Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Komsja Europejska twierdzi, że wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym idzie bardzo dobrze

07.03.2019

Komisja Europejska poinformowała, że wszystkie 54 działania zaplanowane w ramach zainicjowanego w 2015 r. projektu budowy gospodarki o obiegu zamkniętym zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

W 2015 r. KE przyjęła plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, aby stymulować przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym w Europie. Przewidywano, że proponowane działania przyczynią się do „zamknięcia obiegu” cyklu życia produktów poprzez zwiększenie recyklingu i ponownego wykorzystania oraz przyniosą korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Plany te mają na celu maksymalnie wykorzystać wartość wszystkich surowców, produktów i odpadów, wspierając oszczędność energii i zmniejszając emisje gazów cieplarnianych.

Teraz KE opublikowała kompleksowe sprawozdanie z realizacji przyjętego w 2015 r. planu. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w sprawozdaniu wdrożenie planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym przyspieszyło przejście w Europie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, co z kolei pomogło UE powrócić na ścieżkę tworzenia miejsc pracy. W 2016 r. sektory mające znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym zatrudniały ponad 4 mln pracowników, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z rokiem 2012.

W ocenie KE, obieg zamknięty rozwinął nowe możliwości biznesowe i otworzył nowe rynki, zarówno wewnątrz, jak i poza UE. W 2016 r. działania w zakresie obiegu zamkniętego, takie jak naprawa, ponowne wykorzystanie lub recykling, wygenerowały niemal 147 mld euro wartości dodanej, z kolei wartość inwestycji wyniosła około 17,5 mld euro.

Podstawą przyjętego planu jest Europejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych. To pierwsze ogólnounijne ramy polityczne, w których przyjęto podejście uwzględniające cykl życia specyficzny dla danego materiału podczas projektowania, użytkowania, ponownego użycia i recyklingu pod kątem obiegu zamkniętego w odniesieniu do łańcuchów wartości tworzyw sztucznych.

Aby pobudzić rynek tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, Komisja zainicjowała kampanię dobrowolnych zobowiązań w zakresie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Już 70 przedsiębiorstw złożyło zobowiązania, co doprowadzić ma do zwiększenia rynku tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu o co najmniej 60% do 2025 r. Niemniej nadal istnieje luka pomiędzy podażą a zapotrzebowaniem na tworzywa sztuczne z recyklingu. Aby zniwelować tę lukę, Komisja zainicjowała sojusz na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych zrzeszający kluczowe zainteresowane strony sektora przemysłu dostarczające tworzywa pochodzące z recyklingu oraz te, które wykorzystują tego rodzaju tworzywa.

Dla przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym kluczowe znaczenie ma inwestowanie w innowacje oraz zapewnianie wsparcia na rzecz dostosowania europejskiej bazy przemysłowej. W latach 2016–2020 Komisja zintensyfikowała wysiłki w obu kierunkach, na które przeznaczono środki publiczne w wysokości ponad 10 mld euro.

Także efektywne systemy gospodarowania odpadami stanowią istotny element gospodarki o obiegu zamkniętym. W lipcu 2018 r. weszły w życie zmienione ramy prawne dotyczące odpadów, unowocześniające systemy gospodarowania odpadami w Unii. Obejmują one nowe wskaźniki recyklingu, wyjaśnienie statusu prawnego materiałów pochodzących z recyklingu oraz wzmocnione środki zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami, w tym w odniesieniu do odpadów morskich, odpadów spożywczych oraz produktów zawierających surowce krytyczne.

Komisja cały czas utrzymuje, że to inteligentne projektowanie na początku cyklu życia produktu ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia obiegu zamkniętego. Wdrażając plan prac dotyczący ekoprojektu na lata 2016–2019, Komisja promowała projektowanie pod kątem obiegu zamkniętego produktów, jak również cele w zakresie efektywności energetycznej. W zasadach dotyczących ekoprojektu i etykietowania energetycznego szeregu produktów zawarto istotne wymogi w zakresie efektywności, takie jak dostępność części zamiennych, łatwość naprawy i ułatwienie przetwarzania po zakończeniu eksploatacji.

Jak tłumaczą władze UE, gospodarka o obiegu zamkniętym jest obecnie tendencją nieodwracalną i globalną. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia, aby zwiększyć skalę działań na szczeblu, w pełni zamknąć obieg i zapewnić przewagę konkurencyjną, jaką przynosi ona przedsiębiorstwom z UE. Niezbędne są większe starania w celu wdrożenia zmienionych przepisów dotyczących odpadów oraz rozwijania rynków surowców wtórnych. Ponadto, jeżeli Europa chce w pełni wykorzystać możliwości płynące z przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, konieczne jest przyspieszenie prac rozpoczętych na szczeblu UE w odniesieniu do niektórych kwestii (chemikalia, nietoksyczne środowisko, oznakowanie ekologiczne i ekoinnowacje, surowce krytyczne i nawozy).

Wyświetlono: 620

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej