Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Jaka jest strategia PCC Rokita?

22.04.2020

Grupa PCC Rokita przedstawiła swoje główne założenia strategiczne na najbliższe kwartały.

W opublikowanym Raporcie Rocznym za 2019 r., władze spółki podkreśliły, iż filary jej strategii to rozwój produktów specjalistycznych oraz zwiększanie skali i poziomu prowadzonej działalności poprzez inwestycje. Grupa PCC Rokita zamierza budować swoją wartość rynkową poprzez zwiększanie poziomu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, przy równoległej dywersyfikacji portfela o nowe, specjalistyczne, wysokomarżowe i innowacyjne produkty oraz przez dążenie do wzrostu udziału tych produktów w sprzedaży.

- Grupa w odpowiedzi na systematycznie rosnący popyt dąży do optymalizacji portfolio produktowego. Równocześnie poszukuje nisz rynkowych i wykorzystuje możliwości, jakie one stwarzają. Cele te Grupa zamierza osiągnąć poprzez wzrost mocy produkcyjnych wytwórni, tj. budowę nowych oraz rozbudowę istniejących instalacji, a także przez badania i rozwój w obszarze specjalistycznych produktów i ich aplikacji. Ponadto założeniem Grupy jest dalsze wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na wysoce rozwiniętym rynku europejskim, na którym głównie jest obecna. Równolegle Grupa stale poszukuje dalszych możliwości rozwoju, również poprzez zwiększanie aktywności na nowych rynkach. W aspekcie geograficznym zakłada powiększanie swojego udziału rynkowego w regionach dotychczas obsługiwanych w mniejszym stopniu oraz ekspansję na nowe, szybko rozwijające się rynki. Spółka zakłada dalszy rozwój organiczny oraz nie wyklucza akwizycji – zakomunikowała PCC Rokita.

Władze Grupy podkreślają, iż w najbliższym czasie decyzje inwestycyjne mogą zależeć od uwarunkowań rynkowych niezależnych od nich/ Należą do nich m.in. czynniki związane z otoczeniem makroekonomicznym, w tym ostatnie wydarzenia związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na rynek. Na obecnym etapie nie można określić, jakie jego skutki Grupa będzie musiała ponieść. W pierwszej kolejności Grupa dokonuje przeglądu wydatków inwestycyjnych i remontowych, z których część, ze względu na otrzymane dotacje i finansowanie wymaga uprzedniej zgody odpowiedniej instytucji na zmianę zakresu lub harmonogramu.

Plany rozwoju Grupy w latach kolejnych obejmują dalsze dążenie do zwiększania udziału wysokomarżowych produktów specjalistycznych w sprzedaży, w tym w szczególności w segmencie Poliuretany.

Wyświetlono: 1251

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej