Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Lotos aktywna w obszarze ochrony środowiska

06.04.2018

W ostatnich kilkunastu miesiącach Grupa Lotos podjęła szereg prac z zakresu ochrony środowiska.

Jak informuje spółka, poza bezpiecznym przeprowadzeniem postoju remontowego w jej gdańskiej rafinerii, co miało miejsce w 2017 r., inne działania z zakresu ochrony środowiska skupiły się na kontynuacji prac rozpoczętych jeszcze w 2016 r. Miały one na celu dostosowanie zakładu do wymagań Decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z 2014 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu.

Instalacje rafineryjne Grupy LOTOS już w dniu publikacji dokumentu spełniały prawie wszystkie rygorystyczne wymagania. Dostosowania wymagały jednak obszar dotyczący zakresu i sposobu monitorowania emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Przed rozpoczęciem obowiązywania wymagań konkluzji BAT, rafinerie musiały przeprowadzać pomiary emisji z emitorów technologicznych dwa razy w roku: w okresie zimowym (październik - marzec) oraz w okresie letnim (kwiecień - wrzesień). Na podstawie otrzymanych wyników, często w oparciu o inne parametry procesowe, miały obowiązek wyznaczać emisję roczną. Pomiary te dotyczyły czterech najważniejszych, określonych w prawie zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO) i pyłu zawieszonego (PM).

Wejście w życie nowych wymagań stworzyło obowiązek prowadzenia pomiarów ciągłych, przy pomocy specjalnych systemów. W gdańskiej rafinerii Grupy Lotos odbywa się to na dwóch emitorach technologicznych. Dzieje się tak ze względu na sumaryczną moc połączonych z nimi jednostek produkcyjnych – w zakresie SO2, NOx, CO i PM oraz na dwóch emitorach technologicznych – ze względu na odprowadzanie przez nie spalin z instalacji Clausa – w zakresie SO2.

Dodatkowo, konkluzje BAT zobowiązują rafinerie do okresowego monitorowania emisji polichlorowanych dibenzodioksyn i furanów (PCDD/F) z procesu reformingu katalitycznego, ze względu na powstawanie tych związków w procesie regeneracji katalizatora instalacji, w których proces ten się odbywa.

W Grupie Lotos funkcjonują dwie tego typu instalacje: jedna, gdzie katalizator regenerowany jest okresowo, a druga – nowsza – w której porcje katalizatora regenerowane są w sposób ciągły.

Aby umożliwić przeprowadzenie pomiarów PCDD/F, zgodnie z normami, niezbędne było wykonanie w Gdańsku stanowisk pomiarowych na kanałach odprowadzających spaliny z obu instalacji.

Nowe unijne prawo mówi również, że monitorowaniem należy objąć emisję niezorganizowaną lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza z nieszczelnych urządzeń na terenie instalacji rafineryjnych. Zjawisko emisji niezorganizowanej LZO jest niekorzystne ze względu na wynikające z niej straty surowców, negatywny wpływ na zdrowie pracowników i środowisko, a w skrajnych przypadkach może powodować zagrożenie wybuchem.

Monitorowanie emisji LZO odbywa się w oparciu o kilka metod:

• detekcję i pomiar stężenia węglowodorów za pomocą podręcznych urządzeń, tzw. snifferów,

• optyczne obrazowanie gazów przy użyciu kamer rejestrujących promieniowanie podczerwone,

• okresowe wyznaczanie emisji na podstawie regularnie aktualizowanych współczynników obliczeniowych.

Wyświetlono: 314

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej