Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Główne problemy systemu zarządzania odpadami

14.10.2020

Stowarzyszenie Polski Recykling wyszczególniło najważniejsze problemy, które pojawiają się w obecnie funkcjonującym systemie zarządzania odpadami w Polsce.

W ocenie Stowarzyszeni, dobrze zorganizowana gospodarka odpadowa to mara postępu cywilizacyjnego każdego kraju. Dlatego wprowadzenie zmian w dyrektywach unijnych to ostatnia szansa dla polskiego systemu gospodarki odpadami, aby zaczał on skutecznie funkcjonować.

- Tworząc nowy system musimy zapewnić jego kompleksowość czyli możliwość objęcia całego cyklu życia produktu od jego wprowadzenia na rynek, do przetworzenia i sprzedaży jako surowca wtórnego. System powinien być efektywny i gwarantować pokrycie kosztów wszystkich działań związanych z zagospodarowaniem odpadów – przekonuje Stowarzyszenie.

W opracowanym przez jego ekspertów katalogów największych problemów branży znalazły się następujące zagadnienia:

koszty ponoszone przez podmioty wprowadzające opakowania na rynek w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta są nieadekwatne do kosztów zbiórki i przetworzenia odpadów,

  • organizacje odzysku cechuje niegospodarność i nierzetelność, a fundusze przekazywane za wypełnienie obowiązku recyklingu nie finansują kosztów przeprowadzenia tego procesu,
  • odpady przygotowane w instalacjach RIPOK cechują się często na tyle niską jakością, że muszą być ponownie sortowane w zakładach recyklingu,
  • samorządy lokalne i Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych mają coraz większy problem z realizacją wymagań związanych z recyklingiem i odzyskiem odpadów,
  • następuje wysokie obciążenie społeczności lokalnych kosztami zbiórki i przetworzenia odpadów,
  • sprawozdania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce zawierają dane odbiegające od rzeczywistości, które tworzą zbyt optymistyczny obraz aktualnej sytuacji,
  • brak jest bodźców rynkowych zachęcających do wykorzystania surowców wtórnych do produkcji, co przekłada się na niski popyt rynkowy i w efekcie niską motywację do przetwarzania odpadów.

Stowarzyszenie zdecydowało się stworzyć budżet celowy i nawiązać współpracę z jedną z największych międzynarodowych firm doradczych PricewaterhouseCoopers w celu wypracowania koncepcji reformy polskiego systemu gospodarki odpadami i opakowaniami. Jest zdania, iż nowy system powinien być spójny i szczegółowo uwzględniać interesy wszystkich uczestników rynku.

Wyświetlono: 326

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej