Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Mocna pozycja Grupy CIECH na europejskim rynku sody oczyszczonej

13.09.2017
Autor: Dominik Wójcicki
Mocna pozycja Grupy CIECH na europejskim rynku sody oczyszczonej

Grupa CIECH sukcesywnie zwiększa wartość sprzedaży sody oczyszczonej. Jest jednocześnie trzecim największym europejskim producentem tego wyrobu.

Grupa CIECH sodę oczyszczona wytwarza w dwóch zakładach: w Inowrocławiu (90 tys. ton mocy produkcyjnych rocznie) oraz w niemieckim Stassfurcie (60 tys. ton). Oferowany przez nią wyrób znajduje zastosowanie w produkcji pasz (jako regulator kwasowości), żywności (m.in. jako składnik proszków do pieczenia i napojów musujących), farmaceutyków (m.in. do dializ), detergentów i kosmetyków oraz do oczyszczania gazów spalinowych (głównie do odsiarczania). W przemyśle chemicznym stosowany jest natomiast do produkcji barwników i środków wybuchowych oraz jako podstawowy składnik gaśnic przeciwpożarowych.

Rynek sody oczyszczonej dzieli się na segment sody niskiej, wysokiej i bardzo wysokiej jakości. Segment wysokiej jakości obejmuje przemysł spożywczy i farmaceutyczny. Bardzo wysoka jakość wymagana jest w zastosowaniach medycznych, np. w hemodializie.

Globalne moce produkcyjne dla sody oczyszczonej szacowane są na ok. 5,7 mln ton rocznie. Na Azję przypada 48% tej wielkości, na Europę 24%, a na Amerykę Północną 20%. Największym producentem sody oczyszczonej na naszym kontynencie jest koncern Solvay (ok. 700 tys. ton zainstalowanych mocy produkcyjnych i fabryki w siedmiu krajach). Drugie miejsce zajmuje turecka firma Sisecam (ok. 300 tys. ton), a trzecia lokata przypada Grupie CIECH (150 tys. ton) i firmie Novacarb (150 tys. ton).

Udziały Grupy CIECH w rynku sody oczyszczonej oscylują na poziomie ok. 13% w Europie i 3% globalnie. W naszym kraju ten udział wynosi ok. 55%, co wynika z faktu, że jest CIECH Soda Polska jedynym nad Wisłą producentem omawianego związku. Na rynku niemieckim udział Grupy CIECH sięga ok. 30%.

Gdy mowa o przyszłym działaniu spółki, to jej władze podkreślają zamiar wzmocnienia kompetencji w obszarze rozwoju wysokospecjalistycznych produktów, takich jak np. soda farmaceutyczna, w tym soda do dializ. Taka strategia może dać kolejny wzrost przychodów z tytułu sprzedaży sody oczyszczonej. Na poziomie całej Grupy CIECH w 2014 r. wyniosły one 150,36 mln zł (4,6% udziału we wszystkich przychodach Grupy CIECH); w 2015 r. - 153,58 mln zł (4,7%); a w 2016 r. już 162,39 mln zł (4,7%). W odniesieniu jedynie do polskiej części Grupy CIECH, czyli spółki CIECH Soda Polska, przychody ze sprzedaży sody oczyszczonej w 2014 r. sięgnęły kwoty 92,07 mln zł; w 2015 r. -  90,04 mln zł; a w 2016 r. - 98,82 mln zł.

Wymieniając kluczowe trendy w otoczeniu rynkowym, wspierające popyt na sodę oczyszczoną, wskazuje CIECH następujące czynniki: wzrost dostępności leczenia poprzez hemodializę i związany z tym wzrost popytu na sodę wykorzystywaną w tym celu; poprawę opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się - wzrost zużycia sody wykorzystywanej w przemyśle farmaceutycznym; wzrost regulacyjnych wymagań w zakresie ochrony środowiska - przewidywany znaczny wzrost zużycia sody oczyszczonej w sektorze odsiarczania gazów spalinowych; globalny wzrost populacji przyspieszający tempo konsumpcji żywności - wzrost zużycia sody wykorzystywanej w przemyśle spożywczym. Do grona czynników popytowotwórczych należy też zaprzestanie w 2015 r. kwotowania produkcji mleka w UE, skutkujące wzrostem produkcji mleka i potencjalnie wzrostem zużycia sody w paszach. Jednocześnie przewidywana jest nadpodaż sody i spadek jej cen w zakresie gatunków o najwyższej jakości (poza sodą do dializ) w Europie w najbliższych dwóch latach. Ma mieć to związek z planowanym uruchomieniem nowych mocy wytwórczych w Turcji.

Warto też dopowiedzieć, iż polski i europejski rynek sody oczyszczonej to rynki dojrzałe, nieulegające gwałtownym zmianom o rocznych stopach wzrostu rzędu kilku procent. W najbliższych latach ponad przeciętnej dynamiki można spodziewać się w zakresie segmentu hemodializy ze względu na wzrost zachorowań związanych ze współczesnym stylem życia w krajach rozwiniętych (głównie choroby nerek wywołane cukrzycą). Z uwagi na rosnące wymogi ochrony środowiska przewidywany jest też istotny wzrost zużycia sody oczyszczonej w sektorze odsiarczania gazów spalinowych. Wśród sektorów, do których kierowana jest soda oczyszczona najbardziej wrażliwym na dekoniunkturę jest zazwyczaj sektor paszowy. W Polsce sektor ten jest jednak bardziej odporny na wahania koniunktury niż ma to miejsce na większości rynków Europy i wahania są dużo słabsze niż w pozostałej części kontynentu.

Wyświetlono: 1433

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej