Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Lotos: znaczący wzrost zysku netto

09.08.2018

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Kapitałowa Lotos wypracowała ponad 850 mln zł zysku netto, co oznacza ogromy wzrost względem pierwszego półrocza ubiegłego roku (+50%). Rafineria w Gdańsku przerobiła w tym czasie ponad 5 mln ton surowca (+25,5% r/r), którego ponad 36% pochodziło z kierunku innego niż rosyjski.

Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w pierwszym półroczu 2018 r. 1,35 mld zł (+79,6% r/r). Zadłużenie netto spółki na dzień 30 czerwca 2018 r. kształtowało się na poziomie 4,48 mld zł, a wskaźnik długu netto do kapitału własnego ogółem wyniósł na ten dzień 24,8%. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 0,9x w porównaniu do 1,4x z 30 czerwca 2017 r.

Dzięki efektywnemu zarządzaniu i współpracy z dobrymi partnerami na Norweskim Szelfie Kontynentalnym całkowite wydobycie węglowodorów udało się utrzymać na poziomie powyżej założeń strategicznych (ok. 22,3 tys. boe/d).

Przez kilka miesięcy finalizowano proces reorganizacji kapitałowej segmentu wydobywczego. Na początku kwietnia br. aktywa projektu Baltic Gas (zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6 na Morzu Bałtyckim) przeszły z Lotos Petrobaltic do Lotos Upstream. Obecnie w ramach struktury Lotos Upstream, oprócz wspomnianego Baltic Gas znajdują się także Lotos Geonafta, Lotos Exploration & Production Norge oraz Lotos Upstream UK.

Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. całkowity postęp prac Projektu EFRA, uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe, wyniósł 95,5%. W kwietniu br. zakończono prace budowlano-montażowe zakresu instalacji produkcji wodoru (HGU) i instalacji destylacji próżniowej hydrowaxu (HVDU), czyli dwóch z trzech głównych instalacji Projektu EFRA, a następnie instalacje te osiągnęły status gotowości do uruchomienia.

Do prób i testów przekazano nową stację kondensatu (nr 7), pompownię hydrowaxu, instalację SWS I (striper wód kwaśnych) oraz wszystkie rurociągi międzyobiektowe, w tym rurociągi potrzebne dla HGU i HVDU. Zakończono też prace montażowe zbiorników półproduktów DCU i przeprowadzono gwarancyjny ruch testowy instalacji SRU II (nowe instalacje Clausa). Do użytkowania przekazano budynek socjalno-biurowy Zakładu Koksowania Lotos Asfalt, instalację OGU i chłodnie wentylatorowe.

W związku z urzeczywistnieniem się ryzyka niedotrzymania założonego terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej instalacji koksowania kontynuowano rozmowy z głównym wykonawcą instalacji DCU/CNHT (firmą KT – Kinetics Technology) w celu wypracowania realnego harmonogramu prac. Przesunięcie umownego terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej spowoduje, że zakładane efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji instalacji Projektu EFRA pojawią się w pełnej zakładanej wysokości nie wcześniej niż w drugim kwartale 2019 r.

Wyświetlono: 330

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej