Wiadomości - Transport i logistyka - Ze świata

Cefic: trzeba zorganizować sprawny transport

24.03.2020
Cefic: trzeba zorganizować sprawny transport

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (Cefic) przedstawiła Komisji Europejskiej zalecenia dotyczące organizacji transportu towarowego w Europie. Chodzi o zmniejszenia wpływu pandemii koronawirusa na europejski transport towarowy, który jest kluczowym ogniwem dla dalszego funkcjonowania przemysłu chemicznego.

Cefic z zadowoleniem przyjął wezwanie KE do zachowania swobodnego przepływu wszystkich towarów. Zauważa przy tym, iż przemysł chemiczny jest głównym dostawcą surowców i półproduktów do produkcji leków, sprzętu medycznego, chemikaliów do uzdatniania wody i innych materiałów bezpośrednio powiązanych z ochroną zdrowia. Utrzymywanie przepływu towarów w całej Europie i funkcjonowanie europejskiej sieci transportu towarowego jest kluczowe dla uniknięcia trudności w zaopatrzeniu, z którym obecnie borykają się wszystkie kraje europejskie.

Cefic poinformował, że podczas gdy zakłady produkcyjne i operacje w zakresie transportu towarowego nadal są aktywne, to firmy chemiczne doświadczają ograniczeń transportowych obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich UE, co powoduje poważne opóźnienia w dostawach. Dłuższy czas transportu lub zakłócenia w transporcie przekładają się na znaczne straty zdolności przewozowej i mają poważne konsekwencje dla istotnych łańcuchów dostaw.

Pierwszą rekomendacją Cefic jest ochrona ludzi w transporcie towarowym.

Aby chronić pracowników transportu towarowego, w tym personel w punktach przeładunkowych, intermodalnych terminalach towarowych, a także w punktach załadunku i rozładunku, Cefic zwrócił się do Komisji Europejskiej o podjęcie następujących działań:

1. Należy zharmonizować procedury przyjmowania ciężarówek i kontroli bezpieczeństwa na poziomie europejskim w celu ułatwienia ich bezpiecznego załadunku i rozładunku.

2. Należy podnieść dostępność i zakres używania środków umożliwiających przyspieszone badania. Takie środki drastycznie skróciłyby wszelkie okresy kwarantanny nakładane na pracowników transportu towarowego i ograniczałyby eliminowanie z rynku pracy kierowców.

3. Kontrole na granicach wewnętrznych powinny być zorganizowane w sposób, który zapobiega pojawianiu się dużych zgromadzeń (np. kolejek), zwiększających ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. W tych obszarach kontrolnych powinny być również dostępne niezbędne urządzenia, w tym pomieszczenia wypoczynkowe, woda pitna i zapasy żywności.

4. Zapewnić należy zaopatrzenie w sprzęt i materiały ochronne (maski na twarz, rękawice i środki dezynfekujące) w miejscach, w których mogą się kontaktować ludzie i to nawet w bezpiecznej odległości.

Druga rekomendacja to przejrzystość i sprawna komunikacja.

Cefic zaleca, aby Komisja Europejska ustanowiła centralną platformę informacyjną COVID19 dla transportu towarów. Taka platforma informacyjna jest potrzebna do informowania spedytorów i dostawców usług logistycznych o aktualnej sytuacji, wysiłkach związanych z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, w tym szczegółowymi informacjami na temat decyzji podjętych przez przedstawicieli poszczególnych ministerstw transportu na szczeblu europejskim.

Platforma powinna również zawierać część operacyjną, w której dostawcy usług transportowych i spedytorzy mogliby uzyskać informacje na temat statusu operacyjnego ważnych europejskich śródlądowych przejść granicznych. Takie informacje o statusie przejść granicznych powinny być uzupełnione systemem sygnalizacji świetlnej, wskazującym jak ograniczone może być przekroczenie granicy. Powinny również informować o przybliżonym czasie oczekiwania.

Trzecia rekomendacja to utrzymanie możliwie jak najbardziej sprawnego i przepustowego transportu drogowego.

Ponieważ zdolności transportowe są już ograniczone i nie można uniknąć niektórych środków ochronnych, to zaleca się szereg wyjątkowych środków regulacyjnych w celu zwiększenia faktycznie dostępnej zdolności transportowej. Cefic proponuje, aby:

1. Wyznaczyć trasy priorytetowe dla transportu towarowego i zrezygnować z bieżących zakazów jazdy ciężarówkami w weekendy i święta, które to zakazy zostały wdrożone w wielu państwach UE.

2. Uprościć procedury odprawy granicznej i zharmonizować je w całej Europie, umożliwić stosowanie rozwiązań cyfrowych i języka angielskiego jako wspólnego języka dla wszystkich.

3. Zawiesić tymczasowo przepisy dotyczące kabotażu, aby uniknąć dalszej utraty zdolności przewozowej ciężarówek i ograniczenia pracy dostępnych kierowców, a także dokonać przeglądu i ułatwić czas prowadzenia pojazdu i odpoczynku bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

4. Przedłużyć czasowo okres ważności zezwoleń transportowych i certyfikatów. Ze względu na ograniczenia w wielu państwach członkowskich kierowcy nie mogą terminowo uczestniczyć w szkoleniach dotyczących przedłużenia licencji ani dostarczyć sprzętu transportowego w celu jego regularnej kontroli.

Cefic podkreśla także znaczenie transportu kolejowego w obecnej sytuacji. Przekonuje, że biorąc pod uwagę obecne ryzyko dla zdrowia, to właśnie transport kolejowy towarów zapewnia znaczne korzyści. Jest on zasadniczo pozbawiony kontaktów międzyludzkich, szczególnie w przypadku transgranicznych przewozów towarów na duże odległości. Dotyczy to zarówno konwencjonalnego transportu wagonów, jak i transportu kombinowanego.

Aby utrzymać europejską zdolność do transportu kolejowego towarów w kraju i pomiędzy nimi, ważne jest podjęcie następujących działań:

1. Należy zapewnić nieograniczony dostęp do bocznic kolejowych i intermodalnych terminali transportowych, aby móc kontynuować działalność przewozową. Zainteresowane strony wprowadziły już procedury w celu ochrony zdrowia swoich pracowników na miejscu, obsługują terminale zbliżeniowe i stosują surowe procedury w celu uniknięcia kontaktu międzyludzkiego.

2. Konieczne jest przeniesienie zdolności transportowej uwolnionej dzięki ograniczonej eksploatacji pociągów pasażerskich (lokomotyw, maszynistów i tras pociągów) na operacje pociągów towarowych w celu zaspokojenia rosnącego popytu na kolejowy transport towarowy.

3. Potrzebne są uproszczone procedury przejazdów granicznych pociągów towarowych w celu przyspieszenia czasu przekraczania granicy i maksymalizacji wykorzystania przepustowości pociągów towarowych. Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury szeroko dyskutowali już o uproszczeniach i harmonizacji swojego systemu. Teraz nadeszła okazja do zastosowania niektórych z tych propozycji w praktyce, nawet jeśli zostaną one wprowadzone tylko tymczasowo.

4. Należy zapewnić dodatkowe wsparcie finansowe dla spedytorów w celu lepszego wykorzystania intermodalnego transportu kolejowego. Pozwoliłoby to na promowanie tej formy transportu w tych niezwykle trudnych warunkach gospodarczych, pomimo wyższych kosztów.

Wyświetlono: 1373

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej