Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

ECHA raportuje wykonanie zadań za 2017 r.

10.07.2018

Europejska Agencja Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach zdała relację ze swojej aktywności w 2017 r. Był to dla niej czwarty rok realizacji wieloletniego programu prac i piąty rok, w którym wdrażała swoje cele strategiczne, w tym podstawowy, jakim było przygotowanie do ostatniego terminu rejestracji REACH, wypadającego na 31 maja 2018 r. Obejmowało to udzielanie wsparcia podmiotom rejestrującym mniejsze ilości chemikaliów.

ECHA poinformowała, iż nakreśliła strategiczne kierunki działań służące spełnieniu zobowiązań prawnych UE (REACH, CLP, BPR, PIC), a także realizacji celów międzynarodowych, m.in. tych przyjętych na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (WSSD) w perspektywie roku 2020 i dalszej.

Agencja realizowała dalsze usprawnienia procesu rejestracji substancji chemicznych, począwszy od przyjęcia udoskonalonych i uproszczonych narzędzi informatycznych po sprawniejszą i bardziej przejrzystą komunikację. Stwierdziła, iż pomagała coraz większej liczbie firm, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, przygotować się na rejestrację REACH.

Do najważniejszych zadań, których podjęła się Agencja w minionym roku zaliczyła ona:

• Wprowadzenie usług przetwarzania w chmurze na potrzeby narzędzia do składania wniosków IUCLID, aby pomóc MŚP w przygotowywaniu dokumentacji online. Efektem był brak obowiązku pobierania oprogramowania, lepsze zabezpieczenie danych.

• Udoskonalone narzędzie do sprawdzania kompletności w celu poprawy jakości przekazywanych danych.

• Postępy w zdobywaniu informacji na temat kluczowych właściwości chemicznych, w tym możliwych zagrożeń oraz wyższy poziom zgodności, jakiego wymaga się w celu wykazania bezpiecznego stosowania, z większym naciskiem na grupy substancji i współpracę z podmiotami.

• Precyzyjniej ukierunkowane porady dotyczące bezpiecznego stosowania dla dalszych użytkowników, sformułowane w oparciu o mapy stosowania w poszczególnych sektorach oraz ogólne scenariusze narażenia.

• Wsparcie dla państw członkowskich umożliwiające im skoncentrowanie się na substancjach potencjalnie szkodliwych dla pracowników, konsumentów i środowiska.

• Dalsze promowanie zastępowania poprzez dodanie siedmiu nowych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) do listy kandydackiej substancji wymagających zezwolenia oraz priorytetowe zalecenia dla Komisji Europejskiej.

• Opinie na temat ograniczania użycia ftalanów ze względu na ich wpływ na płodność u ludzi oraz na temat ołowiu w śrucie, w celu zmniejszenia śmiertelności ptaków na terenach podmokłych.

• Przyjęcie 58 opinii dotyczących wniosków o udzielenie zezwolenia.

• Opinia naukowa na temat klasyfikacji glifosatu (herbicyd) pod kątem zagrożeń.

• Pierwsze dwie opinie dotyczące unijnego zezwolenia na produkty biobójcze, torującego drogę na rynek UE.

• Udoskonalenie interfejsów informatycznych, dzięki którym właściwe organy państw członkowskich mają dostęp do danych ECHA – lepsza widoczność w zakresie prac regulacyjnych prowadzonych w odniesieniu do substancji lub grup substancji.

• Większa automatyzacja systemów informatycznych prowadząca do zwiększenia integralności, standaryzacji, integracji i dostępności danych.

Ponadto, w porównaniu z 2016 r. zaobserwowano poprawę w zakresie identyfikacji substancji (+6%), informacji o zagrożeniach (+6%), spójności stosowania ze statusem półproduktu (+2%) oraz zgodności dokumentacji ze zharmonizowaną klasyfikacją (+1%).

Jeśli chodzi o identyfikację substancji, to w 2017 r. 77% spośród niemal 62 500 dokumentacji przeszło pomyślnie kontrolę przesiewową. Wskaźnik dotyczący zastosowań zgodnych z substancjami zarejestrowanymi jako półprodukty wyniósł 94% dla wszystkich dokumentacji dotyczących półproduktów (było ich ok. 12 tys.). Wskaźnik informacji o zagrożeniach wzrósł do poziomu 46% w przypadku wszystkich dokumentacji przedłożonych przez wiodących lub indywidualnych rejestrujących (ok. 9,5 tys.), a wskaźnik zgodności ze zharmonizowaną klasyfikacją wyniósł 97%. Te pozytywne tendencje wyraźnie wskazują, że strategia na rzecz podnoszenia jakości danych, doskonalenia narzędzi, procesów i komunikacji oraz bardziej skrupulatnej kontroli kompletności przynosi pozytywne efekty.

W tej chwili w bazie ECHA zarejestrowanych jest ponad 17,6 tys. substancji, ponad 180 substancji wzbudzających szczególnie duże obawy umieszczonych jest na liście kandydackiej oraz odebrała Agencja 6,5 mln powiadomień o klasyfikacji i oznakowaniu w odniesieniu do ponad 135 tys. substancji.

Wyświetlono: 295

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej