Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Azoty Police: rok 2018 na minusie

07.05.2019

Stratą, jeśli chodzi o poziom zysku netto zamknęła 2018 r. Grupa Azoty Police. Tym samym była jedyną ze spółek Grupy Azoty, dla których ten wskaźnik znalazł się na minusie.

W 2018 r. przychody Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police wyniosły 2,421 mld zł i były o 6,9% niższe niż w roku wcześniejszym. Strata netto wyniosła 33,61 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był to zysk w kwocie 88,5 mln zł.

Jak tłumaczą władze polickiej spółki, znaczący wpływ na poniesienie straty netto miała utrata kontroli nad spółką zależną AFRIG, co obniżyło wynik finansowy netto o kwotę 44 mln zł. Następstwem ujęcia tego zdarzenia było zwiększenie kosztów finansowych, co spowodowało, iż pomimo dodatnich wyników operacyjnych Grupy Kapitałowej, wynik netto osiągnął wartość ujemną. Zdarzenia jednorazowe związane z AFRIG miały też dominujący wpływ na ukształtowanie się wysokości kosztów finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Police.

Innym czynnikiem był wzrost cen surowców strategicznych (w szczególności gazu ziemnego) z jednoczesną niekorzystną relacją cen rynkowych amoniaku, istotnie ograniczających możliwości jego eksportu. Niemal wszystkie (poza fosforytami) surowce strategiczne zanotowały w 2018 r. wyższą średnią cenę do zużycia niż w 2017 r. Odnotowano znaczące wzrosty na cenach gazu ziemnego (+25%), soli potasowej (+10%), kwasu siarkowego (+27%), miału węglowego (+29%), oraz ilmenitu i szlaki tytanowej (+14% oraz +13%). Wpływ na poziom kosztów miały także wzrosty kosztów zużycia praw do emisji CO2, związane z dynamicznymi zmianami cen rynkowych tych uprawnień. Gaz ziemny stanowi około 90% kosztów zmiennych produkcji amoniaku. Obserwowany po początkowych spadkach, wzrost ceny rynkowej amoniaku nie był wystarczający dla pokrycia rosnących kosztów produkcji, co uniemożliwiało realizację istotnych wolumenów amoniaku w sprzedaży eksportowej.

Produkcja w spółce była w 2018 r. niższa niż miało to miejsce w 2017 r. Produkcja nawozów wieloskładnikowych zmalała o 9,5%; produkcja mocznika o 2,8%, amoniaku o 25,8%, bieli tytanowej o 9,6%, kwasu siarkowego o 8,1%, a kwasu fosforowego o 12,9%. W ślad za tym zmalała także finansowa wartość sprzedaży: nawozów wieloskładnikowych o 4,6%, mocznika o 6,9%, amoniaku o 53,3%. Jedynie wartość sprzedaży bieli tytanowej minimalnie wzrosła, bo o 0,5%.

Udział nawozów wieloskładnikowych w strukturze łącznych przychodów Grupy Azoty Police sięgnął w minionym roku 57%, bieli tytanowej – 15%, mocznika – 14%, amoniaku – 5%.

Jeśli chodzi o kierunki sprzedaży z Polic, to udział sprzedaży krajowej wyniósł 69%, zaś eksportu 31%. Sprzedaż nawozów na rynek krajowy stanowiła 72% całkowitej sprzedaży nawozów. Najważniejszymi kierunkami eksportowymi dla nawozów były natomiast Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Hiszpania, Węgry. Biel tytanową sprzedawano przede wszystkim na rynki zagraniczne: 63% wartości przychodów uzyskano z eksportu. Najważniejszymi kierunkami eksportowymi dla bieli tytanowej były Niemcy, Włochy, Francja, Dania, Szwecja, Wybrzeże Kości Słoniowej. Jednocześnie 65% sprzedaży chemikaliów była realizowana na rynku krajowym, a eksport chemikaliów trafiał głównie do Niemiec, Czech, Holandii, Słowacji, Danii.

W 2018 r. nakłady inwestycyjne Grupy Azoty Police sięgnęły kwoty 202,58 mln zł. Kluczową inwestycją jest projekt „Polimery Police”, obejmujący budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, a także terminalu portowego z bazą zbiorników surowcowych. Zgodnie z realizowanym harmonogramem budowa rozpocznie się na przełomie 2019 i 2020 r., a jej zakończenie planowane jest na koniec 2022 r.

Wyświetlono: 430

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej