Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Jak zapewnić niezawodne magazynowanie i transfer stężonego ługu sodowego?

26.06.2020
Jak zapewnić niezawodne magazynowanie i transfer stężonego ługu sodowego?

Producent z branży spożywczej zidentyfikował swoje potrzeby w kontekście zbiornika na ług sodowy. Planowana przez niego rozbudowa zakładu – w tym stacji czyszczenia instalacji produkcyjnych CIP – i idące za nią plany wzrostu produkcji wiązały się ze zwiększeniem zapotrzebowania na ług sodowy. W celu zapewnienia bezpiecznego magazynowania większych ilości żrącej cieczy należało wyposażyć zakład w nowy chemoodporny zbiornik magazynowy oraz instalacje rozładunku i transferu medium przystosowane do istniejącej infrastruktury przedsiębiorstwa. Zadania tego podjęła się firma Amargo.

Korzyści, jakie producent z branży spożywczej zyskał dzięki budowie nowego zbiornika magazynowego i instalacji towarzyszących były następujące:

  • zachowanie ciągłości produkcji dzięki dobraniu pojemności zbiornika gwarantującej nieprzerwany, stały dostęp do ługu sodowego w cyklach 15-dniowych;
  • zapewnienie niezmienności parametrów fizycznych medium dzięki zabezpieczeniu instalacji magazynowania i przesyłu przed ryzykiem gęstnienia ługu sodowego na skutek spadków temperatury;
  • wyeliminowanie problemu korozji i związanych z nią kosztów serwisu i remontów dzięki zastosowaniu elementów konstrukcyjnych z certyfikowanych, wysokojakościowych tworzyw sztucznych gwarantujących niezawodną pracę zbiornika;
  • dostosowanie nowej trasy rurociągów transportujących do istniejącej infrastruktury zakładu – brak konieczności kosztownych modernizacji;
  • kompleksową obsługę w zakresie realizacji inwestycji, łącznie ze wsparciem w przebiegu procedury UDT (bardzo pomocne w sytuacji, gdy Inwestor niezbyt dobrze porusza się w zakresie obostrzeń prawnych dotyczących magazynowania i rozładunku substancji żrących).

Inwestycja związana z rozbudową zakładu produkcyjnego należącego do potentata w branży spożywczej wiązała się z wykonaniem nowej instalacji magazynowania stężonego ługu sodowego NaOH 50%. Klientowi zależało na kompleksowej realizacji zadania, w związku z czym poza produkcją i montażem samego zbiornika, projekt obejmował również budowę instalacji przesyłu ługu sodowego do miejsc poboru znajdujących się w odległości 150 m od miejsca magazynowania oraz doposażenie istniejącej stacji rozładunku medium z cysterny w niezbędną armaturę.

Sytuacja Inwestora – rozbudowa zakładu w celu zwiększenia produkcji

W przedsiębiorstwie spożywczym, które zajmuje się produkcją napojów, do magazynowania ługu sodowego stosowano wewnętrzny zbiornik stalowy – żywicowany, który pracował na zakładzie już od kilkudziesięciu lat. Rozbudowa fabryki, w tym stacji CIP, pociągnęła za sobą konieczność zmiany jego miejsca posadowienia. Istniejący zbiornik był jednak mocno wyeksploatowany, a ze względu na planowany wzrost produkcji i idące za tym zwiększenie zapotrzebowania na ług sodowy okazał się on niewystarczający pod kątem pojemnościowym. Wobec tego zdecydowano o wyposażeniu zakładu w nowy chemoodporny zbiornik magazynowy wraz z kompletną instalacją zapewniającą bezpieczny transfer czynnika roboczego we wskazane miejsca zakładu.

Bezpieczne magazynowanie ługu sodowego – jak robić to dobrze?

W przywoływanym zakładzie magazynowany jest ług sodowy o stężeniu do 50%. Jest on stosowany w procesie czyszczenia instalacji produkcyjnych i przewodów rurowych (czyszczenie CIP). Ze względu na silne właściwości żrące medium należało zapewnić odpowiednie warunki przechowywania, m.in.:

  • szczelną, hermetyczną konstrukcję zbiornika wraz z wyposażeniem w wykładzinę chemoodporną lub w całości wykonanie z tworzywa ograniczającego ryzyko korozji na skutek reaktywności i silnych właściwości żrących cieczy (ług sodowy reaguje z kwasami i metalami (cyna, cynk i glin) – niektóre reakcje mogą prowadzić do tworzenia się wodoru, co stwarza niebezpieczeństwo wybuchu),
  • wysoką odporność chemiczną tworzyw, z których wykonany jest zbiornik – dobór odpowiedniego materiału ma wpływ na długą żywotność konstrukcji i niezawodną pracę zbiornika,
  • odpowiednią temperaturę przechowywania substancji, pozwalającą na utrzymanie pożądanych parametrów fizycznych medium,
  • zabezpieczenie przed wyciekiem medium na skutek rozszczelnienia zbiornika.

Jak zapewnić wystarczającą pojemność zbiornika magazynowego?

Paragraf 9. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących, wskazuje maksymalne dopuszczalne napełnienie zbiornika cieczą, które w najwyższej temperaturze roboczej nie powinno przekraczać 97% pojemności zbiornika. Pozwala to na zachowanie wolnej przestrzeni w celu zabezpieczenia przed przelaniem się cieczy lub trwałym odkształceniem zbiornika zamkniętego w wyniku powiększenia się objętości cieczy pod wpływem wzrostu temperatury.

Wyświetlono: 1520

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej