Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Grupa Azoty Puławy przygotowana do zmian w prawie dotyczących nawozów

19.10.2018

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zdradza, iż istnieje ryzyko związane z ograniczeniem stosowania produktów przez nią wytwarzanych. Rzecz dotyczy nawozu na bazie azotanu amonu, który w określonych warunkach może działać jako utleniacz.

Azotan amonu jest powszechnie stosowany jako nawóz w UE, przy czym nawozy zawierające azotan amonu powinny, przed wprowadzeniem do obrotu, spełniać określone minimalne normy bezpieczeństwa ze względu na właściwości utleniające. Nawóz o nazwie handlowej PULAN produkowany przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy jest wyrobem o wysokiej jakości i w pełnym zakresie spełnia wymagania techniczne załącznika III (dla nawozu o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu) unijnego rozporządzenia.

Spółka podkreśla, iż dokłada starań, aby cały proces związany z produkcją i dystrybucją produktu spełniał wymogi bezpieczeństwa związane z jego obrotem. Nie wyklucza jednak, że w przyszłości zostaną wprowadzone regulacje, które spowodują ograniczenia w stosowaniu produktów zawierających azotan amonu o określonej zawartości czystego azotu, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność spółki.

Przez ostatnie kilka lat trwały prace zmierzające do wdrożenia do prawodawstwa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych. Projekt zakładał konieczność zmniejszenia emisji m.in. amoniaku poprzez stosowanie niskoemisyjnych praktyk w chowie zwierząt, czyli karmienia i utrzymywania zwierząt, a także przechowywania i stosowania nawozów.

W efekcie prac nad nowym ustawodawstwem, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE z 23 października 2001 roku w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczeń powietrza, została po 1 lipca 2018 r. zastąpiona nową dyrektywą.

To nowe prawo ustanawia surowsze zobowiązania państw członkowskich w zakresie redukcji emisji antropogenicznych zanieczyszczeń do atmosfery: dwutlenku siarki, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych, amoniaku i pyłu drobnego na lata 2020-2029 oraz na okres od 2030 r. Oznaczać to będzie nałożenie obowiązków na sektor rolny związanych z emisją amoniaku z zastosowaniem nawozów mineralnych zależnie od ich rodzajów. Dyrektywa zobowiązuje nasz kraj do ograniczenia emisji amoniaku: o 1% dla każdego roku do 2029 r. i o 17% w każdym roku od 2030 r.

W przypadku nawozów mineralnych postuluje się zakaz stosowania węglanu amonu; zastąpienie nawozów mocznikowych nawozami saletrzanymi. Stosowanie nawozów mocznikowych będzie mogło być kontynuowane, jeżeli emisja amoniaku z tego nawozu zostanie ograniczona co najmniej o 30%. W perspektywie 2030 r. wymagane ograniczenie emisji amoniaku może wymagać częściowego zastąpienia mocznika przez saletrę amonową.

Z tego też powodu w Grupie Azoty Puławy szczególny nacisk w pracach badawczych i rozwojowych kładziony jest na rozwój w kierunku nowych specjalistycznych nawozów, m.in. o zwiększonej efektywności wykorzystania składników pokarmowych, dzięki spowalnianiu ich niepożądanych przemian w warunkach glebowych. Spółka przewiduje przeprowadzenie prac w celu dostosowania nawozów na bazie mocznika do przewidywanych zmian prawa UE w zakresie ograniczania emisji amoniaku i poszerzenie oferty o nawozy specjalistyczne. Prowadzone są badania związane z oceną oddziaływania produktów nawozowych na bazie mocznika z dodatkiem inhibitora na właściwości fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne gleby, produkcyjność roślin z uwzględnieniem emisji amoniaku do atmosfery. W ramach dalszych prac prowadzone będą badania rolnicze z wyselekcjonowanymi inhibitorami.

Wyświetlono: 1313

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej