Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Azoty: celem coraz mniejsze wykorzystanie wody

17.07.2020

Grupa Azoty zapewnia, że dąży do prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w sposób zrównoważony oraz korzysta w sposób odpowiedzialny z zasobów wodnych i dba o odpowiednie oczyszczanie ścieków.

Woda w zakładach chemicznych jest wykorzystywana przede wszystkim na cele związane z produkcją. Trendem jest to, iż producenci chcą jej obecnie zużywać jak najmniej, a wszędzie, gdzie to jest możliwe, wprowadzają rozwiązania pozwalające na jej recykling.

W Tarnowie Grupa Azoty czerpie wodę z dwóch źródeł: z ujęcia powierzchniowego na rzece Dunajec i ujęcia podziemnego z utworów czwartorzędowych. Woda w spółce wykorzystywana jest do celów chłodniczych oraz do celów technologicznych, pitnych, jako surowiec do produkcji wód specjalnych oraz do celów ochrony przeciwpożarowej. Zmniejszenie w ostatnim czasie poboru wody podziemnej wynikło ze zmiany proporcji zużycia wody powierzchniowej i podziemnej do produkcji wody pitnej.

W 2018 r. i 2019 r., ze względów ekonomicznych wynikających ze zbiorowego zapotrzebowania na wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, straty na sieci wody pitnej były w Tarnowie uzupełniane uzdatnioną wodą powierzchniową. Zmniejszenie poboru wody pitnej w 2019 roku spowodowane było poprawą szczelności sieci wodociągowej po częściowej wymianie rurociągów wodociągowych.

W ostatnich latach Grupa Azoty dokonała wielu inwestycji, które umożliwiły efektywniejsze wykorzystanie wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa sieci wodnokanalizacyjnej. W jej ocenie, likwidacja nierentownych instalacji, modernizacja produkcji, dostosowywanie produkcji do podwyższonych standardów i norm ochrony środowiska oraz podejmowane na instalacjach działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody w procesach technologicznych, bezpośrednio przełożyły się na znaczne zredukowanie ilości produkowanych ścieków.

Spółka prowadzi recykling wody, dzięki czemu może ona zostać odzyskana i powtórnie użyta. W Tarnowie zaopatruje w wodę pitną podmioty zewnętrzne, zarówno firmy, jak i prywatne gospodarstwa. Stacja Uzdatniania Wody Pitnej objęta jest systemem HACCP, zgodnie z którym proces produkcji wody pitnej monitorowany jest w całym łańcuchu – od ujęcia poprzez uzdatnianie, aż do dystrybucji. Dzięki systemowi zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnemu z wymaganiami normy ISO 22000:2005 zapewniona jest wysoka jakość oferowanej wody. Dostarczana do odbiorców woda musi spełniać odpowiednie standardy jakościowe, dlatego kontrola analityczna prowadzona jest dwutorowo: bieżące analizy jakości wody tzw. analizy ruchowe wykonywane są przez Laboratorium Wydziału Produkcji i Dystrybucji Mediów, natomiast nadzór analityczny w ramach monitoringu kontrolnego sprawowany jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie.

Z kolei, jak wynika z informacji przedstawionych przez samą spółkę, w Grupie Azoty ZAK, czyli w Kędzierzynie – Koźlu funkcjonuje układ zawrotu oczyszczonych ścieków przemysłowych, wód z hydrotransportu popiołu i żużla, wód pochłodniczych oraz wód z kanalizacji deszczowej do produkcji wody przemysłowej. Ilość ścieków zawróconych do produkcji wody przemysłowej w 2019 r. wyniosła 2 064 400 m3 , co stanowi 25,8% łącznie pobranej przez spółkę wody.

Grupa Azoty Police pobiera wodę z dwóch ujęć powierzchniowych na rzekach Odrze i Gunicy. Pobierana woda wykorzystywana jest do celów technologicznych, chłodniczych i przeciwpożarowych. Spółka prowadzi monitoring w zakresie pomiaru ilości i jakości pobieranych wód. Pomiar ilości pobranej wody z rzeki Gunicy i z rzeki Odry odbywa się przy pomocy przepływomierzy zlokalizowanych w punktach pomiarowych.

Grupa Azoty Police w 2019 r. zwiększyła pobór wody z rzeki Gunicy o 691 010,0 m3. Woda z Gunicy pobierana jest okresowo - wielkość poboru wody śródlądowej uwarunkowana jest zasoleniem wody z rzeki Odry (morskie wody wewnętrzne). Spadkowi uległ pobór wód z rzeki Odry o 23 537 177,0 m3 (wynika on ze zmian wielkości produkcji oraz z zasolenia Odry - wysokie zawartości stężeń chlorków w Odrze).

Grupa Azoty Puławy pobiera wodę powierzchniową z rzeki Wisły poprzez układ czterech rurociągów, na których zabudowane są przepływomierze mierzące ilość pobranej wody. Drugim źródłem poboru wody jest woda powierzchniowa z rzeki Kurówki - na rurociągu dostarczającym wodę do zakładów zabudowany jest przepływomierz. Woda do Grupy Azoty Puławy dostarczana jest również z ujęć wód gruntowych dwoma rurociągami na których zabudowane są przepływomierze.

Wyświetlono: 350

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej