Artykuły - Przemysł chemiczny

Klimat przekształca globalną chemię

27.02.2020
Autor: Dominik Wójcicki
Klimat przekształca globalną chemię

Globalny przemysł chemiczny przechodzi ogromną transformację związaną z dostosowaniem się do postulatów zakładających neutralność klimatyczną przemysłu.

Tematyka klimatu zadomowiła się w branży chemicznej

Hasło neutralności klimatycznej stało się niezwykle głośne w końcówce ubiegłego roku po tym, gdy polski rząd, jako jedyny w UE, nie potwierdził naszego zobowiązania w zakresie tejże neutralności klimatycznej do 2050 r. Premier Morawiecki uznał, że jest pewne, iż polityka klimatyczna w takim kształcie, w jakim widzi ją obecnie Unia Europejska, będzie szkodliwa dla naszej gospodarki, więc Polska sprzeciwiła się jej wdrażaniu. Nie miejsce tutaj oceniać postawę rządu, rozstrzygać argumenty ani też zastanawiać się na ile kwestia klimatu we współczesnym świecie jest pochodną dominujących ideologii i politycznych interesów, a na ile realnym problemem mającym odbicie w obiektywnej nauce. Ten aspekt zostawiamy. Jest natomiast oczywistym, że temat staje się pierwszoplanowy w globalnych debatach i jako taki wywołuje ogromne zainteresowanie przemysłu. Branża chemiczna już od dawna zaangażowana jest we własną transformację uwzględniającą aspekty klimatyczne.

– Polityka proklimatyczna należy do podstawowych wyzwań dla Grupy Orlen. Rosnąca presja regulacyjna na ograniczenie zmian klimatycznych oraz promowanie niskoemisyjnej gospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego wpływają na cały cykl produkcji. Koncern na bieżąco analizuje wpływ pakietu klimatycznego na prowadzoną działalność i podejmuje szereg działań zmierzających do obniżenia emisyjności instalacji. Do ograniczenia emisyjności przyczynia się spalanie niskoemisyjnego gazu ziemnego, m.in. w dwóch nowoczesnych elektrowniach gazowo-parowych: o mocy 460 MW we Włocławku oraz o mocy 600 MW w Płocku. Ponadto każdemu przedsięwzięciu inwestycyjnemu towarzyszy poprawa efektywności energetycznej. Koncern przeciwdziała zmianom klimatu również poprzez budowanie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz ochronę bioróżnorodności – wyjaśnia Biuro Prasowe PKN Orlen.

To oczywiście tylko jeden z przykładów aktywności krajowych czempionów na przywoływanym polu. Mało kto zapewne wie, że choćby Grupa Azoty, jako jedno z pierwszych polskich przedsiębiorstw rozpoczęła już wiele lat temu realizację zaleceń Ramowej Konwencji ONZ, dotyczącej Zmian Klimatycznych (tzw. Protokół z Kioto). Nastąpiło to m.in. poprzez polsko-japoński Projekt Wspólnych Wdrożeń redukcji emisji gazów cieplarnianych. Uruchomienie już w 2009 r. katalizatora wtórnego sprawiło, że Zakłady Azotowe w Tarnowie zmniejszyły emisję podtlenku azotu na instalacji kwasu azotowego o 93%, co jest najwyższym poziomem redukcji owego gazu na świecie. Przychody z tego tytułu dały wymierny efekt finansowy szacowany na 135 mln zł w okresie 2008-2012.

Wymienione działania, oznaczające konieczność dostosowania się do zmian regulacyjnych, głównie związanych z uprawnieniami do emisji, jak najbardziej można więc utożsamiać z reagowaniem na ostrzeżenia klimatyczne. Nie są one naturalnie czymś nowym i przemysł chemiczny nad zmniejszaniem emisyjności pracuje już od co najmniej dwóch dekad. Przedsiębiorstwa podlegają przecież unijnej regulacji ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dyrektywa EU ETS), wpisującej się w ramy unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Celem dyrektywy jest promowanie corocznej redukcji emisji CO2 do 2020  r.

W przypadku naszego kraju podmioty uczestniczące w systemie EU ETS są objęte wykazem instalacji przedstawionym Komisji Europejskiej w celu nieodpłatnego przydziału uprawnień do emisji w tzw. III okresie rozliczeniowym (2013-2020). Wykaz instalacji wraz ze wskazaniem nieodpłatnie przyznanych uprawnień w większości przypadków nie jest wystarczający do realizacji krajowych potrzeb, w konsekwencji czego spółki są zmuszone do zakupu dodatkowych uprawnień, co generuje dodatkowe koszty. Doświadczenia z polityką klimatyczną są zatem w polskim wydaniu nie zawsze pozytywne.

Wyświetlono: 1415

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej