalistyczne stanowią większość w branży surfaktantów dla wymagających zastosowań przemysłowych. Grupa prowadzi działalność na rynku surfaktantów, który jest perspektywiczny, ale jednocześnie stawia producentom ambitne wyzwania. Produkty mają być ekologiczne, wytwarzane na bazie naturalnych surowców, a także biodegradowalne oraz łagodne w oddziaływaniu na środowisko. Mamy ambicje sprostać aktualnym trendom. Cel ten zamierzamy osiągnąć zarówno dzięki realizowanym inwestycjom, jak i intensywnie prowadzonym pracom badawczo – rozwojowym. W minionym roku kontynuowaliśmy inwestycje mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych o 15 tys. ton rocznie. Realizacja tego projektu pozwoli nam na wzrost sprzedaży i wprowadzenie do oferty nowych zaawansowanych technologicznie produktów. Część z nich to produkty, które znajdą zastosowanie w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej o łagodnym oddziaływaniu. Inne, będące produktami specjalistycznymi do zastosowań przemysłowych, będą przeznaczone dla takich branż, jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru i przetwórstwo spożywcze. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2020 – podkreślają władze PCC Exol.

Wyświetlono: 3904

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej