Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Nowe prawo kosmetyczne – jakie zmiany czekają branżę?

05.04.2018
Autor: Daria Wierzbińska, Marek Świerczyński, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Nowe prawo kosmetyczne – jakie zmiany czekają branżę?

Prace nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych trwają od ponad roku.

W międzyczasie organizacje branżowe zgłosiły w ramach konsultacji publicznych szereg uwag i zastrzeżeń do projektu, krytykując przedstawione rozwiązania jako nieprecyzyjne i wprowadzające zbyt dużo obciążeń dla przedsiębiorców, a także zwracając uwagę na nieproporcjonalność kar fi nansowych. Projekt przesłany przez Ministerstwo Zdrowia 12 marca 2018 r. czeka na weryfikację przez Komisj ę Prawniczą, a po jej uzyskaniu zostanie przedłożony Radzie Ministrów, co stanowi ostatni etap na poziomie rządowym, przed wniesieniem projektu do Sejmu.

Projekt w dużym zakresie doprecyzowuje prawa i obowiązki, a także kompetencje organów wynikające z rozporządzenia 1223/2009 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342, 22.12.2009, s. 59–209), niemniej wprowadza również całkiem nowe dla branży kosmetycznej regulacje, a przede wszystkim określa wysokość kar za naruszenie przepisów ustawy i rozporządzenia 1223/2009.

Nowe definicje

Projekt ustawy wprowadza listę definicji odwołujących się do rozporządzenia 1223/2009, jednocześnie proponując doprecyzowanie przepisów poprzez dodanie definicji pojęć „konfekcjonowania”, „masy produktu”, „produktu gotowego”, „wytwarzania produktu” oraz „wytwórcy”. W świetle przepisów projektu wytwórcą jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wytwarza produkt kosmetyczny (art. 2 pkt 14). Przez „wytwarzanie” należy natomiast rozumieć działania prowadzące do otrzymania produktu gotowego, w tym konfekcjonowanie, nawet gdy nie odbywa się ono w tym samym miejscu, co wytworzenie masy produktu (art. 2 pkt 13). Powyższe definicje mają znaczenie z punktu widzenia projektowanego obowiązku składania wniosku o wpis zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne do wykazu tych zakładów (art. 6 ust. 1), określając jakie podmioty będą do tego zobowiązane. Ponadto projekt ustawy nakłada na wytwórcę, który nie jest osobą odpowiedzialną obowiązek wskazania organom nadzoru, czyli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej, osoby odpowiedzialnej, na rzecz której wytwarza produkt kosmetyczny (art. 5).

Wyświetlono: 1412

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej