Artykuły - Przemysł chemiczny

Nowe oznakowanie produktów chemicznych według kryteriów CLP

19.03.2015
Nowe oznakowanie produktów chemicznych według kryteriów CLP

Obrót substancjami i mieszaninami dotyczy całego rynku globalnego. Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) wprowadza harmonizację przepisów dotyczących klasyfikacji i oznakowania oraz spójność między przepisami dotyczącymi klasyfikacji i oznakowania a przepisami odnoszącymi się do transportu.

Obrót substancjami i mieszaninami dotyczy całego rynku globalnego. Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) wprowadza harmonizację przepisów dotyczących klasyfikacji i oznakowania oraz spójność między przepisami dotyczącymi klasyfikacji i oznakowania a przepisami odnoszącymi się do transportu.

GHS został wprowadzony poprzez rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 nazywane w skrócie rozporządzeniem CLP w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, które obowiązuje od 1 grudnia 2010 r. Rozporządzenie CLP zastępuje obecne stosowane zasady klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych (Dyrektywę DSD 67/548/EWG) oraz preparatów (Dyrektywę DPD 1999/45/EC).

W okresie przejściowym do 1 czerwca 2015 r. Rozporządzenie CLP obowiązuje równolegle z istniejącym ustawodawstwem dotyczącym klasyfikacji i oznakowania substancji i preparatów (DSD i DPD). Od 1 czerwca 2015 r. obowiązywać będą wyłącznie przepisy CLP dla wszystkich chemikaliów. Każdy producent, importer lub dalszy użytkownik musi dokonać reklasyfikacji swoich mieszanin, już zaklasyfikowanych (DSD lub DPD) na klasyfikację CLP, a także zmienić ich karty charakterystyki, a co za tym idzie etykiety.

Etykiety
Etykieta powinna być przygotowana w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym substancja lub mieszanina wprowadzana jest do obrotu. Oznakowanie produktu niebezpiecznego musi obejmować nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu, nazwy określonych substancji niebezpiecznych zawartych w preparacie, nazwę i siedzibę firmy lub osoby wprowadzającej substancję lub preparat do obrotu oraz napisy i znaki ostrzegawcze. Etykieta produktu oznaczona powinna być dodatkowymi informacjami, jak zwroty H i P oraz koniecznie stosownym piktogramem.

Zawartość etykiety:
• identyfikator produktu; patrz: Sekcja 1.1 karty charakterystyki,
• piktogramy; patrz: Sekcja 2.2 karty charakterystyki,
• hasła ostrzegawcze; patrz: Sekcja 2.2 karty charakterystyki,
• zwroty H (zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia); patrz: Sekcja 2.2 karty charakterystyki,
• zwroty P (zwroty wskazujące środki ostrożności); patrz: Sekcja 2.2 karty charakterystyki,
• informacje uzupełniające (w tym zwroty EUH); patrz: Sekcja 2.2 karty charakterystyki,
• nazwa, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców,
• nominalna ilość tej substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogółowi społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu.

Etykiety powinny być trwale przytwierdzone do co najmniej jednej powierzchni opakowania bezpośrednio zawierającego substancję lub mieszaninę. Należy również zapewnić wyraźne odróżnianie się od tła, a ich wielkość i odstępy między znakami winny umożliwić łatwe ich odczytanie. Czasami należy także uwzględnić na etykiecie informacje wymagane przez inne prawodawstwo, np. informacje wymagane przez prawodawstwo w zakresie produktów biobójczych, środków ochrony roślin, detergentów i dozowników aerozolu.

 

Identyfikator produktu
Identyfikator produktu powinien znaleźć się na etykiecie oraz w karcie charakterystyki. Identyfikator dla mieszaniny zawiera nazwę handlową produktu lub zastosowanie oraz substancje wpływające na klasyfikację.
Przykład: ŚRODEK
DO CZYSZCZENIA KAROSERII
Zawiera benzynę lekką obrabianą wodorem

Piktogramy
Piktogram jest graficznym przedstawieniem zagrożenia. Poszczególne piktogramy określają rodzaj zagrożenia, jakie należy zamieścić na etykiecie zgodnie z częścią 2 (zagrożenia fizyczne), częścią 3 (zagrożenia dla zdrowia) i częścią 4 (zagrożenia dla środowiska) załącznika I do CLP. Piktogramy powinny mieć kształt rombu i posiadać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem. Każdy piktogram powinien zajmować co najmniej jedną piętnastą powierzchni ujednoliconej etykiety, jednak minimalna powierzchnia nie może być mniejsza niż 1 cm2. Należy dostosować kolor i wygląd etykiety tak, aby piktogram wyraźnie odróżniał się od tła etykiety.

Hasła ostrzegawcze

Etykieta powinna zawierać odpowiednie hasło ostrzegawcze zgodne z klasyfikacją danej substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie. W przypadku kategorii zagrożeń wyższego stopnia, na etykiecie powinno widnieć hasło ostrzegawcze "niebezpieczeństwo" (np. toksyczność ostra w kategoriach 1-3), zaś w przypadku zagrożeń niższego stopnia, użytkownik powinien ujrzeć hasło ostrzegawcze "uwaga" (np. toksyczność ostra w kategorii 4).

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia opisują charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę (zwroty H). Treść zwrotów powinna być zgodna z brzmieniem zawartym w załączniku III do rozporządzenia CLP. W przypadku zaklasyfikowania substancji lub mieszaniny w kilku klasach zagrożenia z uwzględnieniem dalszych zróżnicowań, na etykiecie należy zamieścić wszystkie zwroty H wynikające z klasyfikacji, chyba że treść tych zwrotów powtarza się.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P) mają na celu zapobieganie lub zminimalizowanie negatywnych skutków dla zdrowia ludzi lub dla środowiska, wynikających z zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę. Ponadto zwroty P w jednym języku powinny być zgrupowane razem ze zwrotami H na etykiecie. Nie powinno się umieszczać więcej niż sześciu zwrotów wskazujących środki ostrożności.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 1/2015 "CHEMII I BIZNESU". ZAPRASZAMY


Wyświetlono: 17204

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej