Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Jak "Polimery Police" wpływają na sytuację finansową Grupy Azoty?

22.03.2019

Grupa Azoty wyjaśnia, jaki wpływ będzie miała realizacja projektu „Polimery Police, polegającego na budowie instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu, na jej kondycję ekonomiczno-finansową, w tym poziom zadłużenia oraz wskaźniki operacyjne. Tłumaczy równocześnie jaki wpływ projekt będzie miał na realizowany obecnie przez Grupę Azoty pozostały program inwestycyjny.

W ocenie Grupy Azoty, projekt „Polimery Police” stanowi kluczową inwestycję strategiczną przewidzianą w strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz w wieloletnim planie finansowym do realizacji w perspektywie do 2022 r. Celem tej strategii jest zapewnienia dywersyfikacji i zwiększenie rentowności przychodów oraz wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. 

Aktualnie projekt „Polimery Police” znajduje się w fazie przygotowawczej. Łączne wkłady na kapitał zakładowy PDH Polska, czyli spółki celowej należącej w 59,9% do Grupy Azoty Police, a w 40,1% do Grupy Azoty S.A, wyniosły 304 mln zł. Zgodnie z założeniami projekt ma przejść do fazy eksploatacji pod koniec 2022 r. PDH Polska to spółka celowa powołana w związku z omawianą inwestycją. 

Zgodnie z analizami wykonanymi przez doradców rynkowych i biznesowych projekt „Polimery Police” charakteryzuje się korzystnymi wskaźnikami finansowymi, co czyni jego realizację zasadną zarówno z perspektywy Grupy Azoty Police, jak i Grupy Azoty S.A. 

Zaangażowanie kapitałowe spółek Grupy Azoty w projekt „Polimery Police” jest przewidziane w aktualnych umowach finansowania korporacyjnego, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość tego zaangażowania przez spółki Grupy Azoty nie może przekroczyć kwoty 1,4 mld zł. Zwiększenie poziomu zaangażowania kapitałowego wpłynie na obniżenie kosztów odsetkowych projektu.

W przypadku podjęcia przez akcjonariuszy Grupy Azoty Police decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Grupy Azoty Police (istnieje bowiem taki zamiar) oraz późniejszego objęcia akcji nowej emisji przez akcjonariuszy Grupy Azoty Police, Grupa Azoty Police pozyska dodatkowe środki finansowe ponad wskazaną powyżej kwotę 1,4 mld zł. Pozyskane w ten sposób pieniądze, zgodnie z założeniami, będą przeznaczone na realizację projektu „Polimery Police”, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód ze strony instytucji finansujących Grupę Azoty.

Grupa Azoty podkreśla, że realizacja projektu „Polimery Police” w fazie inwestycyjnej skutkować będzie okresowym zwiększeniem skonsolidowanego zadłużenia Grupy Azoty oraz podwyższeniem kluczowego wskaźnika finansowego, tj. relacji długu netto do EBITDA. Zawarte przez Grupę Azoty umowy o finansowanie korporacyjne uwzględniają jednak bezpieczne poziomy tego wskaźnika, zakładające realizację strategicznych projektów inwestycyjnych, w tym projektu „Polimery Police”. Ze względu na planowaną realizację omawianego projektu w formule project-finance, zarówno zadłużenie zewnętrzne spółki PDH planowane do pozyskania w formule bez regresu instytucji finansujących PDH do pozostałych spółek Grupy Azoty, jak również generowany przez spółkę PDH w przyszłości wynik EBITDA, będą dla celów umów finansowania korporacyjnego wyłączane z wyliczania i testowania wskaźnika długu netto do EBITDA, co powinno pozwolić Grupie Azoty na zachowanie posiadanego standingu kredytowego. 

Jeśli chodzi natomiast o wpływ projektu „Polimery Police” na realizowany obecnie przez Grupę Azoty program pozostałych inwestycji, to ze względu na skalę i priorytetowe znaczenie projektu dla Grupy Azoty, w przypadku wystąpienia takiej konieczności możliwe będzie przesunięcie w czasie realizacji innych projektów inwestycyjnych ujętych w planach rzeczowo-finansowych, w szczególności projektów o mniej korzystnych parametrach ekonomiczno-finansowych oraz projektów, których realizacja może być odroczona przy zapewnieniu spełnienia wymogów bezpieczeństwa technologicznego, jak również wymogów prawnych.

Spółki Grupy Azoty na bieżąco monitorują realizację zadań inwestycyjnych i dokonują niezbędnych korekt.

Wyświetlono: 623

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej