Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Gospodarka o obiegu zamkniętym celem działań rządowych

06.11.2018

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało na jakim etapie są prace nad stworzeniem tzw. mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przygotowywany projekt tzw. mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym ma być kompleksowym zestawem działań, które przyczynią się do przejścia polskiej gospodarki na tory obiegu zamkniętego. Projekt ma w szczególności za zadanie zidentyfikować działania na rzecz zwiększenia wydajności wykorzystania zasobów, ograniczenia powstawania odpadów tworzyw sztucznych oraz ich zagospodarowania.

- To, co odróżnia GOZ od dotychczasowej tzw. gospodarki linearnej, opierającej się na zasadzie „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”, to umiejscowienie etapu odpadu w cyklu życia. W podejściu GOZ, jeżeli odpad już powstanie, powinien być przede wszystkim traktowany jak surowiec wtórny i wykorzystany do ponownej produkcji. Temu ma służyć nie tylko właściwe postępowanie z odpadem, ale przede wszystkim mechanizmy na wcześniejszych etapach cyklu życia, czyli już od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję i zbieranie odpadów. To wszystko ma spowodować wydłużenie czasu korzystania z produktów lub zastępowanie ich materialnymi lub niematerialnymi substytutami, podnieść innowacyjność polskich przedsiębiorców, wdrożyć nowe modele biznesowe i przyczynić się do zmiany świadomości środowiskowej społeczeństwa. GOZ jest zagadnieniem bardzo szerokim, obejmującym nie tylko wszystkie etapy cyklu życia, ale i dotykający wielu dziedzin życia społecznego oraz bardzo dużej ilości branż gospodarki – stwierdził Marcin Ociepa Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem tzw. mapy drogowej jest z jednej strony stworzenie propozycji działań, które obejmowałyby jak najszerszy krąg uczestników. Z drugiej natomiast strony dokonuje ona próby priorytetyzacji obszarów, głównie ze względu na ich perspektywiczny charakter lub istotne problemy pojawiające się już obecnie. Dlatego też projekt tzw. mapy drogowej obejmuje cztery obszary odzwierciedlające najistotniejsze zagadnienia GOZ z punktu widzenia naszej gospodarki.

Rozdział I „Zrównoważona produkcja przemysłowa” ma za zadanie zwrócić uwagę na istotną rolę przemysłu w polskiej gospodarce oraz na nowe możliwości jego rozwoju.

Rozdział II „Zrównoważona konsumpcja” pokazuje jak duży potencjał drzemie w działaniach społeczeństwa.

Rozdział III „Biogospodarka” dokonuje próby zdefiniowania tego pojęcia i kompleksowego podejścia do tego niezwykle perspektywicznego zagadnienia dla polskiej gospodarki.  

Rozdział IV „Nowe modele biznesowe” wskazuje potencjalne kierunki rozwoju przedsiębiorców, które pozwolą na zamykanie obiegów z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Obecnie trwa analiza uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Planuje się, że dokument zostanie przyjęty do końca 2018 r.

Prace nad GOZ toczą się także w Ministerstwie Środowiska.

- Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest głównym wyzwaniem w gospodarce odpadami na najbliższe lata. W procesie tym chodzi o dokonanie trwałych zmian na etapie projektowania i produkcji, co w przyszłości powinno przełożyć się na efektywniejsze wykorzystania zasobów, w tym poprawę potencjału wytwarzanych odpadów w zakresie możliwości ich recyklingu i innych form odzysku. Dotychczas realizowane działania dotyczące zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju czy też niskoemisyjności w naturalny sposób ewaluują do przejścia w obieg zamknięty. Transformacja do GOZ to wielkie wyzwanie, które Polska podjęła i z pełną determinacją realizuje. Chcemy wykorzystać tę szansę i wypracować dobre praktyki w tym zakresie. Rząd polski podejmuje wiele działań, aby nadać gospodarce cyrkularnej wymiar praktyczny. Trzeba podkreślić, że GOZ jest elementem Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Uruchomiony został również program pilotażowy, w którym udział bierze pięć gmin. Zostały przygotowane kompleksowe koncepcje wdrożenia idei GOZ na terenie tych gmin oraz propozycje planowanych do zrealizowania przedsięwzięć, które mają służyć wdrożeniu tej idei na terenach niezurbanizowanych – dodał Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Wyświetlono: 786

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej