Wiadomości

MŚ: Nowe przepisy w prawie atomowym

23.06.2010

Bezpieczeństwo w elektrowniach atomowych, zwiększenie nadzoru Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) nad obiektami jądrowymi oraz wzmocnienie jej niezależności w procesie decyzyjnym i od innych organizacji zaangażowanych w promowanie energii jądrowej to główne cele nowych przepisów w prawie atomowym.

Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca br., przedłożone przez ministra środowiska, założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Stanowią one transpozycję dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych.
Wprowadzenie zmian jest konieczne, aby w pełni uregulować wymagania dotyczące bezpieczeństwa obiektów jądrowych. Zgodnie z nowymi przepisami, na budowę, rozruch, eksploatację i likwidację obiektu jądrowego, konieczne będzie uzyskiwanie zezwoleń wydawanych przez prezesa PAA. W projektowanych przepisach określono, że inwestor będzie zobowiązany do wyboru najnowocześniejszych technologii, spełniających najwyższe normy bezpieczeństwa i o jak najmniejszym szkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Wskazano również wymogi bezpieczeństwa dotyczące lokalizacji, projektowania, budowy, rozruchu i eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych.
Nowe przepisy zakładają ponadto większy nacisk na informowanie społeczeństwa o decyzjach dozoru jądrowego, o stanie obiektów jądrowych, ich eksploatacji, a także o wszelkich czynnikach i zdarzeniach, które mają wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną.
Zgodnie z założeniami nowej ustawy, każdy będzie miał prawo do uzyskania pisemnej informacji o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Przynajmniej raz w roku kierownik jednostki organizacyjnej (m.in. podmiot eksploatujący obiekt), ma umieszczać taką informację na stronie internetowej jednostki. Natomiast obowiązkiem prezesa PAA, oprócz udostępniania analogicznych danych, będzie także przekazywanie społeczeństwu m.in. informacji o złożonych wnioskach o wydanie zezwoleń dotyczących obiektów jądrowych i wydanych zezwoleniach.
Ponadto nowe regulacje umożliwią społeczeństwu udział w postępowaniach dotyczących wydawania zezwoleń na budowę obiektów jądrowych.
Proponowane zmiany dotyczą także organu właściwego do spraw udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej przy stosowaniu promieniowania jonizującego. Postanowiono, że za kwestie te odpowiedzialny będzie minister gospodarki, a nie jak dotychczas prezes PAA.
W nowych przepisach przewidziano rozwiązania zwiększające wysokość administracyjnych kar pieniężnych, jakie dozór jądrowy będzie miał prawo nakładać za naruszenie wymagań bezpieczeństwa jądrowego na jednostki organizacyjne prowadzące działalność związaną z obiektami jądrowymi. Uregulowano też zagadnienia dotyczące kwalifikacji i umiejętności pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jądrowe obiektów jądrowych.

Wyświetlono: 963

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej