Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Kolejny trudny rok Ciechu

29.04.2013

Sporo zmian, próba wyjścia na finansową prostą, ale też zysk z działalności operacyjnej wynoszący minus 196 mln zł oraz strata netto w wysokości 438 mln zł - to podsumowanie osiągnięć Grupy Ciech w 2012 r. Optymistyczny dla Ciechu był tylko wzrost przychodów w ujęciu rocznym o 5% do poziomu 4,37 mld zł. Firma opublikowała swoje ubiegłoroczne wyniki.

- 2012 r. był okresem intensywnej pracy. Obok programów poprawy efektywności i restrukturyzacji operacyjnej, Ciech kontynuował realizację planów porządkowania struktury swoich aktywów. W ramach projektów porządkowania aktywów sfinalizowana została umowa sprzedaży udziałów w Polfie. Jednocześnie prowadzone były procesy, mające na celu podniesienie efektywności działania oraz wartości spółek Organika - Sarzyna, Vitrosilicon, Transoda oraz Transclean. Działania te związane są z planami sprzedaży tych spółek, bądź zorganizowanych ich części. W drugiej połowie roku podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu produkcji TDI. Na podkreślenie zasługuje także przeprowadzenie emisji obligacji denominowanych w euro z terminem zapadalności w 2019 r. oraz obligacji krajowych z terminem zapadalności w 2017 r. o łącznej wartości ok. 1,3 mld zł. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostały na refinansowanie zadłużenia bankowego - tłumaczy Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Grupy Ciech.

W 2012 r., tak samo jak wcześniej, głównym segmentem działalności firmy był segment sodowy, w ramach którego produkowana jest soda kalcynowana. W tej chwili Ciech jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej w Europie pod względem przychodów ze sprzedaży i wielkości produkcji. Oprócz segmentu sodowego firma w 2012 r. działała jeszcze w segmencie organicznym, agrochemicznym oraz krzemianów i szkła. Łącznie Grupa posiada 10 zakładów produkcyjnych. Cztery z nich (dwa w Polsce, jeden w Niemczech i jeden w Rumunii) zorganizowane są wokół produkcji sody kalcynowanej oraz produktów sodopochodnych.

Segment sodowy wygenerował w ubiegłym roku przychody 1,97 mld zł, co stanowiło 45,1% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy. W 2011 r. przychody tego segmentu wyniosły 1,72 mld zł. Segment organiczny wypracował z kolei 36% przychodów (ok. 90 mln zł więcej niż w 2011 r.).

Do czynników, które pozytywnie wpłynęły na działalność Ciechu w 2012 r. zaliczyć trzeba utrzymanie się wzrostowej dynamiki sprzedaży krajowego przemysłu chemicznego w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. Nastąpił 7% wzrost cen w przypadku chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz o 0,2% w przypadku wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Na rynku europejskim spółka korzystała z wyższych o 7-8% cen sody kalcynowanej w stosunku do poziomów z 2011 r. Korzystne dla Ciechu były też wysokie poziomy cen siarki w skali globalnej. Grupa podpisała ponadto umowę na dzierżawę elektrociepłowni przez swoją spółkę zależną Soda Deutschland Ciech z firmą Vasa Kraftwerke - Pool. Negatywny wpływ na wyniki miał natomiast spadek cen energii elektrycznej i wzrost cen gazu w Niemczech, co podniosło koszt produkcji sody kalcynowanej w Grupie Soda Deutschland. Problemem dla Ciechu był także słabnący popyt na europejskim rynku sody kalcynowanej.

W 2012 r. Grupa wydała 245 mln zł na inwestycje. W spółce Soda Polska Ciech zrealizowano przedsięwzięcie modernizacji energetyki oraz podniesienia zdolności produkcyjnych na instalacji sody oczyszczonej o 20 tys. ton rocznie do poziomu 90 tys. ton.

W ZCh Organika – Sarzyna ukończono budowę instalacji MCPA, zwiększając moce wytwórcze substancji czynnych do produkcji wysokomarżowych środków ochrony roślin z 4 tys. ton rocznie do 6 tys. ton.

W ZCh Alwernia wybudowano i uruchomiono przemysłową instalację do produkcji uniwersalnego uniepalniacza bezhalogenowego nowej generacji na bazie polifosforanu melaminy.

Wreszcie w spółce Vitrosilicon w oparciu o opracowaną technologię w fazie badawczej uruchomiona została produkcja i innowacyjnych opakowań szklanych o nazwie BarvaGlass. Zakładane efekty tej inwestycji to zwiększona skala produkcji i sprzedaży opakowań szklanych do 2016 r. o 16%.

W bieżącym roku Grupa Ciech planuje inwestycje o wartości 208 mln zł.

Wyświetlono: 1530

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej