Wiadomości - Przemysł detergentowy z kraju

Inspekcja Handlowa skontrolowała oznakowanie detergentów

09.10.2020

Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z przepisów dotyczących oznakowania detergentów, znajdujących się w obrocie hurtowym i detalicznym, a także w zakresie prawidłowości obrotu detergentami oferowanymi dla konsumentów, przeznaczonymi do mycia, czyszczenia i prania.

Ocenie prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych kontrolowanych wyrobów poddano 234 partie detergentów, kwestionując 24 partie, co stanowiło 10% zbadanych partii. Kontrolowano m.in. płyny i proszki do prania, płyny do płukania tkanin, płyny i koncentraty do mycia naczyń, mleczka i płyny do czyszczenia, płyny i środki czyszczące do toalet, produkty do mycia różnych powierzchni, środki do czyszczenia kamienia i rdzy, wybielacze i odplamiacze na bazie aktywnego chloru i inne.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły braku lub niezgodnego z rozporządzeniem w sprawie detergentów oznakowania opakowań jednostkowych:

• osiem partii zakwestionowano z powodu braku adresu, adresu e-mailowego, o ile jest dostępny oraz numeru telefonu, pod którym jest dostępny arkusz danych składników,

• jedna partia z powodu braku nazwy handlowej wyrobu. Ponadto w zakresie oznakowania wynikającego z załączników VIIA i VIIB rozporządzenia w sprawie detergentów zakwestionowano, z powodu braków w oznakowaniu trzy partie – w zakresie dotyczącym wskazywania zawartości określonych składników wyszczególnionych w załączniku VIIA ww. rozporządzenia, gdy są one dodawane w stężeniu powyżej 0,2% oraz jedną partię z uwagi na brak informacji o dozowaniu (załącznik VIIB ww. rozporządzenia).

Zbadano również 118 partii produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne, zaś z powodu nieprawidłowego ich oznakowania wynikającego z danej klasyfikacji zakwestionowano osiem z nich. W zakresie wymogów stosowania w oznakowaniu języka polskiego zbadano 213 partie detergentów, kwestionując siedem z nich z uwagi na m.in. brak informacji w języku polskim dotyczącym nazwy produktu i/lub brak informacji w języku polskim dotyczącym wskazania zawartości, instrukcji użycia oraz środków ostrożności.

Kontroli poddano również 37 partii pod kątem wyposażenia opakowania w zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci oraz 42 partie w zakresie wyposażenia opakowania w wyczuwalne ostrzeżenie o niebezpieczeństwie kwestionując po jednej z nich.

Ze względu na to, iż udział płynnych detergentów do prania, w rozpuszczalnych opakowaniach jednorazowych do jednorazowego użycia na rynku unijnym stale rośnie, a także, że krajowe ośrodki toksykologiczne państw członkowskich notują znaczną liczbę zgłoszeń poważnych incydentów zatruć i uszkodzeń oczu, których ofiarami były głównie dzieci, spowodowanych właśnie tym rodzajem opakowania produktu, wojewódzkie inspektoraty zbadały oznakowanie detergentów w opakowaniach rozpuszczalnych. Zbadano 22 partie kapsułek i tabletek do prania oraz cztery partie kapsułek i tabletek do zmywarek nie kwestionując żadnej z nich.

Przeprowadzone kontrole stały się podstawą do:

• wszczęcia 15 postępowań administracyjnych, w wyniku których wydano: 11 decyzji administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – nakładając w dziewięciu  przypadkach administracyjne kary pieniężne w łącznej wysokości 4,5 tys. zł oraz w dwóch przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary;

• wystosowania 10 wystąpień pokontrolnych do dostawców, importerów i producentów zakwestionowanych towarów;

• skierowania sześciu pism do dostawców (producentów);

• postawienia pięciu żądań porządkowo – organizacyjnych;

• wystosowania czterech pism informacyjnych do właściwych terenowo stacji sanitarno – epidemiologicznych;

• skierowania trzech wniosków do sądu;

• nałożenia dwóch mandatów karnych w łącznej wysokości 300 zł w związku z popełnieniem wykroczenia;

• wydania jednego pouczenia w trybie art. 41 Kodeksu wykroczeń;

• podjęcia przez przedsiębiorców dobrowolnych działań naprawczych.

Wyświetlono: 373

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej