Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Ostro na linii Polwax - Orlen Projekt

17.01.2020

Orlen Projekt zarzuca Polwaxowi nierzetelność, jeśli chodzi o wzajemne kontakty biznesowe i odpiera oskarżenia, jakoby to z jego winy Polwax musiał zrezygnować z budowy instalacji odolejania gaczy parafinowych. Polwax z kolei domaga się od byłego partnera dużych pieniędzy.

O sprawie napisaliśmy tutaj. W skrócie: Orlen Projekt był Generalnym Realizatorem Inwestycji Polwaxu, jaką była budowla w Czechowicach - Dziedzicach instalacji odolejania gaczy parafinowych. Kilka miesięcy temu Polwax wypowiedział jednak umowę, zarzucając partnerowi liczne błędy. Teraz postanowił całkowicie zrezygnować z kontynuowania projektu, a jednocześnie będzie dochodził w sądzie odszkodowań: z tytułu poniesionej straty (maksymalnie 181 mln zł) i utraconych korzyści (maksymalnie 90 mln zł).

Na takie stawianie sprawy nie godzi się Orlen Projekt. Spółka oświadczyła, że „wszystkie potencjalne roszczenia Polwaxu wobec Orlen Projekt są bezzasadne. Wskazywane przez Polwax kwoty nie zostały poparte jakąkolwiek argumentacją oraz nie znajdują oparcia w faktach. Obecnie stanowią jedynie, wynikającą z rozwiązanej przez Orlen Projekt umowy, górną granicę odpowiedzialności wykonawcy. Granicy tej nie należy jednak utożsamiać z wysokością jakichkolwiek roszczeń rzeczywiście przysługujących Polwax wobec Orlen Projekt”.

Jednocześnie Orlen Projekt przypomina, iż do tej pory wytoczył Polwaxowi dwie sprawy sądowe przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie o zapłatę za wykonane przez siebie prace budowlane. W pierwszej z nich sąd uznał, że roszczenia Orlen Projekt są na tyle zasadne, że wydał na rzecz spółki nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, na którego podstawie Orlen Projekt dokonał zabezpieczenia swoich roszczeń na rachunku bankowym Polwaxu. Z kolei w drugiej sprawie Orlen Projekt rozszerza wniesione powództwo o kolejne ustalone roszczenia, przysługujące mu w związku z odstąpieniem od umowy. Aktualnie więc Orlen Projekt dochodzi od Polwaxu na drodze sądowej łącznie zapłaty kwoty 51,96 mln zł z odsetkami.

- Pomimo zerwania łączącej strony umowy, Orlen Projekt wielokrotnie wykazywał intencję ugodowego zakończenia powstałego sporu, w tym możliwości ​powrotu do realizacji przerwanej inwestycji. Jednak w toku prowadzonych negocjacji ze strony Polwax nigdy nie pojawiła się sprecyzowana oferta warunków wspólnego dokończenia inwestycji lub chociażby rozliczenia prac już zrealizowanych. Takie propozycje formułowane były wielokrotnie przez Orlen Projekt, jednak do dnia 19 grudnia 2019 r. nie spotykały się z żadną konkretną odpowiedzią ze strony Polwax. (…) Brak przedstawienia przez Polwax jakiejkolwiek własnej kontrpropozycji jednoznacznie wskazuje, że Polwax już od dłuższego czasu nie był w jakikolwiek sposób zainteresowany dokończeniem inwestycji – napisała spółka Orlen Projekt w specjalnym komunikacie.

Dodała w nim, że wobec powyższego, tłumaczenia ze strony Polwaxu należy odczytywać „wyłącznie jako próbę przerzucenia na Orlen Projekt odpowiedzialności za rezygnację przez Polwax z dalszej realizacji rozpoczętej inwestycji”.

Oprócz tego Orlen Projekt zarzuca Polwaxowi, że ujawnił informacje, które zostały mu przekazane w toku negocjacji z wyraźnym zastrzeżeniem ich poufności. Tym samym Orlen Projekt rozważa podjęcie stosownych kroków prawnych przeciwko Polwaxowi z uwagi na naruszenie tajemnicy negocjacji.

Wyświetlono: 344

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej